BioPhausia AB

BIOPHAUSIA TILLFÖRS KAPITAL GENOM UTGIVANDE AV FÖRLAGSLÅN OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:25 CEST

* BioPhausia ABs ("BioPhausia" eller "Bolaget") styrelse har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 64 mkr genom utgivande av förlagslån och emission av teckningsoptioner med företrädesrätt för BioPhausias aktieägare ("Kapitalanskaffningen"). Beslutet förutsätter godkännande vid Bolagets årsstämma den 12 maj 2009. 1)

* Kapitalanskaffningen är avsedd att användas dels till att amortera 30 mkr till Bolagets kreditgivare, dels till att tillföra Bolaget erforderligt rörelsekapital för att finansiera kommande lansering i Polen.

* Åtta (8) aktier i BioPhausia ger rätt att teckna en (1) unit bestående av ett (1) förlagsbevis och en (1) teckningsoption ("Unit") till teckningskursen 1,50 kr per Unit.

* Avstämningsdag för rätt att delta i Kapitalanskaffningen är den 15 maj 2009.

* Kapitalanskaffningen är i sin helhet på förhand säkerställd via teckningsförbindelser 2) och garantiåtaganden. 3)

* Årsstämman i BioPhausia kommer att hållas den 12 maj 2009 i Stockholm.

Bakgrund och motiv till Kapitalanskaffningen

BioPhausia tog under 2008 ett stort kliv framåt i sin utveckling. Omsättningen ökade med 25 procent från 465 mkr 2007 till 580 mkr 2008. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med knappt 40 procent från 52 mkr 2007 till 72 mkr 2008, trots att en stark euro påverkade marginalerna negativt under senare delen av 2008. Försäljningsökningen förklaras till stor del av förvärvet av ytterligare 16 receptbelagda läkemedel från AstraZeneca, som genomfördes vid halvårsskiftet och som från och med det tredje kvartalet påverkade både omsättning och resultat positivt. Förvärvet, som är Bolagets hittills största och ett av de strategiskt viktigaste, innebär förutom betydande tillväxt i omsättning även en ökad tillväxt i antal läkemedel som i snabbare takt når marknaden. Förvärvet finansierades framgångsrikt med en företrädesemission i kombination med banklån på en instabil finansiell marknad. Bolagets kassaflöde är starkt och täcker en amortering om 75 mkr årligen.

Styrelsen gör bedömningen att Bolagets uppbyggnadsfas nu har passerats och att BioPhausia påbörjat en expansionsfas. BioPhausia har en stabil plattform för framtida expansion med ett breddat sortiment av etablerade varumärken såsom Citodon och Mollipect. Huvudsakligen handlar det om mogna produkter med stabil intjäning där marknadsföringen legat nere de senaste åren. Här tillför BioPhausia ett mervärde genom att förädla, vidareutveckla och lansera produkterna på nya marknader. BioPhausias finansiella mål innebär en miljardomsättning inom tre år enbart genom organisk tillväxt.

BioPhausia ökade markant antalet licensierade produkter på marknaden under 2008, från sju produkter vid årets början till 22 vid årets slut varav övervägande delen av dessa kom ut på marknaden under andra halvåret 2008. Utöver dessa 22 produkter var 12 produkter godkända vid slutet av 2008. Dessa 12 produkter kommer att börja säljas under 2009.

Året 2008 började bra för Bolagets licensierade produkter men successivt blev priskonkurrensen i Sverige och Danmark hårdare. En anledning till prispressen var utförsäljningar av lager, vilka till viss del kan förklaras med att branschen genomgår en konsolidering. Marknadsförutsättningarna har gjort att Bolagets lager för segmentet vuxit till en nivå som överskrider Bolagets lagermål, varigenom rörelsekapitalbindningen ökat mer än förväntat. Detta har under första kvartalet 2009 förbättrats och lagernivåerna sjunker successivt.

Under 2008 har BioPhausia förberett lanseringar i både Baltikum och Polen. Särskilt Polen är en lovande marknad med stor potential. Enbart generikamarknaden i Polen omsätter årligen cirka 25 mdr kr, vilket är nästan lika mycket som den totala svenska läkemedelsmarknaden. Ett växande antal produkter på allt fler marknader bedöms ge BioPhausia en hävstångseffekt.

Av de 16 receptbelagda läkemedel som Bolaget förvärvade från AstraZeneca återgick under det fjärde kvartalet två produkter till AstraZeneca, för vilka BioPhausia erhöll 50 mkr. I samband härmed träffades en överenskommelse med Bolagets kreditgivare att viss del av denna likvid skall användas för att amortera en del av befintliga lån, av vilket det återstår 30 mkr att amortera.

Mot denna bakgrund har BioPhausias styrelse beslutat att genomföra Kapitalanskaffningen med företrädesrätt för BioPhausias aktieägare om cirka 64 mkr, före kostnader relaterade till Kapitalanskaffningen, genom utgivande av förlagsbevis och emission av teckningsoptioner. Kapitalanskaffningen möjliggör att för åtta innehavda aktier i BioPhausia teckna en Unit bestående av ett förlagsbevis om nominellt 1,50 kr och en teckningsoption som ger rätt till teckning av en nyemitterad aktie i BioPhausia för 1,50 kr. Det är styrelsens bedömning att detta utgör såväl en attraktiv möjlighet för BioPhausias aktieägare som en lämplig finansiering för BioPhausia.

Kapitalanskaffningen är avsedd att användas dels till att amortera ovan nämnda 30 mkr till Bolagets kreditgivare, dels till att tillföra Bolaget erforderligt rörelsekapital för att finansiera kommande lansering i Polen.

Det är styrelsens bedömning att den plattform med fortsatt expansion som Bolaget byggt upp i kombination med Kapitalanskaffningen möjliggör för BioPhausia att tillvarata sin position och samtidigt lägger en grund för att kunna uppnå de fastställda långsiktiga finansiella målen.

Villkor för Kapitalanskaffningen

Den föreslagna Kapitalanskaffningen innebär en rätt för BioPhausias befintliga aktieägare att med företrädesrätt och för varje 8 befintliga aktier i BioPhausia teckna 1 Unit till teckningskursen 1,50 kr per Unit. Varje Unit skall utgöras av

* Ett förlagsbevis om nominellt 1,50 kr med löptid 3 år med 7 procent årlig ränta samt;
* En teckningsoption med lösenpris 1,50 kr och löptid 3 år.

Teckningsoptionerna skall vara av amerikansk typ, d.v.s. kunna utnyttjas när som helst under optionens löptid, från tidpunkten för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 8 juni 2012. Som betalning vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall det vara möjligt att såväl erlägga kontant teckningslikvid som att kvitta innehavt förlagsbevis om nominellt 1,50 kr.

Förlagslånet löper från och med den 15 juni 2009 och förfaller till betalning senast den 15 juni 2012. Totalt utges förlagslån om högst 64 214 236,50 kr och högst 42 809 491 teckningsoptioner till följd varav BioPhausias aktiekapital kan komma att öka med högst 10 702 372,75 kr.

BioPhausia kommer att ansöka om att förlagsbevisen och teckningsoptionerna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i samband med slutförandet av Kapitalanskaffningen. Teckning kan enbart ske i hela Units och således kan teckning ej ske av förlagsbevis eller teckningsoptioner var för sig. Efter teckning och registrering kommer emellertid förlagsbevis och teckningsoptioner att åtskiljas och vara fritt överlåtbara oberoende av varandra.

Garanti och teckningsåtagande

BioPhausias större aktieägare som tillsammans innehar cirka 20 procent av samtliga aktier i BioPhausia ställer sig bakom styrelsens beslut och har ingått en förbindelse att dels rösta för erforderliga beslut på årsstämman, dels teckna sin andel av Kapitalanskaffningen.

Härutöver garanterar ett konsortie bestående av Alted AB, Catella Fonder och Johan Unger resterande del av Kapitalanskaffningen upp till cirka 64 mkr, vilket innebär att Kapitalanskaffningen till sin helhet är säkerställd.

Preliminär tidsplan

12 maj 2009 Årsstämma i BioPhausia

13 maj 2009 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i Kapitalanskaffningen

15 maj 2009 Avstämningsdag för deltagande i Kapitalanskaffningen

15 maj 2009 Prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för Kapitalanskaffningen offentliggörs

20 maj 2009 till
och med 1 juni 2009 Handel med Uniträtter

20 maj 2009 till
och med 4 juni 2009 TeckningsperiodÖvrigt


HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist legal rådgivare till BioPhausia i samband med Kapitalanskaffningen.

Stockholm den 8 april 2009

BioPhausia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD, Claes Thulin eller vice VD, Henrik Wetterdal,

BioPhausia AB, tel 08 - 407 64 30

Ovanstående information är sådan som BioPhausia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.45 den 8 april 2009.

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i BioPhausia eller andra av BioPhausia utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta kapitalanskaffningen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i BioPhausia kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.1) Se separat kallelse
2) Inga säkerheter har ställts för dessa teckningsförbindelser och ingen ersättning utgår härför.
3) Garantiåtagandet är i sin helhet via pantsättning eller på annat sätt säkerställt