Biolight International AB

Biolight International AB genomför nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:39 CEST

Styrelsen i Biolight International AB har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en riktad nyemission. Nyemissionen sker till teckningskursen 0,25 kronor, vilket motsvarar aktuell börskurs.

Nyemissionen riktas till en sluten krets av nya och gamla aktieägare, däribland styrelseledamöter i bolaget. Beslutet kommer att framläggas för godkännande, inklusive godkännande enligt den s k Leolagen, vid extra bolagsstämma den 18 november 2004.

Biolights aktiekapital uppgår före nyemissionen till 4 046 756,55 kronor fördelat på 134 891 885 aktier, varav 12 445 554 av serie A och 122 446 331 av serie B. Antalet nyemitterade aktier i den pågående nyemissionen beräknas uppgå till mellan 15 och 18 miljoner och kommer att tillföra Biolight ett belopp inom intervallet 3,75 – 4,50 MSEK. Samtliga nyemitterade aktier är av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas utgöra mellan 10 och 12 procent av bolagets aktiekapital. Det definitiva antalet nyemitterade aktier kommer att anges i kallelsen till extra bolagsstämma som kommer att offentliggöras senast tisdag den 2 november 2004.

"Biolight är definitivt på rätt väg sedan närmare trettio vårdgivare nyligen beslutat att samstämmigt rekommendera Biolights metod vid all sårbehandling. Med denna rekommendation i ryggen kan vi nu inleda en intensiv marknadsbearbetning av den svenska äldrevården väsentligt tidigare än planerat. Denna bryggfinansiering säkerställer bolagets omedelbara kapitalbehov och ger oss arbetsro och möjlighet att fokusera på marknadsbearbetningen. Mot bakgrund av det förhållandevis begränsade deltagandet i förra årets företrädesemission har vi gjort bedömningen att en nyemission till börskurs i nuläget är det för aktieägarna klart bästa finansieringsalternativet. Våra aktieägare kommer sedan ha möjlighet att delta i den företrädesemission vi planerar att genomföra under det kommande året för att finansiera bolagets expansion", säger Biolights VD Claes Holmberg i en kommentar.


För ytterligare information kontakta:

Hans Larsson, styrelseordförande, Biolight International AB, tel: 0705-92 92 55
Claes Holmberg, VD, Biolight International AB, tel: 08-622 52 70 samt 0708-25 45 47


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande, monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se
Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum