Biovitrum

Biovitrums bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:11 CET

Stark resultatförbättring från den löpande rörelsen under 2006

Januari – December
• Nettointäkterna för året steg med 28 % till 1 201,1 Mkr (936,6)

• Rörelseresultatet, exklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljning, omstruktureringskostnader och kostnader avseende börsintroduktionen, uppgick till 128,6 Mkr (-20,6)

• Årets resultat uppgick till 92,7 Mkr (176,2) och resultatet per aktie före utspädning
till 2,0 kr (3,4)

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 903,9 Mkr (1 621,3)

• Biovitrum introducerades på Stockholmsbörsen den 15 september

• Fas I-studie inleddes inom 5-HT6-projektet för behandling av fetma

• Fas IIa-studie inleddes inom 5-HT2A-projektet för behandling av glaukom

• Samarbetsavtal tecknades med bioteknikbolagen Symphogen, Syntonix och Synphora kring utveckling av nya läkemedelsprojekt

• Läkemedlet Aloxi® lanserades på den nordiska marknaden


• Oktober – December

• Nettointäkterna för det fjärde kvartalet sjönk med 34 % till 244,8 Mkr (369,3)

• Resultatet för kvartalet uppgick till -6,3 Mkr (230,2) och resultatet per aktie före utspädning
till -0,1 kr (4,4)

”Börsnoteringen av Biovitrum i september var naturligt nog den viktigaste händelsen under 2006”, säger Mats Pettersson, VD för Biovitrum.

”Under året fortsatte den starka trenden med växande intäkter och en positiv utveckling av vår projektportfölj. Vi tog ordentliga steg framåt inom samtliga verksamhetsområden och har alla möjligheter att fortsätta utveckla Biovitrum framgångsrikt under 2007.”

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)

Mats Pettersson, VD, tfn 08-697 23 27
Göran Arvidson, Finansdirektör, tfn 08-697 23 68
Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tfn 08-697 20 85
Anders Martin-Löf, IR-ansvarig, tfn 08-697 37 07

Fakta om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både utbredda sjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum fokuserar på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden.

Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.