Biacore

BIACORES STYRELSE FÖRESLÅR NYTT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:59 CEST

Uppsala, 2006-04-04. Styrelsen för Biacore International AB föreslår att aktieägarna beslutar om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Aktieägarna föreslås besluta om programmet vid ordinarie bolagsstämman (årsstämman) som kommer att äga rum den 4 maj 2006.

Biacores aktieägare har tidigare beslutat om incitamentsprogram år 2000, 2001, 2002, 2003 respektive 2005. Biacores styrelse är övertygad om att fortsatta årliga långsiktiga incitamentsprogram är väsentliga för att motivera och belöna anställda för prestationer som gynnar aktieägarnas intressen samt för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, vilket är nödvändigt för bolagets framtida utveckling och värdeskapande. Styrelsen vill med det föreslagna långsiktiga incitaments-programmet främja bolagets långsiktiga ekonomiska utveckling genom att erbjuda nyckelpersoner inom Biacorekoncernen ett incitamentsprogram som utgör ett komplement till bolagets tidigare incitamentsprogram och en möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram avser personaloptioner som skall tilldelas den verkställande direktören/koncernchefen i Biacore International AB samt andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Biacorekoncernen på i huvudsak följande villkor:

1. Personaloptionerna skall tilldelas vederlagsfritt.
2. Lösenpriset skall motsvara 115 % av börskursen för Biacoreaktien vid tidpunkten för utfärdandet, eller det högre pris som följer av nedan angiven värdebegränsningsregel.
3. Varje personaloption ger rätt till en värdeökning om högst 250 % av det ursprungliga lösenpriset.
4. Rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner skall inträda årsvis med 1/3 per år under åren 2007-2009.
5. Personaloptionerna skall kunna utnyttjas till och med den 16 maj 2011.
6. Personaloptionerna skall vara försedda med förfogandeinskränkningar, vilka bl.a. innebär att de inte får överlåtas.

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman också beslutar om emission av 125.000 teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Biacore. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet för dotterbolaget att förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa förpliktelserna enligt de utfärdade personaloptionerna.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 1.250.000 kronor. Beräknat på aktiekapitalet och antalet röster efter fullt utnyttjande av utestående personaloptioner per den 31 december 2005 kommer utspädningen att uppgå till cirka 1,2 %. Baserat på registrerat aktiekapital och antalet röster kommer det föreslagna programmet tillsammans med alla tidigare personaloptionsprogram per den 31 december 2005 att resultera i en utspädning motsvarande cirka 9,6 %.

Kostnaden för det föreslagna programmet består huvudsakligen av två delar som kommer att belasta Biacores resultaträkning:
1. Kostnader hänförliga till värdet av incitamentsprogrammet vilka enligt Black- Scholes optionsvärderingsmodell och baserat på vissa antaganden har beräknats till cirka 4,2 miljoner kronor ojämnt fördelade över tre år.
2. Sociala avgifter som uppkommer då personaloptionerna utnyttjas har beräknats till cirka 3,5 miljoner kronor (efter gjorda avdrag) med antagande om att samtliga personaloptioner utnyttjas och att skillnaden mellan marknadsvärdet av de underliggande aktierna vid tidpunkten för utnyttjandet av personaloptionerna och lösenpriset är 100 kronor.

Offentliggörande av kallelse till årsstämman kommer att ske genom ett separat pressmeddelande senast den 6 april 2006. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på Biacores hemsida www.biacore.com från och med den 20 april 2006.

__________


För vidare information kontakta:
Donald R. Parfet, Styrelseordförande, +1 269 349 8999
Anders Vedin, Styrelseledamot, 0708 761 570


Till redaktionen

Biacore marknadsför över hela världen system för analys av proteininteraktioner, ett område av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner, inom läkemedels- och bioteknikindustrin och på diagnostikområdet. Företagets system ger unik information om interaktionen mellan proteiner och andra molekyler inklusive små molekyler såsom läkemedelskandidater. Vid forskning, utveckling och produktion av nya läkemedel ger dessa data värdefull kunskap om hur proteiner fungerar. De klarlägger sjukdomsmekanismer och spelar en viktig roll då kritiska beslut ska tas under FoU- och tillverkningsprocessen.

Biacores produkter används inom en rad viktiga områden såsom karakterisering av antikroppar, proteomik, karakterisering av läkemedelskandidater, immunogenicitet samt utveckling och produktion av bioläkemedel. Bland kunderna finns världsledande biovetenskapliga forskningscentra, alla de stora läkemedelsföretagen i världen och ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn.

Biacore marknadsför även system och kit för säkerställande av kvalitet och säkerhet hos livsmedel.

Företaget har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader: USA, Europa, Japan och Australien, och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet.
Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com