Straumann Sverige (Biora AB)

Biora kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 14:29 CEST

Bioras styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 6 augusti 2003 kl 13.00 på Medeon Science Park, Malmö med anledning av det nyligen genomförda ägarskiftet. Kallelsen till stämman bifogas detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:
- Svante Lundell, Ekonomichef och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0) 70 532 30 56

- Donna Janson, VD och Koncernchef, Biora +46-40-32 12 28

- http://www.biora.com

Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning ibland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Kallelse till extra bolagsstämma i Biora AB (publ)

Aktieägarna i Biora AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den
6 augusti 2003, klockan 13.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons Väg 41 i Malmö.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 juli 2003. De aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före angiven dag begära tillfällig ägarregistrering hos VPC AB; samt
anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 31 juli 2003, klockan 16.00.
Anmälan kan göras:

per brev under adress Biora AB, Jessica Nyström, Medeon Science Park, 205 12 Malmö
per telefon 040–32 13 69
per fax 040–32 13 55 (adresserat till Jessica Nyström)

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna sändas in före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden.

4. Val av justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

9. Val av styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvode åt revisorerna.

11. Val av revisorer.

12. Stämman avslutas.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen på följande sätt:

Med ändring av bolagsordningens §1 skall bolaget vara privat.
Med ändring av bolagsordningens § 6 skall styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst motsvarande antal suppleanter.
Med ändring av bolagsordningens § 9 skall kallelse till bolagsstämma ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.
Styrelse samt arvoden (punkt 8-9)

I anledning av det genomförda ägarskiftet har samtliga nuvarande ordinarie ledamöter samt styrelsesuppleanten ställt sina poster till förfogande från tidpunkten för bolagsstämman. Den nya huvudaktieägaren, som representerar ca 91 % av rösterna i bolaget, föreslår att antalet ordinarie ledamöter fortsatt skall vara fyra utan suppleant enligt följande:

Val av följande ordinarie ledamöter:

Omval av Per Wahlström samt nyval av Gilbert Achermann, Martin Gertsch och Thomas Moll.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Revisorer samt arvoden (punkt 11)

Vid ordinarie bolagsstämma 2000 valdes KPMG, med huvudansvarig revisor Alf Svensson, till revisionsbolag intill tiden för ordinarie bolagsstämma 2004. Den nya huvudaktieägaren har föreslagit att KPMG entledigas och föreslår istället att Ernst & Young AB utses till revisionsbolag, med huvudansvarig revisor Håkan Olsson, för en mandatperiod om fyra år intill ordinarie bolagsstämma 2007. Vidare föreslås att Ernst & Young AB för sin revision skall erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

Välkomna!

Malmö i juni 2003
Styrelsen
Biora AB (publ)