Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: ÅRSSTÄMMA I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:52 CEST

Aktieägarna i Biolight International Aktiebolag (publ) hälsas välkomna till årsstämma måndagen den 15 maj 2006 kl. 17.00 på Klubbvägen 5, 12 vån (Adfahrer AB) i Danderyd.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2006,
dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 9 maj 2006 kl. 16.00 enligt något av följande alternativ: per post under adress Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd, per telefon 08-622 52 70, per fax 031-336 82 95 eller genom e-post bolagsstamma@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angivna adress.
För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 maj 2006, då sådan omregistrering måste vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av styrelseordförande.
13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 8 b) - Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten avräknas mot överkursfonden.
Punkt 9, 10, 11 och 12 Förslag avseende val av styrelse och arvoden
Aktieägare som tillsammans representerar ca 50 procent av röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att framlägga följande förslag avseende styrelsen och arvoden:
Punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås utgå med oförändrat belopp om 300 000 kronor. Arvodet fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.
Punkt 11: Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Hans Larsson, Tord Bergstedt, Birgit Gidlund Larsson, Claes Holmberg, Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg och Akbar Seddigh.
Punkt 12: Till ordförande i styrelsen förslås omval av Hans Larsson.
Punkt 13 - Förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Förslaget innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet, att avstämningsförbehållet anpassas till den nya definitionen i aktiebolagslagen, att avstämningsdagen för att delta vid bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Utöver de ändringar som följer av nya aktiebolagslagen föreslår styrelsen även en ändring innebärande att bolagsstämma skall kunna hållas, utöver i Danderyds kommun där styrelsen har sitt säte, i Stockholms kommun.
Punkt 14 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammanlagt högst 175 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet skall kunna användas för nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock skall bemyndigandet vara begränsat till 70 miljoner aktier såvitt avser nyemission utan företrädesrätt. Nyemission utan företrädesrätt skall baseras på börskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet i den del det avser emission utan företrädesrätt uppgår utspädningseffekten till ca 17,5 procent av nuvarande aktiekapital. Syftet med bemyndigandet och skälet till att kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital från institutionella och industriella ägare samt i övrigt från såväl nya som gamla aktieägare.
Handlingar inför stämman
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13-14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.biolight.se) från och med fredagen den 28 april 2006. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70 eller 0708 – 27 45 47.

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).


Biolight International AB (publ), Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd. Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67.
biolight@biolight.se www.biolight.se