BioInvent International AB

BioInvent Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:39 CEST

- En klinisk fas II studie med produktkandidaten TB-402, för förebyggande av blodproppar på patienter som har fått en konstgjord knäled inopererad, inleddes i februari.

- Framgångsrik teknologiöverföring inom samarbetet med Roche har lett till den första milstolpsersättningen på 5 miljoner euro (54 miljoner kronor) till bolaget och dess partner ThromboGenics.

- Produktkandidaten BI-505, för behandling av cancer, erhöll "Orphan Drug Designation" (särläkemedel) i Europa för indikationen multipelt myelom. Motsvarande status har tidigare erhållits i USA.

- Nettoomsättning januari - mars 2009: 36,8 miljoner kronor (16,2).

- Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 31 mars 2009: 192,3 miljoner kronor (157,7).

- Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - mars 2009: -20,1 miljoner kronor (-59,2).

- Resultat efter skatt januari - mars 2009 uppgick till -34,7 miljoner kronor (-39,9) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,62 kronor (-0,72).


BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt främst inom trombos, cancer och åderförkalkning.


VDs kommentarer
Det nya året har börjat bra med två viktiga milstolpar rapporterade. En bekräftelse på framgång i vårt samarbete med Roche, avseende produktkandidaten TB-403, fick vi genom den första framgångsrelaterade milstolpsersättningen som vi mottog i januari. I februari inleddes fas II programmet med TB-402, för förebyggande av blodproppar. Studien genomförs på 300 patienter som har fått inopererat en konstgjord knäled. Målsättningen är att jämföra effekten av TB-402 mot nuvarande standardbehandling. TB-402 ges en gång i samband med det operativa ingreppet jämfört med befintlig behandling som kräver daglig dosering under flera veckor med omfattande patientövervakning och behandlingen med TB-402 förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil.

Resultat från fas I programmet med BI-204, för behandling av åderförkalkning, förväntas att rapporteras under innevarande kvartal. Vi räknar med att vi och vår partner Genentech därefter kan fatta beslut om start av fas II studier.

Sammanställning av ansökan för att starta kliniska studier på BI-505 i USA pågår för närvarande. Under det första kvartalet 2009 har delar av våra forskningsresultat presenterats på två vetenskapliga möten. Med det stora intresse som projektet har rönt och erhållandet av särläkemedelsstatus för den första indikationen, multipelt myelom, i Europa och USA ser vi med stor entusiasm fram mot det kommande kliniska programmet.

Sammantaget ger den kliniska plattformen som vi etablerat de bästa förutsättningarna för att bygga ytterligare värde i projektportföljen och vi ser framför oss ett år med många förväntade viktiga milstolpar.
Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com.