Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2011 11:24 CET

Lördagen den 5 februari 2011 blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en spektakulär polisanmälan.

Lördagens aktion hade fokus på så kallade mc-västar. För trots fyra olika domar i Förvaltningsrätt och Kammarrätt som enhälligt fastslagit att ett förbud mot mc-västar utgör en otillåten begränsning av yttrandefriheten, som saknar all form av stöd av eller bemyndigande i lag, fortsätter myndigheterna att arbeta för ett alltmer utökat förbud. Genom bland annat samverkansavtal mellan polismyndigheter och kommuner har alltfler kommunala förbud genomdrivits stridande emot Svensk lag såväl som svenskt rättsväsendes domslut.

Bakgrund

Bikermiljön har länge tvingats foga sig under förföljelsen. Så, icke längre. Nu tar vi upp kampen för våra lagstadgade fri- och rättigheter. Vi kommer att föra en alltmer upptrappad kamp med ordet som vapen och med lagen på vår sida. Den första nationella aktionen från bikermiljön skall ses som just vad den är. En första samordnad åtgärd, men långt ifrån den sista. Ty när landets myndigheter utan forskningsmässig grund beslutar om en nationell mobilisering mot grov, organiserad brottslighet där bikerklubbarna, utan ett enda bevis för att någon enda klubb skulle vara en kriminell organisation, pekas ut som det främsta målet kan vi inte längre stillatigande bara bocka och ta emot. Vi kommer inte längre att huka oss för storebror utan kampen har nu startat på allvar för att nedkämpa de krafter som via en i media initierad stigmatiseringskampanj alltför länge fått nedsvärta bikerklubbarnas rykte!

Nu sluts leden, övertygelsen och hängivelsen till kulturen och bikerlivet stärks. Och, som jag i ett annat sammanhang tidigare skrivit: ”För bikers är kämpar. Ett folk som inte viker ner sig och bara står och tar emot slagen. Vi kommer att organisera oss bättre och bekämpa varje enskild lag, insats och felaktigt påstående, som på diskriminerande och felaktiga grunder riktar sig emot enskilda individer såväl som klubbar inom kulturen. Det är ett löfte och riktiga bikers håller ord!...Vi bryr oss inte. Vi viker oss inte. För vi är här för att stanna oavsett vilken väg ni väljer. Vi är här för att säkra vår kulturs överlevnad och välgång! Med organiserad kamp”. Och, så är det: Vi kommer nu att föra en organiserad kamp med skriftliga och juridiska förtecken. Och, var lugn. Denna insats är bara början!

Vad händer nu?

De närmaste veckorna kommer den Nationella aktionen att utvärderas och när resultatet föreligger kommer en nytänkande och spektakulär anmälan att lämnas in i ett noga utvalt antal. Mer och spektakulär information rörande den juridiskt nyytänkande, anmälningens art kommer vid det tillfället att publiceras.

Nedan publiceras den text från dokumentet: ”Fribrev för mc-västar på krogen!” som bikerklubbarna uppvisade i entrén till olika lokala näringsställen under lördagen. Ett dokument som på enkelt sätt utvisar på vilka lagliga grunder bikerklubbarna hävdar sin rätt att bevista landets näringsställen iförda sina västar.

Fribrev för mc-västar på krogen!

Landets bikerklubbar hade nedanstående dokument med sig till varje enskilt näringsställe att visa upp. Här framgår med all tydlighet på vilka rättsliga grunder en kommande talan kommer att vila. Anmälans spektakulära art kan dock inte utläsas ur de domar och rättsliga prejudikat som ”Fribrevet” redovisar och/eller hänvisar till. Där får ni som tidigare sagts stilla er nyfikenhet ett tag:

Högsta Domstolen slog i mål nr: 4354-93 fast att en enskild person eller grupp aldrig kan göra sig skyldig till olaga intrång om den eller de bereder sig tillträde till lokal dit allmänheten har fritt tillträde. Högsta Domstolen är landets högsta rättsinstans vilket innebär att domen är prejudicerande, det vill säga att den utgör praxis och är vägledande för alla kommande rättsfall på området.

Olaga intrång kan enligt Högsta Domstolen endast föreligga i lokaler som uttryckligen specificeras i Brottsbalken 4:6, stycke 2: ”Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.

Brottsbalkens 4:6, 2 stycket rörande olaga intrång är således inte tillämpningsbar för lokaler av typ restaurang, krog, pub eller liknande. Helsingborgs tingsrätt, slog vidare i mål nr: B 1730-98, fast att olaga intrång inte avser restauranglokaler och att en restaurang är just en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde och att en persons förfarande att gå in i en sådan lokal aldrig kan bedömas som olaga intrång.

Högsta Domstolen slog 1996 också fast, i mål nr: B3203-96, att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd eller bemyndigande saknas vad avser mc-västar varför också varje åtgärd att förhindra personer med mc-väst att bevista krogar, pubar, restauranger eller liknande lokaler utgör ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och faller under allmänt åtal!

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 866-10, rotel 203, har även funnit att kommunala förbud mot mc-västar utgör en begränsning av yttrandefriheten och att en sådan begränsning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får även här endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd saknas varför alla kommunala förbud mot mc-västar strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Originaldokumentet kan ses på: http://www.payback.name/?p=626  

Polisens skrämde och ljög för landets ordningsvakter!

Under fredagen skickades följande sms ut ifrån Sveriges polisväsende till Sveriges ordningsvakter: Hej alla vakter. Vill bara uppmärksamma er på att under helgen så drar en aktion mot ordningsvakter igång, initierad av en websight som heter payback (gå gärna in och läs). Syftet är att få ordningsvakter fällda för inskränkningar i yttreandefriheten. Initiativet kommer från medlemmar i mc miljön i sverige. Bästa sättet att skydda sig är att ha en entrévärd som representerar krögaren. Sprid detta till era kollegor och kolla hemsidan payback. Mvh niclas persgården polisen.

För att kunna skicka detta mejl måste polisen ha haft kännedom om den kommande nationella västaktionen, dess fulla syfte och innehåll. Likväl väljer de att försöka skrämma och ljuga landets ordningsvakter rakt upp i ansiktet beträffande aktionens syfte. Utan att i förväg avslöja för mycket om den kommande anmälan citerar jag ett väldigt kort stycke ur instruktionerna för aktionen: ”kommer aktionen att ha som måltavla regering, riksdag, polismyndigheter och olika kommuner”. En mening som bara svåra fall av dyslektiker, förståndshandikappade eller personer som vill missuppfatta innehållet kan misstyda!

Rent logiskt är ju också polisens påstående enkelt att genomskåda. För vad skulle bikerkulturen ha för intresse att vilja fälla enskilda ordningsmakter för ett brott de inte har något som helst ansvar för? Det är Sveriges regering, polismyndigheterna och enskilda kommuner som bär det direkta ansvaret för det i många kommuner rådande västförbudet. Vilken part är det då adekvat att riktar en nationell aktion emot?

Självklart, alla de ovanstående offentliga aktörerna och inga andra! Och, detta var polisen också högt medvetna om då de kände till att aktionen skulle äga rum men väljer ändå att inför landets ordningsvakter beljuga bikerkulturen. Det är smutsigt, lögnaktigt för att inte säga direkt svinaktigt! Nåväl, konstaterande polisens sedvanligt urusla beteende gentemot bikerkulturen går vi nu vidare in i en fas med utvärdering och upprättande av en spektakulär anmälan.

Peter Schjerva för Payback Sverige

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Payback Sverige är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.