Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:58 CEST

· Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till 795 TSEK (764).

· Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 157 TSEK (185)

· Rörelseresultatet under de första nio månaderna uppgick till –11 443 TSEK (-11 814).

· Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till –3 560 TSEK (-3 056).

· Resultat per aktie uppgick till –0,05 kr (-0,09) och efter full utspädning
-0,05 kr (-0,09).


Försäljning
Försäljningen under årets först nio månader uppgick till 795 TSEK (764). Därav var försäljningen under tredje kvartalet 157 TSEK (185)

Efter det att marknadsintroduktion till de vårdorganisationer som ansvarar för merparten av den rutinmässiga sårvården, inleddes i början av året har intresset stadigt ökat. Ett relativt litet antal har hittills tagit beslut om att gå in i ett hyresavtal men ett betydligt större antal har inlett egna utvärderingar av den nya tekniken. Situationen är i nuläget helt annorlunda jämfört med tidigare. Innan Biolight påbörjade marknadsintroduktionen kände nästan ingen till möjligheten att minska de snabbt ökande kostnaderna för vårdinsatser och omläggningsprodukter inom äldrevården. Det fanns inte många som vågade tro på den beskrivning om halverad läkningstid och därmed näst intill halverade kostnader, som förmedlas av bolaget. Idag finns ett växande antal med egen erfarenhet av att ljusbehandling kan spara stora pengar inom vården.

Bolagets bedömning är att det pågående arbetet under de närmaste sex till tolv månaderna ska resultera i en successivt ökad försäljning. På bolagets hemsida, www.biolight.se, är flertalet av de befintliga användarna listade.

Många provar Biolight
Marknadsaktiviteterna riktas mot samtliga led från den högsta ledningen inom äldrevården till de medicinskt ansvarig utförarna inom primärvård, hemsjukvård, äldreboenden samt på geriatriska avdelningar på sjukhus. I de fall enskilda landsting eller kommuner har delegerat ansvaret för vårdutvecklingen till strategiska sårvårdsgrupper, bearbetas dessa direkt av bolaget.

Eftersom sjukvården lever under pressade ekonomiska förhållanden vill man genom egna utvärderingar se de ekonomiska och kvalitetsmässiga vinsterna, innan man är beredd att teckna hyresavtal om ett antal utrustningar för behandling med Biolight.

Ett antal kommuner och landsting har redan under våren kommit igång med sådana utvärderingar. Hittills har alla utvärderingar givit positiva besked. Bolaget förväntar sig att detta ska leda till ett antal kommersiella avtal under hösten och vintern och att de ska lägga grunden för en allt snabbare marknadsexpansion under de närmaste åren.

Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Behandling av kroniska sår som trycksår, diabetiska fotsår och venösa bensår är både kostsamt och smärtsamt. Sårens läkningstid varierar från någon eller några månader upp till flera år. Biolight® är unik eftersom metoden stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår halveras, jämfört med bästa konventionella behandling.

Finansiering
Under 2005 har bolaget genomfört två fulltecknade nyemissioner. En nyemission med företräde för bolagets aktieägare tillfördes bolaget ca 15,3 miljoner kr före emissionskostnader.
Ca 68 procent tecknades med stöd av företrädesrätt. Resterande del av nyemissionen, 32 procent, tilldelades tecknare som tecknat utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget med 4 586 756,55 kr till 9 173 513,10 kr fördelat på 305 783 770 aktier, varav 12 396 891 aktier av serie A och 293 386 879 av serie B.

Genom en riktad emission tillfördes bolaget ytterligare 2,5 miljoner kr före emissionskostnader. Aktiekapitalet i bolaget ökade därmed med 750 000 kr till 9 923 513,10 fördelat på
330 783 770 aktier, varav 12 396 891 aktier av serie A och 318 386 879 av serie B.


Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Från och med 2005 tillämpar Biolight, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS). Från och med Q2 2004 har vissa ändringar i bolagets lagervärderingsprinciper skett. Bolaget hyr/lånar ut maskiner till kunder/presumtiva kunder. Dessa maskiner har tidigare redovisats som lager, då verksamheten inte bedrivits i någon större omfattning. From Q2 2004 redovisas dessa som anläggningstillgång och skrivs av över nyttjandeperioden.

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 795 TSEK (764). Rörelsens kostnader uppgick under de första nio månaderna till 12 238 TSEK (12 578). Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6 626 TSEK (-5 674). Periodens resultat uppgick till –11 435 TSK
(-11 742).

Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 380 TSEK (598).

De likvida medlen uppgick per 2005-09-30 till 11 970 TSEK (1 314). Per 2004-12-31 uppgick de likvida medlen till 3 287 TSEK.

Segmentsredovisning
Bolaget har bara ett segment, varför ingen särskild segmentsredovisning anges.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Nettoeffekterna på koncernens resultat skulle bli försumbara om RR 6:99 tillämpades.

Övrigt

Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2004. En elektronisk version finns tillgänglig på bolaget och distribueras till dem som önskar. Därutöver finns årsredovisningen tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2005 den 24 februari 2006Danderyd 2005-10-21

Styrelsen i Biolight International AB (publ)

Ytterligare information:
För mer information kontakta Claes Holmberg, verkställande direktör, tel 08-622 52 70
eller 0708- 25 45 47.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).


Biolight International AB (publ), Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd. Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67.
biolight@biolight.se www.biolight.se

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum