Biolight International AB

BIOLIGHT GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH UTREDER MÖJLIGHET TILL YTTERLIGARE KAPITALFÖRSTÄRKNING

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:37 CEST

Företrädesemission

Styrelsen i Biolight International AB har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 18,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje femtal gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna sex (6) nya aktier av serie B till kurs 3,50 kronor.


Biolight har tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av aktier motsvarande 15 miljoner kronor. Tillsammans med teckningsförbindelser från vissa större aktieägare är redan nu 90 procent av emissionen säkerställd. Styrelsen räknar med att säkerställa hela emissionsbeloppet före teckningsperiodens början.

- "Vi har nyligen tecknat avtal med viktiga svenska vårdgivare, som under en längre period utvärderat Biolight. Ett flertal framträdande aktörer på den europeiska marknaden har kontaktat bolaget i syfte att få till stånd ett samarbete, vilket hittills lett till undertecknande av distributionsavtal med ett norskt och ett finskt företag", berättar Biolights VD, Claes Holmberg. "Vi bedömer utsikterna som goda för att nå ytterligare liknande avtal under hösten. Den sammantagna bilden är att Biolight nu nått en punkt där intresset har ökat kraftigt, vilket föranleder en tidigareläggning av vissa internationella aktiviteter. Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera dels det fortsatta introduktionsarbetet inom den svenska äldrevårdsmarknaden och dels introduktionen av metoden på de första marknaderna utanför Sverige", avslutar Holmberg.

Villkor och tidplan för nyemissionen
· Nyemissionen omfattar högst 5.221.736 aktier av serie B.
· Innehav av fem aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av sex (6) nya aktier av serie B till kurs 3,50 kronor.
· Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 29 augusti 2007
· Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 september 2007.
· Prospekt beräknas offentliggöras den 4 september 2007
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 10 - 19 september 2007
· Teckningstiden löper under perioden 10 - 24 september 2007

Biolights aktiekapital uppgår före nyemissionen till 652.717,05 kronor fördelat på 4.351.447 aktier, varav 123.641 av serie A och 4.227.806 av serie B. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 1.305.434,10 kronor fördelat på 9.573.183 aktier, varav 123.641 av serie A och 9.449.542 av serie B.


Ombildning som genererar kapitalförstärkning utreds

Under senare år har ett antal utvecklingsföretag ombildats på ett för aktieägarna mycket fördelaktigt sätt. Som exempel kan nämnas Enlights ombildning till Balder, Tripeps ombildning till Din Bostad samt Wise's ombildning till Dagon. Biolights styrelse har fått en förfrågan om intresse föreligger att genomföra en liknande transaktion. Styrelsen har beslutat utreda möjligheterna och konsekvenserna av genomförandet av en sådan.

Avsikten med en dylik transaktion vore i så fall att överföra Biolights nuvarande verksamhet, inklusive emissionslikviden i den kommande nyemissionen, till ett dotterbolag ("Nya Biolight"). Nya Biolight skulle delas ut till Biolights aktieägare och fortsätta bedriva Biolights nuvarande verksamhet samt ansöka om notering. Nya Biolight skulle även erhålla en kapitalförstärkning genom ombildningen.

För Biolights aktieägares del skulle effekten bli att varje aktieägare dels behåller sina gamla aktier i Biolight men med annan verksamhet, dels erhåller aktier i Nya Biolight i vilket Biolights nuvarande verksamhet kommer att bedrivas. Den nu beskrivna ombildningen förutsätter beslut av bolagsstämma.

- "En ombildning är komplicerad och det är många bitar som skall komma på plats för att få till stånd en sådan här transaktion. Det är i nuläget för tidigt att bedöma om transaktionen är genomförbar. Vi avser att lämna ytterligare information i god tid före utgången av teckningstiden i nyemissionen.", säger Claes Holmberg, VD för Biolight.

Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights nya hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se