Precio Systemutveckling AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006/2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:44 CEST

(NGM:PRCO B)

ÅRET I SAMMANDRAG*

· Nettoomsättningen uppgick till 54,1 Mkr (53,2).
· Rörelseresultatet blev 3,5 Mkr (0,1).
· Resultat efter skatt blev 5,9 Mkr (0,1).
· Vinst per aktie efter skatt 0,03 Kr (0,00).
· Vinnare av två priser på Microsoft .NET-awards
· I juni 2007 beslutade styrelsen om kontant nyemission av 8 125 000 B-aktier. Emissionen slutfördes i juli 2007 och tillförde bolaget 1,3 Mkr.
· Nytt kontor i Stockholm öppnat i juni.
· Dotterbolaget Signicom har fusionerats med moderbolaget.

DELÅRET APRIL - JUNI 2007 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 14,0 Mkr (15,8).
· Rörelseresultatet blev 0,7 Mkr (0,8).
· Resultat efter skatt blev 0,8 Mkr (0,7).
· Vinst per aktie efter skatt 0,00 Kr (0,01).
· Ramavtal tecknat med FMV värt 9 MSEK.


* Föregående räkenskapsår var förlängt med 6 månader till den 30 juni 2006 och omfattade 18 månadersperioden 1 januari 2005 - 30 juni 2006


VD har ordet

Det gångna året har präglats av hög efterfrågan på IT-konsulttjänster och en ökad beläggning för Precio. Den ökade efterfrågan har inneburit konkurrens om kompetenta IT-konsulter och stigande personalkostnader. Priserna har dock inte utvecklats i samma takt. Att skapa lönsamhet under dessa förutsättningar är en utmaning. Utmaningen består i att skapa tillväxt och lyckas få våra priser att följa kostnadsutvecklingen.

Finansiellt är rörelseresultatet för 2006/2007 högre än föregående år, även med hänsyn till de omstruktureringskostnader som belastade förra verksamhetsåret. Den ökade marginalpressen medför ett behov av ännu högre effektivitet. Vi har under året lyckats väl med detta och har ökat en redan hög beläggningsgrad. Om de marknadsbedömningar som förutspår prisökningar på IT-konsulttjänster är korrekta kommer lönsamheten förbättras ytterligare under nästa verksamhetsår. Möjligheterna till högre genomsnittliga priser under nästa år bedömer jag som goda för Precio.

Vår vision är att vara det ledande systemutvecklingsföretaget på Microsofts plattform. En värdemätare för detta var att vi tog hem två priser vid Microsofts .NET-awards, varav ett var det prestigefyllda publikens val. Precio blev även nominerade till priset för bästa intranät vid EPiServer Awards. Jag är mycket stolt och glad över utmärkelserna och ser dem som en bekräftelse på våra konsulters förmåga att leverera lösningar baserade på den senaste teknologin med kvalitet och funktionalitet.

Försäljningsmässigt har vi lyckats ta viktiga affärer både hos nya kunder som t ex S|E|B och hos befintliga kunder som FMV och Statens Energimyndighet. Många intressanta kundprojekt inom olika branscher har genomförts under året. Vi har bland annat hjälpt Lernia med sitt intranät, OMX med ett CRM-system, Skanska med en portallösning, Region Skåne med dokumenthantering och Swedish Match med migrering.

Många av våra kunder finns i Stockholmsområdet, därför har vi påbörjat en särskild satsning för att expandera i Stockholm. Vi har flyttat till ett nytt kontor på Sveavägen 165, vi har anställt fler konsulter och vi har förstärkt den lokala ledningsfunktionen i Stockholm. Satsningen kommer att börja ge effekt under hösten 2007 med ett ännu starkare erbjudande i den tuffa konkurrensen om kunder och medarbetare.

Marknadsläget, de satsningar vi har gjort och våra konsulters höga kompetens gör att jag ser mycket positivt på framtiden för Precio. Målet är att under hösten 2007 växa organiskt med 20 % och att förbättra resultatet.


Örebro den 28 augusti 2007

Tony Cornelius
Året i sammandrag

Intäkterna uppgick till 54,1 Mkr (53,2) under året, vilket är en ökning med 2 procent jämfört föregående räkenskapsår .

Rörelseresultatet uppgick till 3,5 Mkr (0,1) under året. Föregående år belastades dock med omstruktureringskostnader på 2,8 Mkr. De härrörde till största delen från avrekrytering av personal och kostnader avseende samgåendet mellan Forum SQL och Precio. Beaktat detta har rörelseresultatet ökat med 21 procent.

I rörelseresultatet för året ingår avskrivningar med totalt 0,9 Mkr (2,1),

Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,5 Mkr (0,2).

Resultat efter skatt blev 5,9 Mkr (0,1). Den stora ökning av resultat efter skatt beror på att tidigare nedskrivningar av värdet på bolagets förlustavdrag har reverserats med 2,3 Mkr.

Dotterbolaget Signicom Systemutveckling AB fusionerades i januari med moderbolaget. Samtidigt registrerades Signicom Systemutveckling som bifirma i moderbolaget.

I juni 2007 beslutade styrelsen om en kontant nyemission riktad till Per Melin och Thord Eriksson. Genom detta har viktig kompetens och kapital tillförts bolaget. Emissionen slutfördes i juli 2007 och innebar att 8 125 000 B-aktier emitterades och 1,3 Mkr tillfördes bolaget.

Efter genomförd emission finns 185 093 504 B-aktier och 500 000 A-aktier i Precio.

Inga andra händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Delåret i sammandrag
Intäkterna uppgick till 14,0 Mkr (15,8) under delåret, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Skillnaden beror planerad kompetensutveckling, högre semesteruttag och att antalet arbetsdagar varit lägre under perioden i år.

Rörelseresultatet uppgick till 0,7 Mkr (0,8) under delåret.

I rörelseresultatet för delåret ingår avskrivningar med totalt 0,2 Mkr (0,7),

Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,7 Mkr (0,8).

Delåret har liksom året som helhet präglats av hög beläggning. Under delåret har dock antalet faktureringsbara timmar varit något lägre än normalt eftersom bolaget under delåret genomfört stora satsningar på personalutveckling, bl a har Microsofts årliga konferens för utvecklare, Tech-Ed, genomförts under delåret.


Investeringar
Investeringar har under delåret gjorts med 0,2 Mkr (0,1), och under räkenskapsåret med 0,2 Mkr (5,1) i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.


Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under delåret - 0,3 Mkr (0,3), under räkenskapsåret 1,8 Mkr (-4,6). Likvida medel uppgick till 5,5 Mkr, jämfört med 3,7 Mkr vid räkenskapsårets början.

Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 58,0 Mkr, jämfört med 52,4 Mkr vid utgången av 2005/2006. Soliditeten uppgick till drygt 83 procent.

PRECIOs aktie
Precios B-aktie är noterad på NGM Equitybörsen.

Antalet utestående aktier vid periodens utgång var 177 468 504 varav 500 000 A-aktier. Aktierna är spridda på cirka 1 600 ägare

Enligt beslut på årsstämman den 24 oktober 2006 har styrelsen bemyndigande att emittera 60 000 000 B-aktier varav 40 000 000 utan företräde för nuvarande aktieägare, av de sistnämnda har 8 125 000 emitterats till Per Melin och Thord Eriksson mot kontant betalning. Emissionen beslutades i juni 2007 och slutfördes i juli 2007. Det innebär att antalet utestående aktier efter emissionen uppgår till 185 593 504 varav 500 000 A-aktier

Remium Securities är likviditetsgarant för Precios B-aktie.

Verksamheten
Precio är specialister inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö. Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom områdena; Information Worker och kundanpassade lösningar. Precio har idag kontor i Stockholm, Örebro och Eskilstuna.

Segment
Bolaget har kontor på tre olika orter men verksamheten bedrivs som en integrerad enhet, därför sker ingen särredovisning av segment.

Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 58 personer (60) anställda inom Precio-koncernen.


Styrelse och ledning
Till styrelseledamöter, på årsstämma den 24 oktober 2006 för tiden intill nästa årsstämma har hållits, omvaldes Christer Johansson, Kjell Sandin, Joakim Alkman, Samuel Danielsson, Björn Pettersson, Anders Tufvesson och Jan Tägtström. Vid efterföljande styrelsemöte utsågs Kjell Sandin till styrelsens ordförande. Inga förändringar har skett i styrelsen under året.

Under räkenskapsåret har Tony Cornelius varit VD och Jan Tägtström vVD.


Marknad och framtidsutsikter
God efterfrågan och svagt ökande timpriser har karaktäriserat marknaden det gångna året. Vi tror att denna situation även kommer att prägla det kommande året, men att vissa möjligheter till förbättrade genomsnittliga timpriser finns. Kostnadsökningarna för personal är svåra att möta med enbart ökad produktivitet. De genomsnittliga priserna kommer att behöva höjas för att höja lönsamheten. Gällande ramavtal innebär en eftersläpning av prisökningarna. Knappt hälften av Precios omsättning kommer från ramavtalskunder. De viktigaste ramavtalen löper ut under året vilket ger möjligheter till förhandlingar om högre priser. Vi är optimistiska inför dessa förhandlingar.

Förra året minskade beroendet av enstaka kunder genom en rad framgångsrika affärer hos nya kunder, bland annat inom bank- och finanssektorn. Den största enskilda branschen för Precio var energisektorn med kunder som Statens Energimyndighet, Fortum, Söderenergi och Telge Energi.

Historiskt har Precio använt sig av få underkonsulter men andelen har ökat. En större andel underkonsulter påverkar rörelsemarginalen negativt men bidrar till ett högre resultat totalt sett. Vi kommer att växa organiskt under hösten och antalet kontrakterade konsulter som inte börjat sin anställning var tio stycken den 30 juni 2007.

Vi har under det gångna året inte rekryterat i tillräcklig omfattning för att klara en nettotillväxt. De satsningar vi under våren gjort i Stockholm tror vi kommer att öka antalet anställda i företaget med 20 % under det två första kvartalen 2007/2008

Utsikterna för det kommande verksamhetsåret är goda och bolagets ledning bedömer möjligheterna goda för att öka lönsamheten i företaget.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under delåret uppgick till 14,0 Mkr (16,1), under räkenskapsåret 54,1 Mkr (50,8) varav 0,0 Mkr (0,6) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till -0,4 Mkr (0,8), under räkenskapsåret till -0,5 Mkr (-2,4).

Dotterbolaget Signicom Systemutveckling AB fusionerades med moderbolaget under januari 2007. Fusionen innebär att i princip hela koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisning beror främst på skillnader i reglerna för hur goodwill skall redovisas.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i överensstämmelse med IAS1, IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.Tony Cornelius
Verkställande direktör
Precio Systemutveckling AB (publ)
Org.nr. 556347-2926

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport juli-sept 25 oktober 2007
Delårsrapport okt-dec 15 februari 2008


Precio är en Microsoft Certified Gold Partner och erbjuder medelstora och stora företag samt offentlig förvaltning kundanpassade informationssystem baserade på affärsutvecklingsmetoder och den senaste tekniken inom IT-området.