BioInvent International AB

BIOINVENT DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 09:09 CEST

- Lovande prekliniska data för BioInvents cancerprojekt: I laboratorieförsök hämmar bolagets antikroppar viktiga steg i kärlbildningen.

- Viktigt delmål nått inom BioInvents projekt för behandling av ledsjukdomar
En ersättning kommer därför att utbetalas till Cartela.

- Läkemedelskandidat för toxikologiska studier inom HIV projektet vald i slutet av mars.

- Utvecklings- och produktionsavtal ingått med ny kund, Orbus Medical Technology, Inc, USA.

- Nettoomsättning januari-juni 2004: 29,0 miljoner kronor (33,9).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-juni 2004: -54,1 miljoner kronor (-24,6). Likvida medel vid periodens slut: 214,6 miljoner kronor (319,3).

- Resultat efter finansiella poster januari-juni 2004 uppgick till -44,7 miljoner kronor (-44,4) och resultat efter finansiella poster per aktie uppgick till -1,52 kronor (-1,51).

Lund den 15 juli 2004
Svein Mathisen, VD

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport för perioden 2004-01-01—2004-06-30 enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Lund den 15 juli 2004

ERNST & YOUNG AB

Åke Stenmo, Auktoriserad revisor

Kontakt:
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70
Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com

BioInvent International AB (publ.)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.