Sveriges Byggindustrier

BI om regeringens extrasatsning på infrastruktur: Rätt väg att gå

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 16:15 CEST

Regeringen presenterade idag en ökad satsning på nybyggnation och underhåll av vägar och järnvägar, som en del i den kommande budgetpropositionen. Ett positivt besked, tycker Sveriges Byggindustrier (BI), som vid upprepade tillfällen under de senaste åren påpekat bristerna i landets väg- och järnvägsnät.

- Positivt och nödvändigt, kommenterar Lars Jagrén, BI:s chefekonom. Bra fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och framåtskridande. Sverige har dock under de senaste decennierna i genomsnitt satsat mindre på infrastrukturinvesteringar än övriga länder. Även underhållssatsningarna har varit låga. Dagens nivåer räcker inte ens till för att bevara de redan gjorda investeringarna. Detta är något som de flesta bil-, järnvägs- och pendeltågsresenärer dessvärre alltför väl känner igen i form av köer, förseningar och i värsta fall olyckor.

En "närtidssatsning" på 8 mdr kronor görs under de kommande två åren och flera viktiga investeringar ska kunna startas och/eller byggas klart i snabbare takt. Bland de projekt som pekas ut finns t.ex. E18 Hjulsta-Ulriksdal, riksväg 40 som ska byggas ut mellan Rångedala och Hester, planeringsarbete för Göta älv-förbindelsen i Göteborg och delar av E22 genom Skåne. På järnvägssidan pekar regeringen t.ex. på att man nu ordnar finansieringen av Ådalsbanan samt på trädsäkring av viktiga godsspår.

- Det är också positivt att satsningen fokuserar på den bristande transportstrukturen runt storstäderna, där problemen på vissa håll närmar sig en "trafikinfarkt", konstaterar Lars Jagrén.

Dagens positiva besked utgör dock i sig ett exempel på problemen med dagens sätt att hantera de långsiktiga investeringsfrågorna. Det finns en risk att investeringarna blir "ryckiga" när mängden resurser kan ändras kraftigt från ett budgetår till ett annat, vilket blir fallet när satsningarna kostnadsförs direkt i budgeten. Detta försvårar alla typer av planering. BI har därför flera gånger ifrågasatt om man inte borde överväga att införa en investeringsbudget för staten där långsiktiga investeringar i transportsystemen skrivs av utifrån deras livslängd, avslutar Lars Jagrén.

För ytterligare kommentarer, kontakta Lars Jagrén, mobil 0708-33 58 68.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Nära 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org