BioPhausia AB

BIOPHAUSIA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:11 CET

JANUARI-DECEMBER 2006


* Intäkterna för perioden uppgick till 323 mkr (138 mkr)

* Koncernens resultat före skatt för perioden uppgick till 15 mkr (-2,8 mkr)

* Resultat per aktie före skatt för perioden var 0,15 kr (-0,04 kr) före och efter utspädning

* Koncernens resultat för perioden uppgick till 44 mkr (-3,5 mkr) inklusive en uppskjuten
skatteintäkt på 28 mkr

* Resultat per aktie för perioden var 0,42 kr (-0,05 kr) före och efter utspädning

* BioPhausia förvärvade en produktportfölj av AstraZeneca AB

* BioPhausia etablerade ett marknadsbolag i Polen

VDs kommentar
2006 blev ett historiskt år för BioPhausia, som för första gången kunde redovisa en vinst på helårsbasis. Resultat före skatt steg från en förlust på 3 mkr år 2005 till en vinst om 15 mkr 2006. Omsättningen steg kraftigt från 138 mkr till 323 mkr.

Förvärvet i november av en portfölj med 17 läkemedel från AstraZeneca AB påverkade resultatet positivt under december. Finansieringen av förvärvet genomfördes framgångsrikt genom en kombination av lån och en riktad nyemission till institutionella placerare. Över föringen av portföljen har gått planenligt. Genom förvärvet erhöll BioPhausia ett antal mogna läkemedel med starka varumärken och med stabil försäljning. Samtliga produkter finns på marknaden, vilket betyder att även detta förvärv får en omedelbar positiv inverkan på försäljningen.

Under 2006 breddades sortimentet av generika, vilket resulterade att bolaget idag har rättigheter till 41 produkter i Sverige och övriga Norden, varav 6 finns till försäljning och 25 är under registrering. Även antalet parallellimporterade läkemedel utökades. Vidare tog BioPhausia ett steg in på den veterinärmedicinska marknaden genom förvärvet av Omnidea, som idag är inriktat på generiska läkemedel men avser att utöka portföljen med originalläkemedel.

BioPhausias två originalläkemedel, RescueFlow och GlycoVisc, noterade också framgångar under 2006. Kliniska prövningar av RescueFlow inleddes i Nordamerika medan GlycoVisc, genomgick en klinisk säkerhetsstudie med gott resultat. Genom licensieringar och förvärv av produkter bygger BioPhausia en portfölj av läkemedel som ger en plattform för vidare expansion i Europa.

En första etablering utanför Norden gjordes under perioden genom förvärv av det polska marknadsbolaget Lefarm. Den polska marknaden med cirka 40 miljoner invånare bedöms vara mycket intressant, med en god potential för tillväxt inte minst inom generika.

I BioPhausias affärsplan prioriteras en balans mella n organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv av produkter eller bolag, samt nya etableringar utanför Norden. Expansionen utanför Norden bygger på bolagets nuvarande och framtida läkemedelsportfölj.


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.