BioPhausia AB

BIOPHAUSIA FÖRVÄRVAR LÄKEMEDELSPORTFÖLJ AV ASTRAZENECA AB

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:46 CET

· Förvärv av portfölj om 17 läkemedel med årlig försäljning om ca 90 Mkr.
· Bland de förvärvade produkterna återfinns välkända, receptfria läkemedel som Novalucol, Novaluzid samt vitaminpreparatet Cvimin.
· Förvärvet är en offensiv satsning som kraftigt förbättrar BioPhausias rörelseresultat och stärker bolagets möjligheter till en fortsatt expansion inom Specialty Pharma i Norden.
· Köpeskillingen uppgår till 250 Mkr.


BioPhausia förvärvar från AstraZeneca AB en portfölj av 17 läkemedel som säljs på svenska apotek, och i flera fall även i de nordiska grannländerna. Samtliga läkemedel åtnjuter starka och välkända varumärken. Förutom receptfria läkemedel som Novalucol och Novaluzid återfinns i den förvärvade portföljen även receptbelagda läkemedel som Probecid (giktartrit), Kajos (mot kaliumbrist), Egazil (Antikolinergikum) samt Solvezink (mot bensår).

Portföljen består av mogna läkemedlen som funnits på de nordiska marknaderna under en längre tid. Försäljningen är stabil trots avsaknaden av marknadsföringsåtgärder de senaste åren. Detta faktum höjer den framtida potentialen då portföljen består av väletablerade varumärken. Portföljen är uppdelad i receptfria läkemedel för egenvård (OTC-produkter) med en andel av 56 procent och receptbelagda läkemedel med en andel av 44 procent av intäkterna. BioPhausia har för avsikt att aktivt arbeta med marknadsföring och produktutveckling för att öka försäljningen. Det är bolagets bedömning att det finns en tillväxtpotential i portföljen inte minst för de receptfria läkemedlen.

Den sammanlagda försäljningen på årsbasis för portföljen uppgår till cirka 90 Mkr med en EBITDA-marginal på omkring 45 procent. Köpeskillingen uppgår till 250 Mkr vilket innebär ett pris på cirka 6 gånger EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar).

Förvärvet sker som ett s.k. inkråmsförvärv och ingen personal övertas.

Motiv till förvärvet

Förvärvet är ett väsentligt steg i BioPhausias strategi att genom förvärv av produkter och verksamheter skapa ett offensivt nordiskt Specialty Pharmabolag med ett brett produktsortiment. Bolaget får ökad styrka och trovärdighet som licenstagare och partner i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Bolagets plattform för framtida expansion stärks därmed betydligt.

"Genom förvärvet av dessa läkemedel från Astra Zeneca AB tar vi nu tredje steget i den affärsplan som vi målmedvetet har arbetat efter sedan 2003", säger Claes Thulin, VD för BioPhausia.

Finansiella effekter

Genom affären kommer BioPhausias omsättning att öka med ca 90 Mkr på årsbasis. BioPhausias rörelseresultat kommer att öka kraftigt till följd av affären. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer också att förstärkas väsentligt. Baserat på den föreslagna finansieringen och rensat för kostnader i samband med förvärvet, förväntas förvärvet öka vinsten per aktie från och med december innevarande år.

Finansiering och tidplan

Köpeskillingen finansieras initialt genom banklån. Bolaget avser inom de närmaste månaderna efter slutförandet av transaktionen att refinansiera delar av banklånet genom att utnyttja det befintliga bemyndigandet från bolagsstämman 2006 och genomföra en riktad nyemission om högst 10 miljoner aktier utan företrädesrätt för aktieägarna.

Förvärvet beräknas vara slutfört den 30 november 2006.
Finansieringen av förvärvet tillhandahålls av SEB Merchant Banking.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se