Mobilisering mot narkotika

Björn Fries och Anders Milton kommenterar nytt förslag om missbrukarvården

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:58 CEST

Kerstin Wigzell har på regeringens uppdrag lämnat förslag till hur missbrukarvården ska kunna få ta del av ett statsbidrag på sammanlagt 350 miljoner kronor för åren 2006 och 2007.

Björn Fries, narkotikapolitisk samordnare och Anders Milton, psykiatrisamordnare, välkomnar Kerstin Wigzells utredning och regeringens satsning på missbrukarvården. De framhåller dock att såväl missbrukarvården som psykiatrin är eftersatta områden som kommer att kräva större investeringar på lång sikt.

Utredningens förslag>>
http://regeringen.se/sb/d/5842/a/51011

- Vi delar helt Wigzells bedömning att statsbidrag och stimulansmedel bör användas på ett mer strate­giskt och sammanhållet sätt än i dag, säger Fries och Milton. Det statliga stödet till utveckling av psykiatri och missbrukarvård skulle, som Kerstin Wigzell föreslår, göra mest nytta om det utformades så att förändringsarbetet kan bedrivas inom ordina­rie verksamheter istället för inom projekt som riskerar att upphöra när projektstödet tar slut.

Ansvaret för missbrukarvård delas mellan kommunernas socialtjänst och landstingens beroendevård. Kerstin Wigzells utredning föreslår bl.a. att kommuner ska kunna få statsbidrag för att införa och tillämpa lokala garantier om en individuell vårdplan inom fyra veckor.

- Detta är ett viktigt första steg mot en vårdgaranti för personer med missbruk, säger Björn Fries. I längden är det dock ohållbart att överlåta till den enskilda kommunen att besluta om behandlingsgaranti eller ej. Alla med missbruksproblem bör få tillgång till likvärdig vård oberoende av bostadsort.

- Inom hälso- och sjukvården införs en behandlingsgaranti den 1 november och vi ser det som en självklarhet att missbrukarvården inkluderas, säger Fries och Milton.

Wigzells utredning pekar på att samordnade insatser från socialtjänst och landstingens beroendevård och psykiatri är av avgörande betydelse för vårdens kvalitet.


- Missbruk och psykisk sjukdom måste behandlas samtidigt, säger Anders Milton. Det har forskningen visat entydigt. Jag hoppas nu att kommuner och landsting kommer att använda sig av den möjligheten som statsbidraget kommer att ge för att öppna gemensamma mottagningar för denna grupp patienter.