Biovitrum

Biovitrum förvärvar Kepivance® och Stemgen® från Amgen samt tecknar en exklusiv licens för Kineret®

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:17 CEST

STOCKHOLM och THOUSAND OAKS, Californien, USA - 15 september, 2008. Biovitrum AB (publ) (STO:BVT) och Amgen (NASDAQ:AMGN) meddelade i dag att man undertecknat ett avtal, som innebär att Biovitrum kommer att förvärva de marknadsförda proteinläkemedlen Kepivance® (palifermin) och Stemgen® (ancestim) från Amgen. Biovitrum kommer dessutom att från Amgen erhålla en global exklusiv licens för Kineret® (anakinra) för dess nuvarande godkända indikationer. Dessutom omfattar avtalet ett lager av dessa läkemedel till ett icke offentliggjort värde.

Kineret, Kepivance och Stemgen genererade sammanlagda försäljningsintäkter på nära 470 miljoner SEK under 2007.
Affärens villkor inkluderar en betalning på omkring 870 miljoner SEK bestående av 740 miljoner SEK i likvida medel och Biovitrumaktier till ett värde av 130 miljoner SEK vid affärens avslut. Betalningen kan i enlighet med avtalet bli föremål för vissa justeringar. Dessutom lämnar avtalet garantier för betalning av milstolpsersättningar utlösta av framtida försäljning och ytterligare extra betalningar under vissa omständigheter, vilket utan inskränkningar inkluderar royaltybetalningar i den händelse att Biovitrum utvecklar modifierade former av Kineret. Biovitrum kommer att finansiera den likvida delen av transaktionen med lån och befintliga likvida medel. Affären förväntas vara avslutad i slutet av 2008.

"Förvärvet av dessa tre spännande proteinläkemedel ligger helt i linje med vår affärsstrategi och vårt vägval för tillväxt. Vi kommer nu att utvidga Biovitrums närvaro till att omfatta Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland, vilket gör det möjligt för oss att betjäna patienter med stora medicinska behov i dessa regioner", säger Martin Nicklasson, Biovitrums VD. "Dessutom kommer de nya produkterna att tillföra värdefullt momentum till vårt top line-resultat liksom ytterligare kassaflöde. Att vi framgångsrikt fört detta avtal i hamn utgör också ett kvitto på vår goda och starka relation till Amgen", tillägger Nicklasson.

"Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal som innebär att Biovitrum, en betrodd affärspartner, kommer att ta sig an dessa viktiga läkemedel och fortsätta att göra dem tillgängliga för de patienter som behöver dem", säger Kevin Share, Amgens styrelseordförande och VD. "Detta avtal kommer att tillåta Amgen att fokusera sina resurser på att utveckla nya, innovativa terapier för alvarliga sjukdomar och på att expandera sina kärnprodukter till nytta för fler patienter på marknader i hela världen", tillägger Sharer.

Om Kineret® (anakinra)
Information om Kineret finns på Amgens hemsida:
http://www.amgen.com/patients/products_kineret.html

Om Kepivance® (palifermin)
Information om Kepivance finns på Amgens hemsida:
http://www.amgen.com/patients/products_kepivance.html

Om Stemgen® (ancestim)
Information om Stemgen finns på Amgens hemsida:
http://www.amgen.com.au/patients/products_enbrel.html

Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolaget marknadsför ett antal specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska läkemedel, liksom forskning och utveckling av småmolekylära substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka 500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare på specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se

Om Amgen
Amgen är ett världsledande bioteknologiskt läkemedelsföretag. Genom vetenskapliga upptäckter och innovationer har företaget under 25 års tid bidragit till att radikalt förbättra människors liv. Amgen är föregångare i utvecklingen av nya produkter baserade på rekombinant DNA-teknik och molekylärbiologi och stod för lanseringen av bioteknikindustrins första storsäljande läkemedel. Som ett Fortune 500-företag vars produkter betjänar miljontals patienter fortsätter Amgen idag att med entreprenörsanda och vetenskap som drivkrafter hjälpa människor i kampen mot svåra sjukdomar. Ytterligare information finns på www.amgen.com

För ytterligare information kontakta:
Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08-697 2545

Göran Arvidson, Finans direktör
Mobil: 070 633 30 42

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com


Amgen, Thousand Oaks
Mary Klem (Media, U.S.)
Phone: +1 805 447 6979
Mobile: +1 805 341 0687

Arvind Sood (Investors)
Phone: +1 805 447 1060

Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 september 2008, klockan 07.00

Friskrivningsklausul: Amgen
Detta pressmeddelande innehåller prognostiserade uppgifter som innefattar betydande risker och osäkerheter, inklusive de som diskuteras nedan och andra som finns i Amgens formulär 10-K för året som slutade 2007-12-31, och i dess delårsrapporter på formulär 10-K och formulär 8-K. Amgen tillhandahåller denna information enligt datumet för detta pressmeddelande och frånsäger sig allt ansvar för att uppdatera eventuella prognostiserade uppgifter som ingår i detta dokument, till följd av ny information, framtida händelser eller andra orsaker.
Inga prognostiserade uppgifter kan garanteras och verkliga resultat kan komma att avvika väsentligt från de som Amgen förutspår. Amgens resultat kan påverkas av Amgens förmåga att framgångsrikt marknadsföra både nya och existerande produkter inrikes och internationellt, klinisk och regelmässig utveckling (inhemsk och utländsk) avseende nuvarande och framtida produkter, försäljningstillväxten av nyligen lanserade produkter, konkurrens från andra produkter (inhemska och utländska), samt problem eller förseningar i tillverkningen av dess produkter. Dessutom påverkas försäljningen av Amgens produkter av ersättningsregler som fastställs av tredje part, inklusive myndigheter, privata försäkringsbolag och managed care-företag och kan påverkas av lagstiftning, klinisk utveckling och utvecklingen av riktlinjer och inrikes och internationella trender mot managed care och begränsning av sjukvårdskostnader liksom av amerikansk lagstiftning som påverkar prissättningen och ersättningsgraden av läkemedel. Myndigheters och andras förordningar och ersättningsregler kan påverka utvecklingen, användandet och prissättningen av Amgens produkter. Dessutom regleras Amgens forskning, testning, prissättning, marknadsföring och övriga verksamheter av omfattande regleringar av inhemska och utländska myndigheter. Amgen eller andra parter kan upptäcka biverkningar och säkerhets- eller tillverkningsproblem med Amgens produkter efter att de har introducerats på marknaden. Amgens verksamhet kan påverkas av myndigheters utredningar, rättsliga tvister eller stämningar avseende produktansvar. Trots att Amgen har som praxis att söka patent för sina produkter och teknologi, kan det skydd som patent och patentansökningar utgör komma att ifrågasättas, ogiltigförklaras eller kringgås av dess konkurrenter. Amgen är beroende av tredje part för en avsevärd del av sin tillverkningskapacitet för produktion av vissa av sina nuvarande och framtida produkter, och begränsningar av produktionen kan hindra försäljningen av vissa av dess nuvarande eller framtida produkter samt utveckling av potentiella nya produkter. Vidare konkurrerar Amgen med andra företag avseende en del av sina marknadsförda produkter, liksom avseende upptäckten och utvecklingen av framtida produkter. Upptäckt och identifikation av nya potentiella produkter kan inte garanteras och vägen från koncept till produkt är osäker; följaktligen kan det inte garanteras att en enskild potentiell produkt kommer att fungera och bli en kommersiell produkt. Vidare tillhandahålls en del råmaterial, medicinsk utrustning och komponentdelar för Amgens produkter enbart av tredjepartsleverantörer.