Hasselbladstiftelsen

Bländande bilder (återuppförd)

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:25 CET

Niclas Östlinds första återuppförande behandlade Verkligen?! och visades på Hasselblad Center hösten 2009. Nu har turen kommit till Bländande bilder.

Utställningen visades ursprungligen på Fotografiska museet i Stockholm hösten 1981 och kommissarie var Leif Wigh. Den uttalade ambitionen var att introducera en ny tendens inom den unga svenska fotografin och förankra den i historien. Inför Bländande bilder hade han metodiskt studerat arbeten av fotografer födda 1950 och senare – ingen av deltagarna var äldre än 31 år när utställningen öppnade – och utifrån detta gjort ett urval och formulerat tankar om generationens bildsyn.

Ambitionsnivån var hög och den starka närvaron av en kommissarie var helt ny för svensk fotografi vid den här tiden. Återuppförandet av Bländande bilder innehåller 25 av de närmare 160 verk som ursprungligen ingick i utställningen. Bländande bilder var till både innehåll och form en uppgörelse med sjuttiotalets dokumentärfotografi. Leif Wigh benämnde fotografierna i utställningen med termen ”intimism”.

Uttrycket beskriver en hållning där de små och förbisedda tingen ägnades en omsorgsfull uppmärksamhet och det var som konst fotografin skulle betraktas. Från Leif Wighs och museets sida fanns en uttalad vilja att väcka debatt om fotografins mål och medel. Man ville förändra det fotografiska landskapet och erövra en ny position.

Reaktionerna blev omfattande och starka. Kritikerna vände sig mot den negativa bild av dokumentärfotografin som målades upp och man argumenterade för att genren fortfarande var angelägen och vital. Att Leif Wigh i egenskap av statlig museitjänsteman förde fotografernas talan och pekade ut trender inom samtidsfotografin ifrågasattes och essän där resonemangen formulerades blev hårt kritiserad.

Presentationen av Bländande Bilder (från 1981) är den andra i en serie återuppföranden av utställningar som synliggjorde skilda ideal om fotografin under 1970-90-talet. De övriga är Verkligen?! (från 1978) som visades på Hasselblad Center förra året och Lika med (från 1991) som visas hösten 2011. Varje återuppförande görs i nära samarbete med den som hade huvudansvaret och tanken är att undersöka hur utställningarna kom till, hur de gestaltades och bedömdes. Men också hur de inblandade i dag uppfattar projekten och kritiken, samt deras syn på förändringarna inom det fotografiska fältet de senaste decennierna.

Återuppförandena tecknar en bild av förändringarna inom såväl fotografin som utställningsmediet. Utställningsserien är en del av curator Niclas Östlinds doktorsavhandling vid Högskolan för fotografi, Göteborg.


Bländande bilder (återuppförd) invigs i Gallerigången, Hasselblad Center, den 27
november kl 12.30 av Niclas Östlind, curator och doktorand vid Högskolan för
fotografi, Göteborgs universitet. Därefter följer ett samtal med curator Leif Wigh.
I samband med utställningen publiceras boken Bländande bilder (återuppförd).

Hasselbladstiftelsen bildade 1989 en särskild stiftelse HASSELBLAD CENTER med ändamål att främja vetenskaplig forskning samt undervisning inom fotografin. Verksamheten ingår från och med 2008 i Hasselbladstiftelsen och Hasselblad Center är nu namnet på Hasselbladstiftelsens utställningslokal i Göteborgs konstmuseum.

Hasselbladstiftelsen presenterar fem utställningar per år i Hasselblad Center varav pristagarutställningen i slutet av året är en av höjdpunkterna. Därutöver visas såväl historisk fotografi som dagens etablerade och morgondagens tongivande fotografer och fotobaserade konstnärer. Ny Nordisk Fotografi är sedan 2004 en etablerad återkommande utställning där 8-10 unga fotografer får ställa ut sina verk och där två av de deltagande utställarna utses till årets Victor-stipendiater. I anslutning till flertalet av utställningarna arrangeras seminarier och föreläsningar.