BioInvent International AB

BioInvent Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:24 CET

• Samarbete har inletts under januari 2007 med Genentech, Inc., för utveckling och
kommersialisering av bolagets produktkandidat BI-204. Första delbetalningen på 105,5
miljoner kronor inom samarbetet erhölls i januari. Därutöver kan BioInvent erhålla
milstolpsersättningar på upp till cirka 1,2 miljarder kronor, samt dessutom royalties på
försäljning i Nordamerika.

• Klartecken att inleda kliniska studier på produktkandidaten TB-402, för förebyggande
av blodproppar, erhölls i februari 2007.

• Läkemedelskandidaterna BI-204 för behandling av åderförkalkning och TB-403 för behandling av cancer avancerar genom det toxikologiska programmet mot kliniska studier.

• Produktkandidaten TB-403 har erhållit ett utvecklingsbidrag på 18 miljoner kronor från EU.

• Nettoomsättning januari-december 2006: 50,8 miljoner kronor (28,2).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-december 2006: -107,3 miljoner kronor (-125,9).

• Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 31 december 2006: 88,0 miljoner kronor (195,3).

• Resultat efter skatt januari-december 2006 uppgick till -108,8 miljoner kronor (-139,9) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -2,31 kronor (-4,41).

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning, HIV-infektion och ögonsjukdomar.


VDs kommentarer
Det samarbete som vi nyligen inlett med Genentech innebär på många sätt en viktig milstolpe för BioInvent. Det är en validering av vår teknologi, att det bolag som har tagit flest antikroppsläkemedel till marknaden väljer att investera betydande belopp. Samarbetsavtalet innebär också ett erkännande av vår utvecklingsorganisation genom den gemensamma vidareutvecklingen av BI-204. Vi har ökat förutsättningarna för en lyckad fortsatt produktutveckling. Genentechs kompetens inom läkemedelsutveckling generellt och antikroppsutveckling speciellt kommer vara ett viktigt bidrag i de utvecklingssteg som ligger framför oss. Den vidare produktutvecklingen är som i all läkemedelsutveckling behäftad med affärsmässig risk. Jag vill dock hävda att samarbetet ger BI-204 bästa möjliga förutsättningar för att kunna nå marknaden. Genom att behålla produkträttigheterna utanför Nordamerika försäkrar vi oss om möjligheten att öka vårt deltagande i värdeskapandet i samband med framgångarna för produkten. Samtidigt understryks den strategiska utvecklingen av bolaget mot ett produktinriktat bolag.

Med det klartecken som erhållits att starta kliniska försök på den nya koagulationshämmaren TB-402 har en viktig målsättning uppfyllts inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. Samtidigt avancerar både BI-204 och TB-403, våra läkemedelskandidater mot åderförkalkning respektive cancer, genom det toxikologiska programmet mot de kliniska faserna. Under förutsättning att vi uppnår framgång i det vidare utvecklingsprogrammet förväntar vi sålunda att kunna öka våra kliniska utvecklingsaktiviteter successivt under året.


Kontakt:
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70

Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com