Statistiska centralbyrån, SCB

BNP ökade 1,3 procent

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 14:11 CEST

SCB gör för andra kvartalet en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras cirka 38 dagar efter kvartalets utgång. För övriga kvartal gäller att ordinarie beräkningar publiceras efter knappt 70 dagar. Detta innebär att snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är därför mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång.

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet år 2003 visar en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 1,3 procent, dagkorrigerad, jämfört med motsvarande period 2002. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2003 blev ökningen 0,3 procent.

Det var hushållens konsumtionsutgifter, lager samt exportnettot av varor och tjänster, som bidrog till BNP-ökningen, medan investeringar och den offentliga konsumtionen sjönk.

En halvårsvis jämförelse visar att BNP ökade med 1,6 procent jämfört med första halvåret 2002.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,2 procent, vilket till stor del berodde på ökade inköp av detaljhandelsvaror, som ökade med 5,4 procent och därmed bidrog till konsumtionsökningen med 1,7 procentenheter. Hushållens inköp av nya och begagnade bilar ökade med 5,3 procent och gav ett bidrag till på 0,2 procentenheter.

De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,5 procent. Den statliga konsumtionen ökade med 1,4 procent medan den kommunala konsumtionen sjönk med 1,2 procent. Den kommunala konsumtionen har påverkats av strejk under april och maj vilket beräknas ha påverkat utvecklingen negativt med närmare en procentenhet.

De fasta bruttoinvesteringarna fortsatte att falla även andra kvartalet, nu med 3,0 procent. Utvecklingen för maskininvesteringarna minskade med 5,9 procent, medan byggnadsinvesteringarna ökade med 1,6 procent.

Exporten av varor och tjänster ökade med 1,4 procent och importen ökade med 1,0 procent. Detta innebär att utrikeshandeln med varor och tjänster påverkat BNP-utvecklingen med 0,2 procentenheter. Tjänstehandeln med utlandet är mer osäker än i tidigare snabbversioner av andra kvartalet på grund av ny insamlingsmetod.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,8 procent medan näringslivets sysselsättning, mätt som antal arbetade timmar, minskade med 1,3 procent. Den offentliga produktionen minskade med 0,3 procent. Den totala sysselsättningen minskade med 1,1 procent.

BNP-utvecklingen första kvartalet
BNP-utvecklingen för första kvartalet ligger fast. Uppgifter om ett revideringsbehov avseende utrikeshandeln har förekommit, men något revideringsbehov som påverkar BNP-utvecklingen finns inte vid beaktande av de dataunderlag som föreligger för närvarande. För de enskilda posterna finns ett justeringsbehov för 2002 och 2003 men när inte BNP-utvecklingen påverkas på något avgörande sätt följer nationalräkenskaperna sin revideringspolicy. Denna innebär att inga revideringar görs när snabbversionen av BNP redovisas.

FAKTARUTA
I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används dagkorrigerade värden.
1. Dagkorrigerad (kalenderkorrigerad). Används för jämförelse mellan samma kvartal olika år. Innehåller korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under kvartalen. Dagkorrigering görs inte på helår.
2. Säsongrensad. Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna regelbundet återkommande variationer under året.
3. Faktisk. Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för vissa delaggregat mellan samma kvartal olika år.

- BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 1995. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 1995 inte är additiva. En summering av t.ex. försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.
- Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. I NR-systemet kontrolleras och konsistensprövas sedan uppgifterna. Om tillgänglig data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen innebär det att justeringar vidtas i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma p.g.a. att aktualiteten kan vara olika.
- Lagerinvesteringarna innehåller en korrektionspost som anpassar användningsberäkningarna till produktionssidans kvartalsmönster. Korrektionsposten är noll på helår men påverkar endast den kvartalsvisa BNP-utvecklingen när ett helt år är beräknat.
- Se http://www.scb.se/statistik/nr0103/nr0103.asp för vidare information.

För tabeller, se bifogad fil