Biovitrum

Biovitrum stärker relationen med Wyeth - Börjar marknadsföra läkemedlet BeneFIX® i Norden

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 09:34 CEST

Biovitrum tillkännagav idag att ett nytt avtal med Wyeth (NYSE: WYE) har ingåtts
gällande från den 8 augusti 2007 om att marknadsföra läkemedlet BeneFIX®, non
acog alfa, en rekombinant koaguleringsfaktor IX, för behandling av blödarsjuka B
(hemofili B), i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Med undantag för
dessa länder marknadsför Wyeth BeneFIX globalt.

Enligt avtalet erhåller Biovitrum kommissionsintäkter i förhållande till
försäljningen av BeneFIX, inklusive ett ytterligare incitament om försäljningen
överstiger en viss nivå. Avtalet gäller initialt för en period om fem år och kan
därefter förlängas med ett år i taget.

BeneFIX är en rekombinant genetiskt modifierad faktor IX som ersätter
koaguleringsfaktor IX för att stoppa eller förhindra blödningar hos människor
med hemofili B, vilka inte själva har tillräckligt med faktor IX. Hemofili B är
en ovanlig, ärftlig sjukdom som orsakar blödningar. Människor med hemofili B har
en medfödd brist på faktor IX, vilken är nödvändig för blodets förmåga att
koagulera (levras). Hemofili B karakteriseras av spontana återkommande och
långvariga blödningar, oftast i leder och mjukdelar i kroppen. Patienter med
hemofili B är beroende av frekventa injektioner av faktor IX.

Biovitrum har varit mycket framgångsrikt på den nordiska hemofilimarknaden och
stärker med denna produkt ytterligare sin ställning.

-Blodsjukdomar och framförallt hemofili är ett strategiskt mycket viktigt område
för oss. Jag är glad över att Wyeth har valt Biovitrum som sin partner i Norden
för BeneFIX. Det förstärker vår redan goda relation inom hemofili-området och
bekräftar att vi är en attraktiv partner för att marknadsföra produkter åt andra
läkemedelsbolag på den nordiska marknaden. Våra kommersiella aktiviteter inom
detta område kommer härmed att fortsätta växa och skapa mer intäkter, säger VD
Martin Nicklasson.

Biovitrum producerar rekombinant faktor VIII för Wyeths läkemedel ReFacto® för
behandling och förebyggande av hemofili A. Biovitrum erhåller royalties på
Wyeths globala försäljning av ReFacto® samt intäkter från egen marknadsföring av
ReFacto.i Norden.
Om BeneFIX
BeneFIX är indicerat för behandling och förebyggande av blödning hos patienter
med hemofili B (medfödd brist på faktor IX).

Överkänslighetsreaktioner av allergisk typ, inklusive anafylaxi, har
rapporterats för alla faktor IX-produkter. Dessa händelser har inträffat
tidsmässigt nära utvecklingen av neutraliserande antikroppar mot faktor IX.
Patienter ska informeras om de tidiga symtomen och tecknen på
överkänslighetsreaktioner, bl.a. nässelutslag, generaliserad urtikaria, frossa
(rigor), blodvallning, angioödem, tryck över bröstet, andnöd, väsande andning,
svaghet, hypotoni, takykardi och anafylaxi. Om allergiska eller anafylaktiska
reaktioner uppträder, ska medicinsk vård ges, vilket kan inkludera behandling
för chock. Patienter ska uppmanas att sluta använda produkten och kontakta
läkare och/eller söka akut vård, beroende på typen av reaktion och
svårighetsgrad, om något av dessa symtom uppträder.

Nefrotiskt syndrom har rapporterats efter induktion av immuntolerans med faktor
IX-produkter hos hemofili B-patienter som har antikroppar mot faktor IX och som
tidigare har reagerat allergiskt mot faktor IX. Säkerheten och verkan vid
användning av BeneFIX® för induktion av immuntolerans har inte fastställts.

Eftersom användning av faktor IX-komplexkoncentrat tidigare har associerats med
utveckling av tromboemboliska komplikationer, kan det vara farligt för patienter
med tecken på fibrinolys och patienter med disseminerad intravaskulär
koagulation (DIC) att använda produkter som innehåller faktor IX.

Om ReFacto
ReFacto moroctocog alfa (rekombinant koagulationsfaktor VIII) är indicerat för
kontroll och förebyggande av hemorragiska episoder och som kirurgisk profylax
hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII eller klassisk
hemofili).

ReFacto är indicerat som profylax för att minska frekvensen av episoder med
spontan blödning hos patienter med hemofili A.

ReFacto innehåller inte von Willebrands faktor och är därför inte indicerat vid
von Willebrands sjukdom.

Liksom alltid vid intravenös tillförsel av proteinhaltiga produkter, kan
biverkningar i form av huvudvärk, feber, frossa, blodvallning, illamående,
kräkning, trötthet eller symptom på allergiska reaktioner uppträda. Det finns en
mycket liten risk för överkänslighet mot proteiner från andra däggdjur än
människa.

För ytterligare information, kontakta:
Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 20 85, mobiltfn: 0734-33 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com
Om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och
Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både
folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en
bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och
prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och
blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum
utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt
marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum
omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums
aktie noteras på OMX Nordiska börsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare
information finns på www.biovitrum.se