BioInvent International AB

BioInvent tar ett viktigt steg i vidareutvecklingen av sina läkemedelskandidater och genomför säkerställd företrädesemission om 160 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:07 CEST

• BioInvents styrelse har den 12 oktober beslutat att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare.

• Emissionen, som är säkerställd till 100 % genom lämnade garantier och avsiktsförklaringar från existerande ägare och nya investerare, kommer att tillföra cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Det huvudsakliga motivet till emissionen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets produktkandidater. Emissionslikviden möjliggör för BioInvent att ta flera produktkandidater in i klinisk fas.

• Bolaget har på kort tid tagit fyra produktkandidater från den prekliniska forskningsfasen till den myndighetsreglerade utvecklingsfasen med produktkandidaten BI-201 för behandling av HIV-infektion i klinisk fas. Övriga tre projekt bedöms ha förutsättningar att nå klinisk fas inom den kommande 18 månadersperioden.

Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 2 november 2005. I enlighet med beslutet ska bolagets aktieägare äga rätt för var femte aktie teckna tre nya aktier för nio (9) kronor per aktie.

”Emissionslikviden möjliggör att vi effektivt kan driva våra utvecklingsprojekt framåt i värdekedjan samt stärka BioInvents ställning inom antikroppsterapi med en väl diversifierad klinisk projektportfölj” säger BioInvents verkställande direktör Svein Mathisen.

Bakgrund och motiv
BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Antikroppar är en vital del av immunförsvaret och en av människokroppens viktigaste försvarsmekanismer mot sjukdomar, egenskaper som kan utnyttjas för att behandla många sjukdomar på ett mycket effektivt sätt. Antikroppsläkemedel utgör ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden och har under de senaste åren erbjudit betydande framsteg vid behandling av svårbehandlade sjukdomar som cancer och ledgångsreumatism. Genom en stark teknikplattform har bolaget på kort tid utvecklat ett flertal innovativa produktkandidater som adresserar stora sjukdomsområden med potential att bli storsäljare.

Bolagets läkemedelskandidat, BI-201, för behandling av HIV-infektion testas för närvarande i en fas I/IIa studie som genomförs på HIV-infekterade individer som ännu inte fått någon annan behandling. Den primära målsättningen är att studera säkerhet och hur väl BI-201 tolereras, samt dess omsättning och nedbrytning i kroppen. En viktig andra målsättning för försöken är att studera BI-201s effekter på virusnivån i patienternas blod och därigenom få en första indikation på hur verksamt BI-201 kan bli som läkemedel. Resultaten från studien förväntas avrapporteras under andra kvartalet 2006. Bolagets nästa kliniska projekt förväntas att bli läkemedelskandidaten TB-402 för förebyggande av blodproppar i samband med operationer av knä- och höftleder. Inom den kommande 18 månadersperioden bedöms även produktkandidaterna TB-403 för behandling av cancerpatienter och BI-204 för behandling av hjärtinfarktpatienter ha förutsättningar att nå klinisk fas.

BioInvents strategi är att vid lämplig tidpunkt söka samarbete med etablerade läkemedelsbolag. Den optimala tidpunkten bestäms av kostnader, risk, kompetensbehov och det värde som ytterligare ett steg i egen regi skulle kunna generera. Hur långt BioInvent skall driva projekten i egen regi måste också balanseras mot bolagets finansiella resurser och rådande marknadsförutsättningar.

Den pågående kliniska studien på BI-201, för behandling av HIV-infektion, kommer att finansieras och slutföras i bolagets regi. Baserat på positiva data från den pågående kliniska studien förväntas fas II programmet att kunna inledas under 2006, företrädesvis i samarbete med en partner. TB-402 och TB-403 drivs inom samarbetet med ThromboGenics. Enligt nuvarande överenskommelse mellan parterna, kommer dessa projekt att utvecklas gemensamt fram tills att biologisk aktivitet påvisats i en klinisk studie innan ett samarbete med ett större läkemedelsbolag ingås. För BI-204 kan ett samarbetsavtal aktualiseras innan det kliniska programmet inleds utifrån en bedömning av komplexiteten och investeringsbehovet i det kliniska programmet, samt i syfte att nå en rimlig balans mellan de åtaganden vi står för själva och de vi delar med partners.

Strategin att utveckla bolaget mot ett forskande läkemedelsbolag med en innovativ och väl differentierad projektportfölj blev fastlagd i samband med börsnoteringen för fyra år sedan. Strategin är förverkligad inom de finansiella ramar som sattes av emissionen i samband med noteringen. Motivet bakom den föreslagna nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därigenom säkerställa den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj. Emissionen förväntas att tillföra bolaget cirka 160 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer primärt att användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets befintliga projekt fram till den tidpunkt då en partner tar över huvudansvaret, men också till att ytterligare bredda projektportföljen med nya innovativa projekt för att på så sätt sprida risk och möjligheter över ett flertal projekt. Genom kapitaltillskottet stärks också bolaget position i pågående och framtida diskussioner med möjliga samarbetspartners.

Nyemission
Den förestående företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent av såväl existerande ägare som nya investerare och förväntas att inbringa cirka 160 MSEK före emissionskostnader. Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter skall vara den 10 november 2005, varvid fem gamla aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. För varje aktie som tecknas skall erläggas nio (9) kronor. Teckningstid skall vara den 15 november till den 2 december 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter skall äga rum, inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning skall i första hand ske till befintliga aktieägare som tecknat aktier för samtliga erhållna teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till sådan aktieägares teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra än aktieägare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till tecknade aktier med stöd av teckningsrätter, i tredje hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till sådan teckning, varvid prioritet kommer att ges till de som också har lämnat emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt samt i fjärde hand till de som har lämnat emissionsgarantier eller avsiktsförklaringar avseende teckning av aktier utan företrädesrätt, enligt villkoren för sådana emissionsgarantier och avsiktsförklaringar.

Tidplan för företrädesemissionen

2 november 2005 Extra bolagsstämma
7 november 2005 Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen
10 november 2005 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
10 november 2005 Prospekt för nyemissionen hålls tillgänglig för aktieägarna i BioInvent
15 - 29 november 2005 Handel med teckningsrätter
15 november - 2 december 2005 Teckningstid

I övrigt hänvisas till det emissionsprospekt som kommer att bli offentligt den 10 november 2005.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till BioInvent i samband med den föreliggande företrädesemissionen.

--SLUT--

För mer information

Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.comBakgrundsinformation:

BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden.

BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer, åderförkalkning och ledsjukdomar.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeR, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich och XOMA.

Bolaget har idag 92 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.


Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.


BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande får ej distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan distribution eller offentliggörande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt och inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte heller till personer i sådana länder.