Sveriges Byggindustrier

BI stödjer förslag om friare hyressättning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 13:51 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att Sverige behöver en bättre fungerande bostadsmarknad - den är av vital betydelse för tillväxten. BI vill bland annat se en friare hyressättning, en effektivare plan- och bygglovsprocess samt ökade satsningar på infrastrukturen.

Efterfrågan på hyresrätter, som är en viktig del av bostadsmarknaden, är större än nybyggnationen.

- En friare hyressättning är en viktig åtgärd för att stimulera ett ökat byggande av hyresrätter. Därutöver bör bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas, bruksvärdessystemet anpassas efter konsumenternas preferenser och de kommunala bostadsbolagen drivas affärsmässigt, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

BI ställer sig bakom flertalet av de förslag som utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna" tagit fram. I remissvaret från BI poängteras också betydelsen av att skapa förutsättningar för att öka investeringarna i bostadssektorn så att efterfrågan bättre kan mötas.

- Förslagen i utredningen är några viktiga steg men löser inte hela problemet. Andra åtgärder behöver också genomföras. Här ser vi behovet av att öka investeringarna i infrastrukturen. Goda kommunikationer är vitala för en utvidgning av bostads- och arbetsmarknaden, fortsätter Björn Wellhagen.

BI är mycket positiv till att ett förslag om införande av ägarlägenheter tagits fram. Rätt utformat kan införandet av ägarlägenheter skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande genom att locka kapital till bostadsmarknaden. Ägarlägenheter öppnar upp bl.a. för möjligheten att fritt äga och disponera bostäder i flerbostadshus och innebär att innehavarna har möjlighet att hyra ut sina lägenheter. I de fall då detta sker vidgas hyresmarknaden.

- En översyn av beskattningen av de olika upplåtelseformerna bör också göras, fastighetsskatten på näringsfastigheter bör slopas och plan- och bygglovsprocessen behöver effektiviseras, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, 0708 99 58 65.

BI:s remissvar: http://www.bygg.org/Files/Marknad/remisser/2008/080904%20Remissvar%20EU,%20allmannyttan%20o%20hyrorna%20(Fi2008-2861-OFA-BO).pdf

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Nära 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org