Folksam

Bokslutet 2006: Folksam ökar stort inom sakförsäkring

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:51 CET

Folksams sakkoncern redovisar en stor resultatförbättring under 2006, liksom
moderbolaget. Koncernvinsten blev 1 367 (777) miljoner kronor, en ökning med 590
miljoner kronor. Motsvarande för moderbolaget blev 1 354 (565) miljoner.
Konsolideringsgraden inom sak förbättrades till 72,4 (56,9) procent.
Livkoncernens resultat sjönk till 2 810 (3 460) miljoner kronor, beroende på
högre räntor och lägre kapitalavkastning. KPA-bolagen inom Folksamgruppen ökade
samtidigt resultatet till 4 701 (1 098) miljoner, alltså med drygt tre och en
halv miljarder kronor.

- Resultatet för Folksams sakverksamhet är jag nöjd med, säger vd Anders
Sundström. Premieintäkterna i sakkoncernen uppgick till 8 474 (8 213) miljoner
kroror.

Totalkostnadsprocenten inom sak blev låga 89,8 (97,2) procent, medan
konsolideringskapitalet ökar såväl i koncernen, till 6 046 (4 718) miljoner
kronor, som i moderbolaget, till 5 828 (4 477) miljoner kronor.

- Att vi har vidtagit rätt åtgärder för att successivt stärka
resultatutvecklingen i försäkringsrörelsen har vi nu bevisat. Det ökar våra
möjligheter att fortsätta framgångsrikt inom sakförsäkring, konstaterar Anders
Sundström.

- Nu hårdnar konkurrensen överlag. Effektiv drift och korrekt prissättning är
absoluta
förutsättningar för att nå gehör hos kunden med genuint prisvärda
försäkringsprodukter.

Inom sak minskade försäkringsersättningarna till 6 152 (6 592) miljoner kronor,
medan skadekostnadsprocenten minskade till 72,6 (80,3) procent. Det beror på att
avvecklingförlusterna inom sjuk- och olycksfall gick ned betydligt, samtidigt
som inga större naturskador inträffat och bilstölder och vagnskador blev färre.


Livkoncernens driftskostnader minskade till 655 (682) miljoner kronor, trots
avsättningar för förtida pensioneringar till följd av Folksams
effektiviseringsprogram. Solvensen är fortsatt stark på 131 (127) procent. Den
kollektiva konsolideringen var den 31 december 110,4 (111,6). Såväl
driftkostnadsprocent som förvaltningskostnadsprocent minskade, till 8,5 (8,7)
respektive 0,9 (1,0) procent.

- Totalavkastningen inom livkoncernen sjönk avsevärt under året beroende på
högre räntor och lägre avkastning på aktiemarknaden, säger Anders Sundström.
Desto mer glädjande är att de majoritetsägda KPA-bolagen inom Folksamgruppen
förbättrade sitt årsresultat med drygt 3 500 miljoner kronor. Tidningen
Affärsvärlden utsåg även KPA Pension till årets liv- och fondförsäkringsbolag
för fjärde året i rad.

- Under 2006 beslutade vi att göra hela Folksams verksamhet klimatneutral genom
årliga trädpanteringar i Mexico och Uganda. Idag gör alla världens företag sina
affärer i klimathotets skugga, avslutar Anders Sundström.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd och koncernchef, telefon 08-772 66 10
Mikael Öhlund, vice vd, ekonomidirektör, telefon 08-772 65 32
Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07