Birka Line Abp

BIRKA LINE ABP - Delårsrapport 01.01-30.09.2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:42 CEST

Omsättningen steg med 48 % och uppgick till 86,60 miljoner euro (jämfört med 58,32 miljoner euro motsvarande period föregående år). Ökningen kommer från kryssningsverksamheten genom en passagerarvolymökning om drygt 83 %. Rörelseresultatet försämrades kraftigt till -4,52 miljoner euro (5,16 miljoner euro). Försämringen kommer främst från kryssningsverksamheten. Det finansiella nettot blev -3,15 miljoner euro (2,17 miljoner euro). Förändringen beror till största delen på ökade räntekostnader inom kryssningsverksamheten samt att det i fjol ingick vinster av engångskaraktär från utförsäljning av värdepapper. Resultatet före skatter var -7,68 miljoner euro (7,33 miljoner euro). Resultatet efter skatt blev -7,68 miljoner euro (7,05 miljoner euro).RESULTATÖVERSIKT FÖR KONCERNEN

Omsättningen steg med 48 % och uppgick till 86,60 miljoner euro (jämfört med 58,32 miljoner euro motsvarande period föregående år). Ökningen kommer från kryssningsverksamheten genom en passagerarvolymökning om drygt 83 %. Rörelseresultatet försämrades kraftigt till -4,52 miljoner euro (5,16 miljoner euro). Försämringen kommer främst från kryssningsverksamheten. Det finansiella nettot blev -3,15 miljoner euro (2,17 miljoner euro). Förändringen beror till största delen på ökade räntekostnader inom kryssningsverksamheten samt att det i fjol ingick vinster av engångskaraktär från utförsäljning av värdepapper. Resultatet före skatter var -7,68 miljoner euro (7,33 miljoner euro). Resultatet efter skatt blev -7,68 miljoner euro (7,05 miljoner euro).


KRYSSNINGSVERKSAMHETEN

Utökningen av kryssningsverksamheten i november 2004 med nybygget Birka Paradise har inneburit en passagerarvolymökning om drygt 83 %. Totala antalet passagerare på Birka Paradise och Birka Princess under perioden uppgick till 837.899 jämfört med 456.009 under 2004. Omsättningen steg med 67 % till följd av fler passagerare. Intäkterna per passagerare minskade något jämfört med motsvarande period ifjol. Den fortsatt hårda konkurrensen har medfört kraftigt ökade marknadskostnader, som tillsammans med markant ökade bunkerkostnader lett till ökade driftskostnader. Sammantaget innebär det att rörelseresultatet blev negativt. Försämringen härstammar bland annat från den nya trafiken med Birka Princess. Investeringen i Birka Paradise har inneburit högre skuldsättning med ökade räntekostnader som följd, vilket medfört att det finansiella nettot blev betydligt sämre än ifjol. Resultatet blev negativt.


LASTVERKSAMHETEN

Lastverksamheten omfattar sju fartyg, varav Birka Express, Birka Carrier och Birka Trader är befraktade för Finnlines, Birka Shipper, Birka Exporter och Birka Transporter är befraktade för Korsnäs och Kent Loyalist är befraktad för Kent Line. Fartygen har varit i trafik mellan Norden och kontinenten samt mellan Kanada och Sydamerika. Omsättningen var i nivå med fjolåret medan driftskostnaderna har ökat till följd av fyra dockningar i år under perioden mot två i fjol. Detta har medfört att rörelseresultatet blev sämre än ifjol. Finansnettot var bättre till följd av lägre räntekostnader. Resultatet var i nivå med förväntningarna men sämre än ifjol.


ÖVRIGT

I oktober ingick dotterbolaget Birka Cargo ett avtal om försäljning av Kent Loyalist till Westwood Shipping Lines, ett dotterbolag till skogskoncernen Weyerhaeuser Company, USA. Fartyget levereras till den nya ägaren antingen i slutet av detta år eller i början av inkommande år. Transaktionen innebär en försäljningsvinst, vilken kommer att ha en positiv resultatpåverkan det verksamhetsår under vilket leveransen av fartyget sker.

Den 1 december 2005 tar Anders Ingves över som verkställande direktör för Birka Line Abp efter Wiking Johansson, som då går i pension.


UTSIKTER FÖR 2005

Resultatet för årets första nio månader blev betydligt sämre än förväntat. Konkurrensen inom kryssningsverksamheten blir allt hårdare. Det fortsatt höga världsmarknadspriset på råolja medför ökade bunkerkostnader.
Kryssningstrafiken med Birka Paradise är dygnskryssningar mellan Stockholm och Mariehamn. Kryssningstrafiken med Birka Princess är fem dygnskryssningar mellan Stockholm och Mariehamn samt en tvådygnskryssning mellan Stockholm och Tallinn per vecka fram till den 18 december 2005. Därefter sker en jul- och en nyårskryssning, varefter fartyget har ett trafikuppehåll till den 23 februari 2006.
Trafiken inom lastverksamheten fortgår under tidigare ingångna befraktningsavtal utan planerade trafikuppehåll för dockningar, medan under fjolårets sista kvartal genomfördes en dockning.
Sammantaget innebär ovanstående att koncernens resultat för verksamhetsåret 2005 blir väsentligt sämre än föregående år.


KONCERNENS RESULTAT (MILJ. EURO)

01.01-30.09.2005 01.01-30.09.2004 Hela året 2004

Omsättning 86,60 58,32 82,21
Rörelsens övriga intäkter 2,57
Rörelseresultat -4,52 5,16 4,02
Finansiellt netto -3,15 2,17 1,35
Resultat före skatter -7,68 7,33 5,37
Skatter -0,28 0,89
Räkenskapsperiodens resultat -7,68 7,05 6,25

KONCERNENS BALANS (MILJ. EURO)

30.09.2005 30.09.2004 31.12.2004

AKTIVA
Bestående aktiva
Anläggningstillgångar och övriga
långfristiga placeringar
236,76
124,81
249,00
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar 3,04 1,99 3,13
Fordringar 8,95 5,01 6,81
Finansiella värdepapper 0,09 0,09 0,09
Kassa och banktillgodohavanden 10,74 17,06 10,14
Balansomslutning 259,58 148,96 269,18

PASSIVA
Aktiekapital 8,61 8,61 8,61
Reservfond 14,78 14,78 14,78
Övrigt eget kapital 57,43 70,26 69,50
Långfristigt främmande kapital 146,63 41,54 146,63
Kortfristigt främmande kapital 32,13 13,77 29,66
Balansomslutning 259,58 148,96 269,18

FINANSIERINGSANALYS (MILJ. EURO)

30.09.2005 30.09.2004 31.12.2004

Netto kassaflöde från verksamheten 3,19 9,56 18,55
Kassaflöde av investeringar -1,13 -10,60 -136,09
Finansiering
Ökning av långfristiga lån 9,00 122,00
Minskning av långfristiga lån -9,51 -10,67
Ökning av kortfristiga lån 7,33
Minskning av kortfristiga lån -5,41 -5,01 -7,36
Betalda dividender -4,31 -5,17 -5,17
Ränteintäkter 0,12 0,22 0,31
Dividendintäkter 0,80 1,40 1,42
Förändring i finansiella placeringar 12,99 12,99
Finansiering totalt -1,46 3,93 113,51
Förändring av likvida medel 0,60 2,89 -4,03
Likvida medel vid periodens början 10,14 14,17 14,17
Likvida medel vid periodens slut 10,74 17,06 10,14
NÅGRA VIKTIGA RELATIONSTAL

30.09.2005 30.09.2004 31.12.2004

Resultat per aktie, euro -0,89 0,82 0,73
Eget kapital per aktie, euro 9,38 10,87 10,79
Bruttoinvesteringar, milj. euro 1,07 10,59 139,44
Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 1,2 % 18,2 % 169,6 %
Antal årsanställda 902 630 677
Omsättning per anställd, tusen euro 96,01 92,53 121,43

GIVNA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (MILJ. EURO)

30.09.2005 30.09.2004 31.12.2004

Skulder mot vilka inteckningar i
fartyg ställts som säkerhet
Lån från penninginrättningar 131,19 27,93 137,41
Givna inteckningar 167,86 44,21 164,03

Inteckningar som säkerhet totalt 167,86 44,21 164,03

Öppna räntederivativavtal
Nominellt värde 89,41 92,69 90,79
Marknadsvärde -1,81 -0,37 -0,95
Resultat- och balansräkningarna är uppgjorda enligt finsk redovisningspraxis (FAS).

Redovisningsperioden är inte reviderad.
Mariehamn den 26 oktober 2005


BIRKA LINE ABP


Wiking Johansson
Verkställande direktör/KoncernchefDelårsrapport 01.01-30.09.2005
http://hugin.info/132657/R/1017812/159589.doc

Eventuella frågor besvaras av koncernchef Wiking Johansson, tel +358-(0)18-27027.