Biolight International AB

Biolight International AB genomför företrädesemission

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 09:53 CEST

Styrelsen i Biolight International AB fattade den 3 oktober 2003 beslut om att genomföra en företrädesemission omfattande högst 108 195 418 aktier av serie B. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst ca 27,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsbeslutet innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 3 245 862,54 kronor till högst 6 491 725,08 kronor fördelat på 12 737 500 aktier av serie A och högst 203 653 336 aktier av serie B.

Varje gammal aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 25 öre per aktie. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas beslutar styrelsen, inom ramen för emissionen, om tilldelning av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Avstämningsdag är den 30 oktober 2003. Handel med teckningsrätter äger rum under tiden 5-21 november 2003. Teckningstiden löper under perioden 5 – 26 november 2003. Handel med BTA startar den 10 november. Beslutet om emission fattades med stöd av bemyndigande för styrelsen, lämnat på ordinarie bolagsstämma i bolaget den 24 april 2003.

Bakgrunden och motiven till emissionen är att erbjuda samtliga aktieägare att teckna aktier i bolaget på huvudsakligen de villkor som gällde för den riktade nyemission som genomfördes i bolaget under sommaren 2003. Dessutom avser emissionen att stärka Biolights finansiella ställning för att etablera bolagets patenterade metod för användande av pulserande monokromatiskt ljus på marknaden, främst bland ledande svenska vårdgivare så att de blir frekventa användare av metoden.

Biolights huvudägare Skagsudde och närstående bolag har meddelat styrelsen i Biolight att de avstår sin rätt att teckna nya aktier samt att de kommer att låta sina teckningsrätter förfalla. Per den 3 oktober 2003 uppgick dessa bolags innehav till sammanlagt ca 19,6 procent av antalet aktier i bolaget.

Biolight International AB (publ)
Styrelsen

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum.

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.