Sigtuna kommun

Boendet viktigast enligt Sigtunas seniorer

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 18:20 CEST

I ett stort rådslag med Sigtuna kommuns seniorer framkommer att seniorerna trivs bra i kommunen, att de har ett gott och aktivt liv, att de kommer att bo kvar och att de tycker att Sigtuna kommun sköter sin verksamhet väldigt bra.

Bostaden är viktigast anser Sigtuna kommuns seniorer. Av de mer än 1860 öppna svar som kom in berörde över 770 svar bostaden i någon form som viktigaste förutsättning för ett gott liv. Nästan 90 % av alla svaranden ger Sigtuna kommun betyget mycket bra eller bra när det gäller utbud och tillgång på bostäder. Rådslaget visar också att de allra flesta räknar med att bo kvar i sin bostad de närmsta fem åren.

När det blir dags för en flytt tror över 40 % att nästa bostad blir en hyresrätt. Från 70 år och uppåt blir det viktigt med en boendeform med service och gemenskap. Idealbostaden är en mindre seniorbostad i hyresrättsform, med rimlig hyra och med någon form av service. Närhet till affärer och allmänna kommunikationer är också viktigt.

- Rådslaget visar att boendet är en väldigt viktig fråga för seniorerna i vår kommun. Tillgänglighetsaspekten lyfts särskilt fram. Exempelvis skapar områden med flerbostadshus utan hiss problem för äldre. De synpunkter som framkommit i rådslaget har vi stor nytta av i vårt arbete, säger kommunalrådet Anders Johansson (s) i en kommentar.

Nio av tio som har hemtjänst är nöjda med den. Det är tydligt att det som seniorerna tycker är viktigast är kontinuiteten, dvs. att hjälpen ges av samma personer. Den personliga omvårdnaden blir allt viktigare med stigande ålder, särskilt hos männen.

Merparten av seniorerna är nöjda med sin aktivitet. 82 % lever ett så aktivt liv som de önskar och det är fler män (85 %) än kvinnor (70 %) som anser sig nöjda. Det största hindret är hälsoproblem och/eller funktionshinder (64 %). Cirka en fjärdedel har angett ekonomin som hinder för ett aktivt liv. Promenader, bibliotek och kommunens simhallar är viktiga inslag i seniorernas sysselsättning. Seniorerna önskar dock att utbudet av träffpunkter och lokaler var större.

- Fyra av tio har sagt att de vill göra insatser för andra. Det är en utmaning för kommunen och föreningslivet att hitta former för att uppmuntra och stödja dem. En annan viktig del är att underlätta för fler, exempelvis ensamboende, att delta i aktiviteter, avslutar demokratinämndens ordförande Gun Eriksson (s).

Över 850 tankar och idéer kom in på frågan om hur yngre och äldre generationer skulle kunna närma sig varandra. Ett vanligt förslag är att etablera samarbete mellan skolor och särskilda boenden och/eller skapa gemensamma träffpunkter.

Rådslaget har resulterat i en rapport som kommer att utgöra kunskapsunderlag i kommunens framtida arbete. Den ger också föreningar och enskilda inspiration till engagemang i arbetet med äldrefrågor i Sigtuna kommun. Rapporten bifogas.

Ytterligare information:
Anders Johansson (s), kommunalråd, tel 073-633 87 85
Gun Eriksson (s), ordförande Demokratinämnden, tel 070-250 74 20

Bakgrund
Under en vecka, den 14-21 april, fick 7833 seniorer födda 1948 eller tidigare möjlighet att svara på enkät om hur det är att vara senior i Sigtuna kommun. 3627 personer (46,3 %) svarade på enkäten.

Enkäten tog upp frågor som handlade om boende, trygghet, teknik, omsorg, kommunikationer, service, frivilliginsatser och fritidsaktiviteter. Frågeställningarna i enkäten arbetades fram tillsammans med pensionärsorganisationerna.

Sigtuna kommun har sedan 2005 arbetat med rådslag. Tanken bygger på att kommuninvånarna ska kunna vara delaktiga i kommunens utveckling även mellan valen. Rådslaget "Framtidens seniorer" var det elfte rådslaget som genomfördes.