FAO

Bioenergi kan gynna fattiga på landsbygden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:00 CEST

FAO: Ny studie av småskaliga projekt, med allt från biogas till återvunnen matolja, i tolv länder

Rom, 6 april 2009 - Enligt en ny studie från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och Storbritanniens utvecklingsorgan, DFID, kan bioenergi, när den är producerad i lokalsamhällen i liten skala, spela en viktig roll för landsbygdsutveckling i fattiga länder. Rapporten "Small Scale Bioenergy Initiatives: Brief Description and Preliminary Lessons on Livelihood Impacts from Case Studies in Latin America, Asia and Africa" utvärderar effekterna av småskaliga bioenergisatsningar i landsbygdsområden. I studien ingår 15 projekt i 12 länder i Latinamerika, Afrika och Asien, som använder en mängd olika teknologier, från återvinning av vegetabilisk olja i Peru till elproduktion av jathropa i Indien. "Den upprörda debatten om biobränsle har främst rört 'grön bensin' - flytande drivmedel från spannmål som används i industriländerna", påpekar Oliver Dubois, bioenergiexpert på FAO:s avdelning för naturresurser.

Transporter står bara för 20 procent av biobränsleanvändningen

"Men mer än 80 procent av världens biobränslen kommer från andra källor, främst ved, som används för matlagning och uppvärmning i världens fattiga områden." Rädsla för vilka effekter biodrivmedlen har på miljön, vattenresurserna och tryggad tillgång till mat har fördunklat många av de positiva effekter andra typer av biobränslen, från biogas framställt av stallgödsel till biodiesel för bevattningssystem i Indien kanha för fattiga männiksor på landsbygden. Undersökningen visar tydligt att det finns ett flertal möjliga fördelar med att använda nya, både enkla och mer komplicerade, teknologier för energi baserad på biomassa.

Biobränslen som gynnar fattiga

Några av de potentiella fördelarna med bioenergi, som framhävs i studien, inkluderar:

  • Resurseffektivitet genom användning av avfall, som annars skulle bränts eller lämnats att ruttna
  • Skapande av biprodukter, som billigt gödsel, vid biogasframställning
  • Möjligheter att producera mat och bränsle samtidigt genom skiftesjordbruk
  • Generering av finansiellt kapital genom användning av marginella odlingsmarker


"I de fall som undersökts, även de som sålde bioenergi på en bredare marknad,tjänade lokalsamhällena på ökad tillgång till energi för både hushållsanvändning och försäljning", säger Dubois.

Lokala resurser sparas

"Goda cirklar utvecklas i samhällen där folk har tillgång till energi som behövs för utveckling utan att pengar går till fossila bränslen eller att lokala resurser förbrukas". Rapporten visar att användning av biobränslen ofta utgör en försäkring mot energikriser och oljemarknadens nycker. Det finns många exempel på positiva effekter med lokala biobränsleprojekt. Ett initiativ i Peru för att återvinna spillolja och ett projekt med kolbriketter i Senegal visar att omvandling av avfall leder till ökade priser på avfallet och bättre inkomster för dem som tar hand om det. Biobränsle hotade inte tillgången på mat i något av fallen eftersom biobränslena framställdes av grödor, som inte används som mat eller odlades på marginella odlingslotter. "Eftersom lokalinvånare har deltagit i besluten så hade de reagerat om projekten på något sätt hotat tillgången på mat", säger Dubois. "Människor i utvecklingsländer har oftast inget överskott på mark. Så när lokalinvånare inte tycker att marken inte passar till matproduktion så är den vanligtvis mycket dålig", säger han. De utmaningar som bioenergiprojekt stöter på, som t.ex. brist på teknologi och investeringskapital, liknar enligt studien de problem som andra aktiviteter på landsbygden också ofta stöter på. Forskningen för rapporten genomfördes mellan september och november 2008 i samarbete mellan FAO och de DFID-finansierade PISCES-programmet.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org  (engelska)

FAO och bioenergi

Rapporten "Small-scale bioenergy initiatives"

FN utvärderar effekten av bioenergi

SOFA 2008: Biofuels: prospects, risks and opportunities