Biosensor

Biosensor påverkas av konjunkturen

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 09:25 CEST

(Aktietorget: BIAP A)
Biosensor Applications Sweden AB (publ) har under andra kvartalet 2009 drabbats av det osäkra finansiella klimatet i större utsträckning än vad som tidigare beräknats. Under rådande omständigheter har Biosensors kunder, främst statliga myndigheter, valt att senarelägga inplanerade upphandlingar och inköp. Detta kommer att påverka Biosensors försäljning för 2009 negativt, genom att prognostiserad försäljning under årets andra och tredje kvartal flyttas fram. Även avseende fjärde kvartalet 2009 råder viss osäkerhet, då bolaget i dagsläget har en orderstock som inte motsvarar den planerade försäljningen. Med anledning av att Biosensors prognostiserade försäljning flyttas fram kan detta komma att påverka bolagets likviditetssituation. Bolaget kan inte utesluta att ytterligare kapitalanskaffning blir nödvändig och styrelsen i Biosensor bedömer att detta kan bli aktuellt under det fjärde kvartalet 2009.
I dagsläget har bolaget bland annat levererat en stororder till Cyperns nya flygpats i anslutning till halvårsskiftet.

Vidare har ledningen för Biosensor beslutat om organisationsförändringar i bolaget. Förändringarna sker inom ramen för det åtgärdsprogram som påbörjades under fjärde kvartalet 2008 och har till syfte att sänka kostnaderna samt skapa förutsättningar för lönsamhet i bolaget. Förändringarna har redan verkställts och innebär att organisationen i Sverige minskats med fem medarbetare. Organisationsförändringarna beräknas påverka bolagets resultat från och med det fjärde kvartalet 2009. I det rådande instabila klimatet är det väsentligt att Biosensor skapar uthållighet och ovan beskrivna personalnedskärningar är ett led i denna process. Utvecklingsprojektet med den handhållna detekteringsutrustningen fortskrider, och målsättningen att lansera utrustningen i slutet av 2010 kvarstår.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
bengt.hagander@biosensor.se


Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.