Fastighetsanalys AB

Blåsningen på Lidingö!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2009 17:28 CET

I veckan som gått har alla boende på Bostadsområdet Gåshaga Brygga fått ett brev med faktaupplysningar om hur deras bostäder är byggda på starkt förorenat område och hur de inblandade – Versteeghgruppen, NCC och Lidingö Stads miljöinspektör, varit medvetna om det. Området är inte sanerat, alla gifter i marken ligger kvar, men även tankar och cisterner från förr ligger kvar! Och nu står de boende där, med en bostad som är hälsofarlig och värdelös. Polisanmälningar om miljöbrott och trolöshet mot huvudman är inlämnade.

På en av Lidingös vackraste strandfastigheter har under flera decennier en mängd förorenande verksamheter pågått. Fabriker har brunnit på området, anmälningar om misstänkta dumpningar av gifttunnor har kommit in, många olyckor med livsfarliga ämnen har rapporterats och ett flertal tankar och cisterner har funnits och finns i marken. Marken som aldrig sanerats!

1996 sålde Margarinbolaget fastigheten till Versteeghgruppen. Priset sattes lågt, 25 miljoner kronor, då föroreningshistoriken var så omfattande. Det bekräftades av ett flertal markundersökningar året innan, 1995. Margarinbolaget avskrev sig därför allt framtida ansvar för synliga och dolda fel, brister och föroreningar i marken.

För att kunna sälja vidare delar av fastigheten för exploatering, tog Versteeghgruppen fram handlingar för en ändrad detaljplan och påbörjade förhandlingar med olika byggbolag.

Det blev startskottet för den stora blåsningen!

Ingenstans i detaljplanen nämner man att det finns ett flertal cisterner och tankar i marken. Eller att de måste grävas upp. Vilka visste då om det?

Miljöinspektören på kommunen, som hade handlingar från 70-talet om dessa och därmed tillsynsansvar, Versteeghgruppens representant som skrev på avtalet med Margarinbolaget och områdesansvarige  hos exploatören NCC, i vars köpeavtal med Versteeghgruppen alla cisterner och tunnor fanns med i en bilaga. Köpesumman därmed också fortsatt låg – denna gång 26,5 miljoner.

Utåt höll alla tyst och bostäderna byggdes på föroreningarna, tankarna och cisternerna. Lyxbostäderna – detta var ju NCCs prestigeprojekt – såldes sedan till ovetande för mellan 6 och 10 miljoner som i dag måste känna sig rätt blåsta!

Skattefusk

För att säkerställa att vissa boende skulle vara lojala mot NCC, erbjöds köparna alternativa köpeavtal med lägre inköpssumma, så att köparen kunde spara 100 000 SEK i lagfartsavgift. 7 familjer nappade. NCC fick på så sätt hållhake på dessa köpare eftersom de medverkat i någonting olagligt. Och merparten av dem fick förtroendeposter i samfällighetsföreningen.

Fler blåsningar

Men på denna blåsningarnas fastighet, så räckte det ju inte med det. I köpeavtalet mellan Versteeghgruppen och NCC, stod det att Versteeghgruppen skulle få en tilläggsköpeskilling om kvadratmeterpriset översteg 30 000 SEK när bostäderna var sålda. På de sju som man från NCCs sida nu hade i ett skruvstäd, lurades också Versteeghgruppen på sin tilläggsköpeskilling.

Skulle Versteegh bråka med NCC om det, knappast, då de gemensamt kände till att man byggt bostäderna på alla föroreningar.

Jäv i Samfällighetsstyrelsen

För att inte styrelsen för Samfällighetsföreningen skulle börja rota i områdets föroreningshistorik, tar  Versteegh plats i styrelsen från det den bildades. Och mycket riktigt var han med och tog två kritiska beslut:

• Att inte bry sig om de påstådda föroreningarna (som han visste fanns)

• Att mottaga gåvan från NCC till föreningen på marken

På det sättet lade man locket på till att någon skulle börja rota i föroreningarna, samt befriade NCC från markägaransvaret. Ett markägaransvar som inkluderar alla kostnader för framtida saneringar av marken. Och Versteeghgruppen kunde få tilläggsköpeskillingen.

Jäv i Miljöförvaltningen

Och kommunen då? De anställde en av de 7 skattefifflarnas dotter som högsta ansvarig på Miljö och Stadsbyggnadskontoret. Hennes föräldrar köpte bostaden år 2002 för 800 000 SEK enligt köpebrevet. Fadern får benmärgscancer och dör 2007. Benmärgscancerns enda kända orsak är exponering för föroreningar. Hennes mor sålde år 2007 för 9,5 miljoner. Rädda vad som räddas kan innan allting ”erkänns”, alltså inte uppdagas för allt är ju känt.

I alla andra än Blåsningarnas kommun, skulle dottern vara jävig att driva ärendet på kommunen. Men här går det och hon hävdar i alla lägen att området är sanerat och riskfritt att bo på.

Blåsningen av Karolinska Institutet

Samma Miljöchef har tidigare jobbat på WSP, den markkonsult NCC anlitade 2008 för att göra en hälsoriskbedömning på området. WSP, på uppdrag av NCC intygar felaktigt i rapporten att alla cisterner och tankar är borttagna. På bilden ovan kan ses att så inte är fallet. Miljöchefen skickar sedan rapporten till Karolinska Institutet, i vilken det står att man sanerat och tagit bort alla cisterner och tankar, och de gör en riskbedömning på den.  Så blåser man Karolinska Institutet att sätta sitt anrika namn bakom en felaktig riskbedömning.

Civilkurage

Men alla rättade sig inte i ledet, en boende – som själv drabbats av föroreningarna – fortsatte att gräva. OCH ju mer hon grävde, desto mer förtalad blev hon och desto mera bevis på att alla cisterner och tankar medvetet lämnats i marken fick hon fram.

NCCs pressansvarige ringde t.o.m. runt till alla tidningar för att få dem att förstå att de inte fanns någon substans i pratet om föroreningar, kvinnan var ju bara knäpp. Undrar hur han förklarar den bensincistern på 10 000 liter som tackvare hennes noggrannhet grävdes upp vid hennes fd. bostad så sent som i maj 2009? Se bild ovan.

Och alla visste om det förutom de boende....

Och nu står de boende där, med en bostad som är hälsofarlig och värdelös. Med en Samfällighetsförening som inte driver deras sak och en tillsynsmyndighet som blundar inför fakta och håller brottslingarna bakom ryggen. Och med den kränkande kunskapen om att miljöinspektören, Versteegh och Stattin på NCC alla vetat om det här hela tiden.

Det måste vara århundradets blåsning i Sverige! Polisanmälningar är inlämnade på miljöbrott och trolöshet mot huvudman! Fler är att vänta.

Vi har bett NCC via sin presschef Ulf Thorné om en kommentar men han har inte återkommit.

Alla turer, faktahandlingar, lögner mm. finns under ”Artiklar” klicka på den senaste artikeln ”Blåsningen” på www.fastighetsanalys.se.   i brevet som gått ut till de boende på Blåsningarnas fastighet – Gåshaga Brygga.

Älgö den 27 november 2009

Hans Lönn

Fastighetsanalys AB grundades 1971 och har varit verksamt sedan dess med civilingenjör Hans Lönn som ledare. Miljö- och energifilosofen, civilingenjör V o V Hans Lönn är en av författarna till boken "Byggande med Kunskap och Moral". Han har också skrivit flera böcker bl.a. en handbok "Spara Energi".