BioInvent International AB

BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 september

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:06 CEST

·Strategisk allians med ThromboGenics stärker den kliniknära delen av portföljen.Första läkemedelskandidaten avser att förhindra blodproppsbildning.

·Toxikologiska studier inledda inom HIV projektet

·Forskningsresultat inom åderförkalkningsprojektet publicerade i den välrenommerade tidskriften Circulation

·Nettoomsättning januari-september 2004: 40,3 miljoner kronor (50,7).

·Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-september 2004: -69,0 miljoner kronor (-39,4). Likvida medel vid periodens slut:199,7 miljoner kronor (304,6).

·Resultat efter finansiella poster januari-september 2004 uppgick till -68,6 miljoner kronor (-65,2) och resultat efter finansiella poster per aktie uppgick till -2,33 kronor (-2,21).

VDs kommentarer
Vi har under rapportperioden rapporterat flera framsteg i projektportföljen. Vår läkemedelskandidat för behandling av HIV-infektion avancerar snabbt genom den prekliniska utvecklingen mot tester på människa. För att möta denna utmaning har vi förstärkt utvecklingsorganisationen med krafter med lång och djup erfarenhet från klinisk utveckling av antikroppsläkemedel. Samtidigt kan vi slå fast att den teknikplattform vi byggt upp förmår att leverera produktkandidater. Inom HIV projektet har vi på drygt två år tagit projektet från idé till läkemedelskandidat som nu testas i toxikologiska studier. Under förutsättning att vi når förväntade framgångar är nästa fas att testa läkemedelskandidaten på människa. Genom den allians vi i september ingick med ThromboGenics flyttas tyngdpunkten i projektportföljen ytterligare mot de kliniknära utvecklingsfaserna. Det inledande samarbetsprogrammet gäller utveckling av en antikroppsbaserad läkemedelskandidat för att reducera risken för blodproppsbildning vid ett flertal sjukdomstillstånd. Läkemedelskandidaten har i djurexperimentella modeller visat att den kan hämma blodproppsbildning på ett effektivt sätt. Innan det kliniska utvecklingsprogrammet kan påbörjas skall den prekliniska fasens toxikologi genomföras. Samarbetet är ännu ett bevis på attraktionskraften i vår teknikplattform och kompetens. Genom att erbjuda denna inom ramen för samarbetet har vi lyckats att säkra en betydande ägarandel i en lovande produktkandidat inom ett kommersiellt mycket attraktivt marknadssegment.

Även i övriga program har betydande framsteg gjorts. Nyligen publicerades några av de resultat som erhållits inom vårt åderförkalkningsprojekt i den välrenommerade tidskriften Circulation vilken utges av American Heart Association.

I takt med att vi flyttar fram våra positioner mot klinik kommer delar av kapaciteten i produktionsanläggningen att tas i anspråk av egna projekt. Intäkterna från utvecklingsuppdrag kommer därför att variera något från kvartal till kvartal.

Kontakt:
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com