Sparbanken Öresund AB

Bokslut 2012: Nöjda kunder ger tillväxt för Sparbanken Öresund

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:00 CET

Sparbanken Öresunds VD, Lars Ljungälv, kommenterar:

Vår tillväxtstrategi ger resultat och affärsvolymen ökade under året inom alla segment, inte minst i Malmö där vi tar marknadsandelar. Vi har de mest nöjda bankkunderna bland alla fullservicebanker enligt Svenskt Kvalitetsindex. Med ökad fokus på lönsamheten ser vi nu till att befästa framgångarna.

Resultatet är svagare än förväntat. Detta beror dels på omstruktureringskostnader för de initiativ vi har tagit under året, dels på ökade kreditförluster. Under hösten 2012 har vi genomlyst bankens kreditstock, vilket resulterade i ökad reserveringsgrad. En ny organisation med tydligare affärsfokus har införts under året.

De förändringar vi har gjort och de effektiviseringar som pågår ska ge lägre kostnader 2013, samtidigt som vi ökar intjäningen och fördjupar relationen till våra kunder. Bankens fokus är att göra fler och bättre affärer, inte minst inom företagssegmentet där vi ser stort intresse för våra tjänster.

Sparbanken Öresunds finansiella ställning och kapitalstruktur är god. Behovet av en stark regional aktör är stort. Vårt uppdrag och löfte – tydligt uttryckt i devisen ”vi skapar värden tillsammans” – väcker gensvar bland såväl privatpersoner som företag. Sammantaget innebär det att vi ser stor potential för framtiden.

Sammanfattning helåret 2012 på koncernnivå, jämfört med 2011:

  • Rörelseresultat uppgick till 48,1 mnkr (110,5).
  • Den totala affärsvolymen ökade med 6,3 % till 98,6 mdkr (92,7).
  • Räntenettot minskade med 6,5 % till 671,6 mnkr (718,4).
  • Reserveringar för kreditförluster (netto) uppgick till 126,9 mnkr (70,7).
  • Kapitaltäckningsgraden är 14,58 % (11,64).
  • Kontorsnätet utvecklades på tillväxtmarknader. Vid årets utgång hade banken 33 kontor.
  • Förlagslån emitterades på 525 mnkr, vilka bland annat tecknades av regionala investerare.
  • Dotterföretaget Cerdo Bankpartner AB har renodlats för att öka effektiviteten.
  • Ägarstiftelserna har delat ut bidrag till 125 projekt i bankens verksamhetsområde.

Bankens årsredovisning publiceras på hemsidan den 28 mars.
Bolagsstämman hålls den 16 april.


För ytterligare information, var god kontakta:

Lars Ljungälv, VD, 040-608 10 19, lars.ljungalv@sparbankenoresund.se
Christina Elwing, kommunikationschef, 0703-21 75 16, christina.elwing@sparbankenoresund.se 

Sparbanken Öresund AB (publ) är en regional fullservicebank med lokalt engagemang och fullt fokus på Öresundsregionen. Banken erbjuder privatpersoner samt små och medelstora företag finansiella helhetslösningar i samarbete med marknadens främsta leverantörer. Sparbanken Öresund har kontor på 25 orter i västra Skåne.