Biometron AB

Biometron: Kallelse till årsstämma i Biometron AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:23 CEST

(Aktietorget: BIO1 B)

Härmed kallas aktieägarna i Biometron AB (publ), org nr 556575-2960, till årsstämma tisdagen den 19 maj 2009 klockan 10.30 på Edholmsgatan 20 i Västervik.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 13 maj 2009 under adress Biometron AB, "Årsstämma", Edholmsgatan 20, 593 61 VÄSTERVIK eller fax nr. 0490-830 33 eller via e-post info@biometron.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman skickas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 13 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Uppskrivning aktiekapital (nytt kvotvärde 10 öre/aktie), genom fondemission.
12. Ny bolagsordning (efter uppskrivning och med justeringar av intervaller)
13. Kvittningsemission för styrelsen, enl. s.k. Leo-lagen (16 kap ABL)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
P. 8 b) Styrelsen föreslår att förlusten från 2008 balanseras i ny räkning.

P. 9 Aktieägare representerande över41 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stefan Winberg och Börje Bengtsson har avböjt omval.

P. 10 Arvode till styrelsen föreslås utgå med maximalt totalt 140 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

P. 11 Styrelsen föreslår att en uppskrivning av aktiekapitalet görs med 160 553:40. Uppskrivningen skall göras genom fondemission och utan utgivande av nya aktier. Efter uppskrivningen kommer kvotvärdet att vara 10 öre per aktie.

P. 13 Aktieägare representerande över 41 procent av aktierna föreslår att årsstämman tar beslut om att styrelseledamöterna bereds möjlighet att genomföra en kvittningsemission på utestående fordringar (totalt 363 000 kronor) genom kvittning av maximalt 363 000 kronor. Kvittningen skall göras till en konverteringskurs om 0,20 kronor per aktie. Likviden kommer att erläggas genom kvittning av skulder till berörda personer eller dess bolag.

P. 14 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera aktier eller motsvarande värde i konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande. Styrelsen skall ha rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv och bolagets finansiering. Styrelsen skall ha rätt att föreskriva att aktier skall kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 1 500 000 kronor, vilket motsvarar 15 000 000 aktier eller motsvarande i konvertibler eller optioner.

För godkännande av beslut enligt punkt 13 ovan erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För godkännande av beslut enligt punkt 14 ovan erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
________________________

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer i enlighet med 7 kap 25 § aktiebolagslagen att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.biometron.se från och med den 5 maj 2009.
Västervik i april 2009

Biometron AB (publ)
Styrelsen