FAO

Biobränslecertifiering riskerar att exkludera småskaliga lantbrukare

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:43 CET

FAO-rapport varnar för att certifieringssystem kan innebära indirekta handelshinder om det inte utformas på rätt sätt

Utformningen av certifieringssystem för biobränslen försvårar ofta småskaliga producenters och utvecklingsländers deltagande på exportmarknaden, menar en ny rapport från FAO. 

Rapporten behandlar utmaningen med att skapa en hållbar produktion av biobränsle ”Biofuels and the Sustainability Challenge”. Slutsatsen belyser att nuvarande certifieringssystem, som är frivilligt och till stor del drivs av privata aktörer, ofta exkluderar småskaliga lantbrukare eftersom systemen till stor del är utformade efter den storskaliga lantbruksindustrins förutsättningar. Många certifieringssystem kräver till exempel att lantbrukare ska tillhandahålla en stor mängd information och data kring sin produktion vilket kan innebära stora kostnader; något de flesta småskaliga lantbrukare inte har möjlighet till.

Enligt rapporten tenderar utformningen av dessa system att gynna stora aktörer och skapa incitament för en ökad produktion för att kunna finansiera certifieringskostnaden.

Några positiva följder som certifieringen kan medföra för företag är förbättrad effektivitet inom distributionskedjan, minskad risk, högre transparens och en ökad medvetenhet om problem som kan förekomma i distributionskedjan.

Tillträde till marknaden

Samtidigt menar rapporten att systemen, i den mån de är etablerade för att kontrollera import, kan hindra handel och försvåra för utvecklingsländer att delta på marknaden. Särskilt för de utvecklingsländer som är konkurrenskraftiga på marknaden och ser denna industri som en möjlighet för utveckling och för att bekämpa fattigdom och hög arbetslöshet på landsbygden.

”Många utvecklingsländer uttrycker en oro över att certifieringssystemen kan utgöra indirekta handelshinder om de inte är utformade på rätt sätt”, menar rapporten.

Det är till exempel enklare för producenter i industriländer att följa certifieringskraven och tillhandahålla utbildningsmöjligheter för sina anställda, än det är för småskaliga producenter i utvecklingsländer.

Likaså har stora företag större möjligheter att upprätthålla en rutinmässig dokumentation av den information som behövs vid miljörevisioner, medan småskaliga lantbrukare inte har samma möjlighet till dokumentation av data över avkastning, växtnäringsämnen och annan information som behövs för att beräkna utsläpp av växthusgaser.

”För att öka möjligheten för småskaliga producenter att bli certifierade bör regeringar och internationella organisationer i konsument- och producentländer inrätta kompletterande mekanismer för att skapa en gynnsam miljö för detta”, rekommenderar rapporten.

Nationell lagstiftning

De kompletterande mekanismerna skulle kunna innebära förändringar av nationell lagstiftning, regler för offentlig upphandling, ekonomiska styrmedel, skattelättnader och lån för att starta upp företag. Finansiella institutioner har också en viktig roll när det gäller att stödja och möjliggöra certifieringssystem som omfattar de kompletterande mekanismerna.

Rapporten tillägger att genom främjandet av lokala kontrollorgan kan kostnader för småskaliga lantbrukare reduceras. Detta skulle kunna skapa lägre kostnader för producenterna, samtidigt som de lokala organen har större möjligheter att genomföra oanmälda kontroller och i allmänhet har större kunskap om lokala förhållanden.

Rapporten drar slutsatsen att det finns både positiva och negativa effekter med biobränslecertifiering. Certifiering för miljöpåverkan kan ge positiva fördelar om reglerna underlättar för skogsplanering, skogsvård, bevarande av biologisk mångfald och tillsyn.

Certifieringen kan också vara positiv om den genererar prispremier för leverantörer, anständiga löner till arbetare och säkrar tillträdet till marknader. Å andra sidan är de negativa effekterna av certifieringssystemet att de småskaliga lantbrukarna exkluderas.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden