Statistiska centralbyrån, SCB

BNP ökade med 2,3 procent

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 09:43 CEST

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 2,3 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2011. Exporten gav det största bidraget till BNP-utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med det första kvartalet 2012 ökade BNP med 1,4 procent.

SCB gör för andra kvartalet varje år en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras en månad efter kvartalets utgång. Snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång. Ordinarie beräkning kommer att publiceras den 14 september 2012.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2012 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2011. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifterna för boende. Däremot minskade utgifterna för framförallt transporter som en följd av minskade inköp av nya och begagnade bilar samt minskade driftskostnader för bilar. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,1 procent. Statens utgifter ökade med 2,7 procent. Landstingens utgifter ökade med 1,7 procent och primärkommunernas utgifter minskade med 0,3 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 1,8 procent. I likhet med föregående kvartal bidrog övriga bygg- och anläggningsinvesteringar till ökningen medan en kraftig nedgång i nybyggnationen av småhus hade en negativ effekt. I näringslivet ökade investeringarna med 0,9 procent. Energibranschen och de tjänsteproducerande branscherna, exklusive bostäder, bidrog till uppgången. Samtidigt dämpades utvecklingen av fastighetsbranschens bostadsinvesteringar, byggbranschens egna investeringar och tillverkningsindustrin. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 6,8 procent. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna hade en negativ effekt med 0,1 procentenheter på BNP-utvecklingen. Industrins lager hade en negativ effekt som motverkades av en positiv effekt från handelns lager.

Exporten ökade med 1,7 procent och importen minskade med 0,2 procent. Tjänsteexporten bidrog även detta kvartal till exportuppgången, medan varuexporten utvecklades svagare. Varuexporten minskade med 0,3 procent medan tjänsteexporten ökade med 6,3 procent. Även på importsidan utvecklades tjänsterna starkare än varorna. Varuimporten minskade med 1,3 procent och tjänsteimporten ökade med 3,0 procent. Exportnettot gav ett bidrag med 0,9 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 2,7 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 2,2 procent. Tjänstebranscherna ökade med 3,0 procent. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,8 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent och antalet arbetade timmar var oförändrat vilket innebar en minskad medelarbetstid. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,9 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 2,1 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 4,4 procent i faktiska tal. Säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2012 minskade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,2 procent.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga revideringar av tidigare kvartal gjorts vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1993. Den ordinarie beräkningen av andra kvartalet kommer att publiceras den 14 september 2012. I samband med publiceringen i september kommer nationalräkenskapsdata baserat på detaljerade årsberäkningar att publiceras för år 2010 med uppdateringar för efterföljande perioder.

Fördjupning

Under http://www.scb.se/nr0103 finns tabeller för utskrift.

Tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338400.aspx

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2011. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2011 inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i  NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Publikation

De aktuella tabellerna från 1993- finns  i Excel på www.scb.se/nr0103 samt i de statistiska databaserna.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-14 kl. 09.30.Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Tomas Thorén
Tfn 08-506 941 46
E-post nrinfo@scb.se
Antonio Espinoza
Tfn 08-506 949 82
E-post nrinfo@scb.se