Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:01 CET

· Försäljningen under året uppgick till 1 562 TSEK (1 065)
· Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 364 TSEK (270)
· Rörelseresultatet under året uppgick till –11 252 TSEK (-15 425)
· Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till –3 174 TSEK (-3 982)
· Resultat per aktie uppgick till –0,03 kr (-0,06) och efter full utspädning
-0,03 kr (-0,06)

Försäljning
Försäljningen under året uppgick till 1 562 TSEK (1 065). Därav var försäljningen under fjärde kvartalet 364 TSEK (270). Försäljningsökningen om 497 TSEK, jämfört med föregående helår, består huvudsakligen av ökade hyresintäkter och försäljning av behandlingskort.

I februari 2005 inleddes marknadsintroduktionen till svenska vårdenheter som rutinmässigt utför sårbehandlingar. Under de två år som gått har Biolight fortlöpande rapporterat från den pågående marknadsintroduktionen. Fler än 300 informationsmöten har avhållits. Ett relativt stort antal organisationer inom sjuk- och äldrevård i Stockholm och Mälardalen, Västsverige samt Skåne har genomfört eller är igång med att genomföra egna tester av metoden.

Bolagets bedömning är att arbetet skall resultera i en successivt ökad försäljning och att en allt snabbare och enklare försäljningsprocess skall kunna uppnås.

Marknadsarbetet fortsätter men med successivt ökad fokusering
Vetenskaplig a studier visar entydigt att Biolight förbättrar och förbilligar läkningen av sår inom äldrevården. För att försäljningsutvecklingen ska ta fart krävs dock att metoden erkänns och efterfrågas av den svenska sjukvården och det kräver i sin tur att ett antal ledande vårdgivare har kunnat konstatera att användningen av Biolight leder till ökad vårdkvalitet och lägre kostnader samt att metoden passar in i den rutinmässiga vården.

Det stora antalet informationsmöten har genomförts med det enda syftet, att få vårdgivare att testa metoden och på egen hand konstatera den positiva effekten på lönsamhet och kvalitet. Eftersom ett antal beslutsfattare på olika nivåer och från olika instanser har behövt ge sitt godkännande har det tagit lång tid att få tillstånd varje enskild utvärdering.

Bolaget beslöt under hösten att koncentrera de fortsatta insatserna mot ett antal organisationer inom främst storstadsområdena. Dessa hade sedan tidigare goda erfarenheter av Biolight. Avsikten v ar att förmå de berörda vårdenheterna att slutföra och i vissa fall utvidga pågående tester, så att de sedan skulle vara beredda att införa metoden på kommersiell basis i hela vårdkedjan.

Bland de områden och organisationer som berörs kan nämnas ett antal stadsdelar i Stockholm och Göteborg, ett antal kommuner i Syd- och Mellansverige, ett antal privata vårdbolag, ett antal specialistavdelningar inom sjukhusvården samt ett fåtal utländska kliniker. Sammantaget är det flera hundra vårdenheter hos dessa som borde ha nytta av en snabbare läkning av svåra sår. På flera håll har man nu kommit så långt att man, efter avslutade tester, tecknat avtal om hyra av utrustning. Utvecklingen är dock fortfarande i ett tidigt skede och många vårdgivare återstår att bearbeta. Värt att notera är att;
· Resultaten från utvärderingarna är genomgående positiva
· Om det inte råder tillfälliga investeringsstopp eller oklarheter mellan kommun- och landstingsorganisationer beträffande betalningsansvaret blir vårdenheterna generellt betalande kunder efter avslutad test
· Vårdenheter som blivit betalande är nöjda kunder och fortsättar att hyra utrustning eller köpa behandlingar

Detta är viktiga indikationer på att metoden ger de fördelar som resultaten i de kliniska studierna pekar på. Det är samtidigt viktigt att poängtera att Biolight ännu inte blivit accepterad som en rutinåtgärd i samband med läkning av sår.

Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Behandling av kroniska sår som trycksår, diabetiska fotsår och venösa bensår är b åde kostsamt och smärtsamt. Sårens läkningstid varierar från någon eller några månader upp till flera år. Biolight® är unik eftersom metoden stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår halveras, jämfört med konventionell behandling.

Finansiering
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj, beslöt styrelsen den 3 oktober att genomföra en nyemission om högst 124 043 914 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 0,07 kr. Nyemissionen skulle vid full teckning tillföra bolaget cirka 8,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Efter avslutad nyemission konstaterades att det totalt tecknades 104 360 882 aktier varav 87 438 369 aktier med företrädesrätt och 16 922 513 aktier utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget med 3 130 826,46 kr och uppgick därefter till 13 054 339, 56 kr. Antalet aktier uppgick efter nyemissionen till 435 144 652 st. Genom nyemissionen tillfördes bolaget 6,2 MSEK efter emissionskostnader.

Rapporterna från de vårdgivare som under senare år utvärderat Biolight® har genomgående varit mycket positiva varför det inte är orealistiskt att förvänta sig att flertalet efter hand kommer att bli betalande kunder. Utvecklingen hittills och erfarenheter från liknande introduktioner inom det medicinska området visar dock hur svårt det är att bedöma i vilken takt detta kommer att ske. Av den anledningen har styrelsen gjort bedömningen att ytterligare tillskott av eget kapital kan komma att behövas för att finansiera marknadsutvecklingen fram till dess att bolagets kostnader kan täckas av egna intäkter. Styrelsen undersöker därför ett antal olika finansieringsalternativ.

Kontrollbalansräkning och minskning av aktiekapitalet
Vid utgången av det tredje kvartalet 2006 uppgick moderbolagets egna kapital till 4 782 TSEK, vilket und ersteg halva aktiekapitalet om 9 924 TSEK. Styrelsen upprättade därför en kontrollbalansräkning, vilken granskades av bolagets revisor samt framlades och behandlades av extra bolagsstämma den 22 november 2006. Vid den extra stämman beslöts även att minska bolagets aktiekapital. Tillsammans med genomförandet av nyemissionen under hösten 2006 återställdes bolagets aktiekapital och det egna kapitalet kom därmed att överstiga aktiekapitalet.

Vid ytterligare en extra bolagsstämma den 31 januari 2007 godkändes den av styrelsen framlagda kontrollbalansräkningen och beslöts bland annat att genomföra en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att 100 gamla aktier sammanläggs till en aktie.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Redovisningen förutsätter att bolagets kapitalförsörjning för fortsatt drift löses under innevarande verksamhetsår. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Från och med 2005 tillämpar Biolight, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS).

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under året uppgick till 1 562 TSEK (1 065). Rörelsens kostnader uppgick till 12 814 TSEK (16 490). Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -9 675 TSEK (-9 630). Periodens resultat uppgick till -11 255 TSK (-15 466).

Investeringarna under året uppgick till 300 TSEK (327).

De likvida medlen uppgick per 2006-12-31 till 5 898 TSEK (8 970).

Segmentsredovisning
Bolaget har bara ett segment, varför ingen särskild segmentsredovisning anges.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Nettoeffekterna på koncernens resultat skulle bli försumbara om RR 6:99 tillämpades.


Övrigt
Ordinarie bolagsstämma, Årsstämma, för verksamhetsåret 2006 kommer att äga rum den 19 april 2007, klockan 17.00
Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2006. En elektronisk version kommer att finnas tillgänglig hos bolaget i god tid före bolagsstämman och distribueras till dem som önskar. Därutöver kommer årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se


Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – mars 2007 den 19 april 2007
Ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) den 19 april 2007
Delårsrapport januari – juni 2007 den 24 augusti 2007 Delårsrapport januari – september 2007 den 19 oktober 2007Stockholm 2007-02-22

Styrelsen i Biolight International AB (publ)

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagen.

Per Bergman
Auktoriserad revisor
KPMG

Ytterligare information:
För mer information kontakta Claes Holmberg, verkställande direktör, tel 08-622 52 70
eller 0708- 25 45 47.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.

Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se
Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum