Biosensor

Biosensor: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:59 CET

PERIODEN JAN-DEC Koncernen
* Omsättning 6,8 mkr (7,0 mkr)
* Bruttoresultat 2,9 mkr (3,1 mkr)
* Rörelseresultat -48,3 mkr (-31,9 mkr)
* Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -23,9 mkr (-30,8 mkr)
* Årets resultat -46,0 mkr (-32,9 mkr)
* Resultat per aktie* -4,9 kr (-5,3 kr) före och efter utspädning
* Soliditet 76% (79%)
* Likvida medel 1,4 mkr (6,3 mkr)
* KVARTAL 4, OKT-DEC Koncernen
* Omsättning 0,5 mkr (1,9 mkr)
* Bruttoresultat 0,1 mkr (0,7 mkr)
* Rörelseresultat -14,2 mkr (-10,1 mkr)
* Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -6,6 mkr (-9,0 mkr)
* Periodens resultat -14,4 mkr (-10,8 mkr)
* Resultat per aktie* -1,3 kr (-1,5 kr) före och efter utspädning

Antal anställda under året uppgick till i medeltal 13 (22) personer, varav 13 (16) i moderbolaget.

*) Antal aktier har omräknats efter sammanslagning av aktier. Sammanslagningen registrerades efter utgång av året. Jämförbara perioder har omräknats.

Väsentliga händelser under kvartal 4
* Koncernens intäkter uppgick till 0,5 mkr (1,9 mkr) för fjärde kvartalet och 6,8 mkr (7,0 mkr) för hela räkenskapsåret.
* Biosensor har gjort ytterligare nedskrivningar under fjärde kvartalet med 5,3 mkr avseende immateriella tillgångar av äldre produktlinjer. Styrelsen har gjort en ny bedömning avseende tidigare produktlinjer efter lanseringen av BIOSENS®300 och BIOSENS®600.
* Koncernens rörelseresultat innehåller engångskostnader på totalt 7,6 mkr (1,1 mkr) för fjärde kvartalet 2010. Engångskostnaderna avser bland annat nedskrivningar 5,3 mkr, personalneddragning 2,0 mkr samt rättsliga kostnader. Engångskostnader för helåret är 24,4 mkr (1,1 mkr). Rensat för dessa engångskostnader redovisar koncernen ett rörelseresultat på -6,6 mkr (-5,3 mkr) för fjärde kvartalet, och ett rörelseresultat för helåret på -23,8 Mkr (-30,8 mkr).
* Bolaget har erhållit en order samt en första dellikvid för tre BIOSENS®600 utrustningar till Kina. Efter perioden har Biosensor fått ytterligare beställningar från Kina.
* Företrädesemissionen, med teckningstid 22 september till 6 oktober, blev fulltecknad och har tillfört Biosensor cirka 16,6 mkr före emissionskostnader varav 6 mkr blev inbetalda som bryggfinansiering i juli.
* Biosensors verksamhetsstrategi innebär i nuläget ett behov av ett tydligare fokus på försäljning och marknadsinriktade aktiviteter. Som ett resultat av denna inriktning planerar Biosensor att rekrytera ett antal personer med kompetens att förstärka försäljnings- och marknadsavdelningen. Detta innebär också en övertalighet av resurser inom bolagets övriga avdelningar, varför Biosensor beslutat att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om neddragning av personalen med 5 personer.

Väsentliga händelser efter perioden
* Bolaget har erhållit en beställning på en BIOSENS®300 till Marocko genom sin franska distributör HTDS. Marknadssegmentet är nytt för vår distributör, HTDS.
* Biosensor har fått en beställning om 20 stycken detekteringsutrustningar BIOSENS®600 från Kina, varav dellikvid för tre system erhölls under kvartal fyra. Ordern kommer via Biosensors kinesiska affärspartner Sinotechton. Slutkunden är i första hand den kinesiska narkotikapolisen och utrustningen kommer att levereras vid fyra tillfällen under året.
* Avtalet avseende slutgiltig uppgörelse ("Settlement Agreement") har undertecknats mellan Biosensor, det delägda tyska dotterbolaget och involverade parter.
Avtalet avslutar alla tidigare påkallade rättstvister samt innefattar tecknandet av licensavtalet som ger båda parter rätten att använda den teknologin som utvecklades i det tyska delägda dotterbolaget. Inga ersättningar kommer att utgå, förutom eventuella patentansöknings- och/eller patentavgifter som delas lika mellan parterna.
* Biosensor har fått en kortfristig bryggfinansiering på 8 mkr till marknadsmässiga villkor från huvudägare och externa finansiärer. Bolaget har för avsikt att genomföra en företrädesnyemission under kvartal 2, 2011.
* Antalet aktier i Biosensor har ökat till följd av tidigare genomförda nyemissioner. För att Biosensor ska få en ökad kursstabilitet samt ett mer ändamålsenligt antal aktier beslutades om en sammanläggning av aktier 1:100. Per den 28 januari 2011 är registrerat antal aktier 12 449 630 stycken. Kvotvärdet på Biosensors aktie minskades från 4,00 SEK till 0,80 SEK i samband med aktiesammanläggningen. Besluten fattades på extra bolagsstämma den 13 januari 2011.