Nättidningen Payback / Payback Sverige

Om polisens lagstöd för kontroller av “motorcykelburna ungdomsgäng”!???

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 14:51 CEST

Vi har tidigare lagt upp dokument kring allt som berör kontroller i vår Bikerskola (vilka länkas till efter inlägget). När det gäller kontroller och polisens rätt att verkställa sådana finns det dock anledning att återkomma till ärendet nu. Anledningen är att polisen dels vid ett JO-ärende och även vid Paybacks samtal med polisen i samband med de olaga kontrollerna vid MC-Campen på Sweden Rock hänvisade till att de hade lagstöd för att utöva kontroller enligt polislagen med utgångspunkt när “kriminella sammanslutningar möttes/sammanträffade”. Vi ska därför titta på vad JO uttalat och vad lagen säger kring denna företeelse.

Justitieombudsmannens uttalande

Justitieombudsmannen (JO) sammanfattar i ärende, diarienummer 1566-2013, sin åsikt enligt nedanstående. Ärendet har inte drivits av Payback.

Bestämmelserna (Polislagen 19, 2:a stycket 1) ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation och genomsöka fordon i förebyggande syfte. Det förutsätter för sin tillämpning en situation där risken typiskt sett är stor för att vapen eller tillhyggen ska komma till användning vid våldsbrott. Så kan till exempel vara fallet vid konfrontationer mellan rivaliserande grupper eller vid idrottsevenemang där våldsamheter erfarenhetsmässigt brukar förekomma.Även utan att någon konfrontation har ägt rum kan det finnas risk för sammandrabbning, till exempel om ett mc-gäng befinner sig på en viss plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplysningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med fientlig grupp. (Se Berggren, Munck, Polislagen)

Bedömningen av om det finns tillräcklig grund för kroppsvisitation och husrannskan i fordon ska ske med utgångspunkt från samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt grunda sig på den kunskap och erfarenhet som polisen har… Jag finner dock inte anledning att rikta någon kritik mot polismyndigheten för genomförandet av kroppsvisitationen och husrannsakan.

Lagtext, Polislagen 19, 2:a stycket

Vi börjar med att titta på den direkta lagtexten som avses i ärendet: Polislagen 19, 2:a stycket:

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter 
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller 

Polislagen, En Kommentar, Nils-Olof Berggren, Johan Munck kommentar kring Polislagen 19, 2:a stycket

Jo hänvisar till ovanstående bok varför vi nogsamt undersökt de exakta ordalydelserna som JO hänvisar till och som igenom JO:s uttalande har kommit att användas såsom en påstådd form av lagstöd för polisen efter JO:s beslut i ärendet.

Följande står i boken omkring kontroller av grupperingar:

Situation kan te sig allmänt hotfullt och konfliktsfylld såsom i det förutnämnda fallet där två rivaliserande ungdomsgrupper konfronteras på allmän plats och olika slags provokationer förekommer som gör det troligt att vissa av ungdomarna bär knivar eller andra tillhyggen.

Ett annat typfall representeras av vissa slags offentliga evenemang där erfarenhetsmässigt risken för våld är överhängande. Polisen anses vid sådana tillfällen ha befogenhet att mera rutinmässigt kontrollera huruvida de som uppehåller sig på platsen eller besöker evenemanget bär på sig eller i handbagage medför föremål som kan användas för att skada andra. Men givetvis måste risken för våldsanvändning vara på det sättet kvalificerad som anges i förverkandebestämmelserna i 36:3 Brb.

Så t.ex kan risk för sammandrabbningar mellan rivaliserande ungdomsgrupper föreligga utan att ännu någon konfrontation ägt rum. Ett motorcykelburet ungdomsgäng kan befinna sig på en viss plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplysningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med en fientlig grupp.

Payback Sveriges kommentar

Det beslut som JO har fattat, utefter kommentarer i boken om Polislagen författad av Berggren/Munck, är således fel och inte applicerbara på en situation där personer eller en klubb ska besöka en annan klubbs fest. JO har här fel och försöker använda och tänja en text för att kunna hjälpa polisen att undkomma kritik!

1. En mc-klubbsfest är inget offentligt arrangemang. En mc-fest är en tillställning som avser inbjudna och är således ett slutet evenemang.

2. MC-klubbar faller varken under kriterierna rivaliserande ungdomsgrupper eller motorcykelburna ungdomsgäng. Alla mc-klubbar har en genomsnittlig ålder på medlemmarna som med stor marginal överstiger kriterierna för att kunna kallas ungdomsgäng.

3. Utefter resonemanget under punkt 2 ovan faller även resonemanget kring rivaliserande ungdomsgrupper som påträffas på allmän mark.

4. Resonemanget kring allmän mark gör också att JO:s resonemang direkt faller då mc-klubbsfester aldrig äger rum på allmän mark utan sker på privat mark!

Anmärkningsvärt kring JO-beslutet

Att bemärka i sammanhanget är även att vid en JO-anmälan och därvid ett yrkande på att JO ska utföra en prövning av legaliteten i en polisinsats kan inte en anmäld parts påstående om, egen förträfflighet samt egenägd kunskap och erfarenhet, få ligga helt till grund för JO:s bedömning och beslut. Är det inte så att JO ska opartiskt granska, och utreda alla föreliggande omständigheter och inte låta polisens erfarenhet grunda sitt beslut? På vilket sätt sker annars en granskning av en anmäld myndighet, vilket är JO:s uppgift?

Bikerskolan: Informationsdokument om vad som gäller vid kontroller:
http://www.payback.name/?p=12911

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name