Biolight International AB

BIOLIGHT: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:22 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51422


(NGM: BIOL MTF)

* Försäljningen under första kvartalet 2009 uppgick till 773 TSEK (684)
* Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till -2 551 TSEK (-3 216)
* Resultat per aktie uppgick till -0,26 kr (-0,34) och efter full utspädning -0,26 kr (-0,34 )
* Under april månad slutfördes en nyemission, vilken övertecknades och tillförde bolaget 5,7 miljoner SEK före emissionskostnader


Försäljning
Försäljningen under årets första tre månader uppgick till 773 TSEK (684).

Kommentarer till försäljningen
Sedan Biolight 2007 inledde en marknadssatsning på hästsportområdet har försäljningen och antalet kunder ökat inom hästsportmarknaden successivt ökat. Merparten av Bolagets försäljning under kvartalet har uppnåtts inom detta marknadsområde. Inom sårvårdsområdet ligger Bolagets fokus på att genomföra den kliniska diabetesstudien och trots begränsade försäljningsinsatser har en viss försäljningsökning kunnat uppnås inom området.

Omfattande leveransförseningar i samband med övergång till ny produktionsenhet påverkade Bolagets möjligheter att sälja och leverera under slutet av 2008 och början av året . Problemen har nu åtgärdats.


Sårvårdsmarknaden
Längst har utvecklingen kommit i nordvästra Skåne och framförallt i Ängelholm, där man rutinmässigt använder Biolights behandlingsmetod inom olika kommunala vårdenheter samt i det Landstingsägda sjukhusets arbete med svårläkta sår. Ett av landets privata vårdföretag har hyrt ett antal utrustningar i syfte att utvärdera möjligheterna att införa Biolight-behandling som standard i samband med sårbehandlingar. Utvärderingen beräknas vara klar under tredje kvartalet 2009.

En större klinisk Fas III studie angående behandlingen av diabetiska fotsår, startade i augusti månad 2008. Studien beräknas vara slutförd under första halvåret 2010. Av de involverade klinikerna tillhör några den internationella frontlinjen på området.

Över 1000 svenskar amputeras årligen som en direkt följd av diabetiska fotsår. Den totala kostnaden för detta uppskattas till över en miljard kronor. En väsentligt snabbare läkning av diabetiska fotsår skulle möjliggöra att ett stort antal amputationer kan undvikas. Om resultaten från denna större kliniska Fas III studie kommer att överensstämma med resultat som påvisats i tidigare gjorda studier omfattande färre diabetespatienter kommer en fokuserad satsning på diabetesvården att inledas.

Hästsportmarknaden
Sedan ett drygt år tillbaka bearbetas de svenska och norska hästsportmarknaderna. Utöver ett stort antal enskilda hästägare och fritidsryttare består den nordiska marknaden av flera tusen tävlingsinriktade aktörer inom främst hästhoppning, dressyr, trav, galopp och fälttävlan. Bolaget har fram tills helt nyligen koncentrerat resurserna på att bearbeta de tävlingsinriktade aktörerna inom ridsporten. Inte förrän under den allra senaste månaden har Bolaget påbörjat informationen till den kommersiellt starka travsporten. Den fokuserade satsningen tillsammans med de goda behandlingsresultaten har resulterat i en ökad efterfrågan. En ny hemsida, www.biolight-horses.se, riktad mot intressenter inom hästsporten har nyligen lanserats.

För att användarna ska nå bästa tänkbara behandlingsresultat inom olika användningsområden har specialdesignade utbildningsprogram utvecklats. En första tredagarskurs för utbildning till Diplomerade Biolightanvändare genomfördes under slutet av föregående år. Ytterligare ett antal diplomkurser kommer att ges under 2009 liksom påbyggnadskurser till Certifierade Biolightanvändare.

Erfarenheterna bland användarna av Biolight är att behandlingen avsevärt kortar ner läkningstiden i samband med flertalet vanligt förekommande belastningsskador bland tävlingshästarna. Diskussioner om försäljnings- och distributionsavtal pågår för närvarande på ett antal nya marknader.

Estetikmarknaden
Sedan hösten 2007 bedriver bolaget ett utvecklingsprojekt som syftar till att erbjuda lösningar för den estetiska marknaden. En av målsättningarna är en snabb och effektiv behandling mot främst aktiv akne samt ett antal andra applikationer inom estetikområdet. Studier visar att akne är ett av de enskilt störst besvären för unga människor. Under våren 2008 behandlades en första grupp om 15 ungdomar med Biolight, med goda resultat som följd. De lovande resultaten gjorde att Bolaget beslutade att fortsätta satsningen prövningar och utvärderingar pågår i syfte att optimera behandlingarna. Marknadsintroduktion beräknas ske tidigast under hösten 2009.

Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Svårartade och utdragna läkningsprocesser i samband med inflammatoriska tillstånd eller sårskador är både kostsamma och plågsamma. Biolight® är en unik behandlingsmetod eftersom den stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår halveras, jämfört med konventionell behandling.

Finansiering
Den nyss avslutade nyemissionen i Biolight AB fulltecknades. Styrelsen i Biolight fattade den 27 februari 2009, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslut om en nyemission av högst 9 573 183 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,60 kr.
Av de 9 573 183 aktier tecknades 7 866 021 aktier med företrädesrätt och 1 707 162 utan företrädesrätt. Genom att emissionen fulltecknades tillfördes bolaget 5,7 miljoner SEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 574 390,98 kr och uppgår därefter till 1 148 781,96 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 19 146 366.

Jämförelse med utveckling i Biolight International AB
Styrelsen meddelade, i Bokslutskommunikén 20 februari 2009, att jämförelsen av försäljnings- och kostnadsutvecklingen i Biolight AB med i det tidigare Biolight International AB kommer att upphöra från och med denna delårsrapport, eftersom den inte längre är relevant.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Bolaget tillämpar, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under årets första tre månader uppgick till 773 TSEK (684). Rörelsens kostnader uppgick till 3 324 TSEK (3 900). Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 538 TSEK (-3 205). Periodens resultat uppgick till -2 522 TSK (-3 210).

Investeringarna under årets första tre månader uppgick till 0 TSEK (68).

Likvida medel uppgick per 2009-03-31 till 5 860 TSEK (7 140). Per 2008-12-31 uppgick de likvida medlen till 8 600 TSEK.


Segmentsredovisning
Bolaget har bara ett segment, varför ingen särskild segmentsredovisning anges.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Nettoeffekterna på koncernens resultat skulle bli försumbara om RR 6:99 tillämpades.


Övrigt
Årsstämma för verksamhetsåret 2008 äger rum den 22 april 2009.
Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2008. En elektronisk version finns tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen även tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - juni 2009 den 20 augusti 2009
Delårsrapport januari - september 2009 den 22 oktober 2009Stockholm 2009-04-22

Styrelsen i Biolight AB (publ)

Ytterligare information:
För mer information kontakta Claes Holmberg, verkställande direktör, tel 08-622 52 70 eller 0708 - 25 45 47.


(För fullständig rapport se bifogad fil)