BioInvent International AB

BioInvent Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:13 CEST

• Styrelsen beslutade den 12 oktober 2005 att genomföra en företrädesemission om cirka 160 MSEK före emissionskostnader, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Emissionen är säkerställd till 100 % av såväl existerande ägare som nya investerare. Emissionslikviden möjliggör för BioInvent att ta flera produktkandidater in i klinisk fas.

• En läkemedelskandidat (BI-204) valdes i september inom åderförkalkningsprojektet. BI-204 har i ett flertal djurmodeller väsentligt kunnat reducera skadliga plack.

• Kliniska fas I/IIa studier för läkemedelskandidaten, BI-201, mot HIV-infektion fortlöper enligt plan, med förväntad avrapportering under andra kvartalet 2006.

• I juni ingicks ett licensavtal med Cambridge Antibody Technology där BioInvent förvärvar vissa rättigheter inom fagdisplay-tekniken.

• Nettoomsättning januari-september 2005: 19,7 miljoner kronor (40,3).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-september 2005: -93,9 miljoner kronor (-69,0). Likvida medel vid periodens slut: 81,1 miljoner kronor (199,7).

• Resultat efter skatt januari-september 2005 uppgick till -108,3 miljoner kronor (-68,6) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -3,67 kronor (-2,33).

Kontakt:
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com