Biolight International AB

Biolight informerar om genomförd utvärdering och om framtidsplaner

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:04 CEST

Under senaste året har ett knappt trettiotal svenska vårdenheter utvärderat Biolight vid rutinmässiga sårbehandlingar. Utvärderingsfasen avslutades med att vårdgivarna träffades och formulerade en samstämmig konsensus om att rekommendera metoden vid all normal sårbehandling.

Vid ett informationsmöte under onsdagen den 13 oktober 2004, som samlade representanter för såväl den offentliga som privata vården, media och den finansiella marknaden redogjorde företaget för bakgrunden till konsensus samt hur den nu uppkomna situationen ska tillvaratas.

Moderatorn vid onsdagens möte, Professor Tomas Albrektsson, vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg, gör bedömningen att Biolight nått ett verkligt genombrott i ansträngningarna att visa fördelarna för sjukvården.

För första gången har metodens positiva effekt på kostnader och vårdkvalitet kunnat utredas och bevisas. De genomförda testerna har givit entydigt positiva svar och användarna som medverkat i utprovningen ställer sig helt bakom metoden. I den rutinmässiga användningen har trycksår, diabetiska fotsår och bensår behandlats med stor framgång. Svårläkta sår, som tidigare inte visat tendens till läkning, har kunnat läkas ut. Tidiga sår har behandlats och läkt ut på några få veckor. Därmed har man kunnat förhindra uppkomsten av mer svårartade sår.

Genom tillgången till en aktiv sårläkningsmetod kan kostnader, som normalt uppkommer i samband med rutinmässiga omläggningar, som en följd av komplikationer eller på grund av patienternas nedsatta allmänstillstånd, minskas väsentligt. Användarna bedömer hanteringen av Biolight som ett ringa merarbete, som mer än väl kompenseras av de erhållna vinsterna.

Bolaget ser inte längre någon anledning att fortsätta arbetet med att undersöka de praktiska konsekvenserna av Biolight. Istället inleds marknadsbearbetningen av den svenska äldrevården cirka fyra månader tidigare än vad som avsågs när planerna lades upp i slutet av föregående år.

Bolaget planerar att introducera metoden med hjälp av ett omfattande utbildningsprogram som ska genomföras i samarbete med några av de vårdenheter som nu skaffat sig erfarenhet av rutinmässig användning. Under de närmaste åren kommer ett stort antal kurser att erbjudas cirka 5000 vårdorganisationer som dagligen arbetar med såromläggningar. Målsättningen är att minst 100 av dessa ska vara dagliga användare mot slutet av nästa år. Mot slutet av 2006 ska minst 300 vårdenheter ha blivit rutinmässiga användare, enligt planerna.

För mer information, kontakta: Claes Holmberg, Verkställande Direktör, tel: 08-622 52 70 samt 0708-25 45 47


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande, monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).