Biosensor

Biosensor: Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2010

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:28 CET

PERIODEN JAN-SEP Koncernen
* Omsättning 6,3 mkr (5,1 mkr)
* Bruttoresultat 2,8 mkr (2,4 mkr)
* Rörelseresultat -33,8 mkr (-21,8 mkr)
* Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -16,9 mkr (-21,8)
* Resultat före skatt -34,3 mkr (-22,5 mkr)
* Resultat per aktie -0,04 kr (-0,04 kr) före och efter utspädning
* Soliditet 66% (83%)
* Likvida medel 0,4 mkr (2,9 mkr)

KVARTAL 3, JUL-SEP Koncernen

* Omsättning 1,8 mkr (3,4 mkr)
* Bruttoresultat 0,6 mkr (1,7 mkr)
* Rörelseresultat -12,2 mkr (-5,9 mkr)
* Exklusive kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -5,3 mkr (-5,9)
* Resultat före skatt -12,7 mkr (-6,1 mkr)
* Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01 kr) före och efter utspädning

Antal anställda under perioden uppgick till i medeltal 13 (22) personer, varav 13 (16) i moderbolaget.


* Koncernens intäkter för kvartalet uppgick till 1,8 mkr (3.4). Koncernens intäkter under perioden januari - september uppgick till 6,3 Mkr (5,1).

* Koncernens rörelseresultat för perioden januari - september är belastat med kostnader av engångskaraktär om totalt 16,9 mkr bl a avseende nedskrivningar (15,2 mkr) och rättsliga kostnader. Rensat för dessa engångskostnader redovisar koncernen ett rörelseresultat om -16,9 mkr (-21,8 mkr).

* Som ett resultat av att produkterna Biosens 300 och Biosens 600 lanserats med ny teknologi, görs i kvartalet en nedskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till bolagets äldre produktlinjer om ca 6,6 mkr.

* Bolaget har fakturerat 4 utrustningar till en storflygplats i Marocko. Detta avser en tilläggsbeställning på ordern om 16 utrustningar som fakturerades under första kvartalet.

* Bolaget har levererat 3 st Biosens utrustningar för narkotikadetektering till Mellanöstern.

* Kriminalvården hyr 2 st utrustningar med avsikt att testa Biosensors senaste modell Biosens 600 på två anstalter i Sverige.

* Bolaget har tecknat ett hyresavtal avseende en Biosens 600 utrustning med Hassela Gotland, som kommer att använda utrustningen för narkotikadetektering inom sin verksamhet.

* Ett MoU (Memorandum of Understanding) har undertecknats mellan parterna avseende tidigare kommunicerade rättsprocesser. Detta MoU beskriver inriktningen i en tilltänkt förlikning mellan bolaget och det tyska delägda dotterbolaget.

* På grund av uppkomna budgetrestriktioner i den berörda myndigheten i Malaysia har den planerade leveransen av 16 utrustningar under tredje kvartalet 2010 inte kunnat genomföras. En första leverans bedöms kunna påbörjas under andra kvartalet 2011.

Väsentliga händelser efter perioden

* Bolaget har erhållit en första dellikvid avseende tre utrustningar (Biosens 600) till Kina. Förhandlingar om ytterligare utrustningar pågår.

* Under oktober slutfördes företrädesemissionen som beslutades på bolagsstämman den 13 september. Emissionen fulltecknades och har totalt tillfört bolaget cirka 16,6 mkr före emissionskostnader (varav 6 mkr är inbetalda som bryggfinansiering i juli).

* I den Europeiska polisstudie inom projektet DRUID (Driving Under the Influence of Drugs) som publicerats är Biosensors drogdetekteringsutrustning listad som en av de mest kostnadseffektiva (cost-benefit analysis) av de 10 utrustningar som testades.

* Ett slutligt förlikningsavtal (baserat på undertecknat MoU) är under bearbetning och beräknas undertecknas innan årsskiftet. Denna förlikning är avsedd att avsluta alla de tidigare påkallade rättstvisterna mellan parterna.