BioInvent International AB

BioInvent Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:16 CEST

- Fas II-resultat med TB-402 i knäledskirurgi visar signifikant bättre antitromboseffekt än dagens standardbehandling med enoxaparin.

- Åderförkalkningsprojektet BI-204 och cancerprojektet TB-403 tar nästa steg i utvecklingen. Fas II-studier planeras starta i början av 2011.

- I mars ingicks ett samarbete med Human Genome Sciences för utveckling och kommersialisering av terapeutiska antikroppar.

- Förändringar i bolagets organisation med stärkt fokus på den egna läkemedelsutvecklingen. Anpassning av produktionskapaciteten minskar fasta kostnader på årsbasis med cirka 15 miljoner kronor.

- En riktad nyemission om 150 MSEK före transaktionskostnader genomfördes i februari.

- Rörelsens intäkter januari - september 2010: 76,4 miljoner kronor (60,6).

- Resultat efter skatt januari - september 2010 uppgick till -86,0 miljoner kronor (-130,8) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,42 kronor (-2,35).

- Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 30 september 2010: 143,9 miljoner kronor (113,8).

- Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - september 2010: -84,5 miljoner kronor (-98,6).

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt främst inom trombos, cancer och åderförkalkning.


VD:s kommentarer
BioInvent driver i dag fyra kliniska projekt, som samtliga håller hög innovativ nivå. Utveckling av nya innovativa läkemedel som har potential att fylla stora medicinska behov är en viktig del av bolagets strategi. TB-402 för förebyggande av blodproppar är potentiellt en produkt som genom endast en injektion postoperativt reducerar förekomsten av blodproppar. Detta representerar betydande fördelar jämfört med nuvarande behandling med antitrombotiska läkemedel som innebär daglig dosering i upp till fem veckar efter det kirurgiska ingreppet. Vi rapporterade ”Proof of Concept” data tidigare i år i en fas II-studie i knäledskirurgi som stöder denna produktprofil. Stärkta av dessa data avser vi tillsammans med vår partner, ThromboGenics, knyta en utvecklingspartner till programmet för att säkra nödvändiga resurser för att ta produktkandidaten till marknaden. Parallellt med detta planeras nästa steg i den kliniska utvecklingen.

Produktkandidaten BI-204 är ett nytt koncept för att i första hand förebygga hjärtinfarkt hos patienter med kranskärlsjukdom. Tillsammans med vår partner Genentech förbereder vi en fas II-studie som kommer att ge viktig information om produktkandidatens potentiella effekter. Som tidigare rapporterats förväntar vi att studien startar i slutet av året eller i början av det första kvartalet nästa år.

För behandling av multipelt myelom representerar produktkandidaten BI-505 ett nytt angreppssätt. Den pågående fas I-studien har utvidgats från två kliniker i USA till att nu också omfatta Universitetssjukhus i Lund som ett rekryterande center.

Produktkandidaten TB-403 som licensierades till Roche hämmar potentiellt kärltillväxten i tumörer utan negativ påverkan av vaskularisering i normal vävnad. På så sätt representerar konceptet ett nytt sätt att strypa syre och näringstillförsel till tumören. Som nästa steg i utvecklingen planerar Roche en fas Ib/II-studie med TB-403 i kombination med Avastin på patienter med en aggressiv form av hjärntumör (Glioblastoma multiforme). Denna studie kommer att starta under det första kvartalet 2011. Antal patienter som insjuknar i denna tumörform på de sju största läkemedelsmarknaderna uppgår till 25 000 - 30 000 individer per år. Det kliniska behovet av en ny och effektiv behandlig anses som mycket stort.

Sammantaget kan vi slå fast att våra projekt i stort utvecklas enligt plan. Detta tillsammans med god kostnadskontroll understödjer bilden av ett bolag som successivt flyttar fram positionerna i värdekedjan med bibehållen finansiell flexibilitet. 

Lund, Svein Mathisen

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av         
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13 
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70   
Rapporten finns även att tillgå på
www.bioinvent.com.