Lunds stift

Biskoparna skriver om medmänsklighet

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 15:10 CET

I ett nytt biskopsbrev reflekterar Sveriges biskopar över diakoni i 2000-talet.

Biskoparna ser stora påfrestningar på vårt samhälles välfärdssystem. Skillnaderna mellan olika grupper ökar. Klimatförändringar, flyktingsituationen, terrordåd och konflikter väcker oro men också hoppingivande engagemang och handlingskraft. Svenska kyrkans roll i samhället är tydlig både genom att stödja och stärka och genom att kritisera och verka för förändring.

Utsatthet har många ansikten. Svenska kyrkans diakoni tar sig uttryck i möten med enskilda människor liksom i strategisk samhällsanalys och uppgiften att väcka opinion. Många församlingar är för närvarande starkt engagerade i mottagandet av människor på flykt.

Diakoni uppstår alltid som ett svar på de behov som finns och tar sig därför olika uttryck beroende på den konkreta situationen. Diakoni är kristen tro i handling.

– Genom mitt sätt att handla vill jag göra Gud känd, säger biskop Johan Tyrberg.

Brännpunkter för Svenska kyrkans diakoni idag:
Biskoparna pekar på områden där de ser de största utmaningarna, bl.a. individualism, ekonomism, världens nöd och klimatkris.I brevet ger de också exempel på diakonins goda följder.

Fakta:
Biskopsbrevet, som finns i sin helhet (pdf) på www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet trycks i 12 000 exemplar och skickas till alla Svenska kyrkans församlingar.

Ett biskopsbrev är till för att uttrycka det som biskoparna gemensamt, som Svenska kyrkans ledare, vill förmedla till kyrkans medarbetare och medlemmar, samt till samhället i stort.

För mer information:
Biskop Johan Tyrberg nås på telefon via pressekreterare Camilla Lindskog, 046-15 55 23 johan.tyrberg@svenskakyrkan.se

Stiftsdiakon Carin Hompe Svedberg, 046-15 55 50
carin.hompe-svedberg@svenskakyrkan.se

Stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen, 046-15 55 51
carita.ibarra@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.