Hemtex

Bokslutskommuniké 1 januari 2010-31 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:55 CET

Rörelseresultatet för Q4 uppgick till – 4,9 Mkr

Fjärde kvartalet (oktober 2010 – december 2010)

 • Nettoomsättningen uppgick till 332,9 (432,6) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var -15 (-5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-68,3) Mkr, varav 8,5 (87,0) Mkr avser engångskostnader.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,6 (-51,5) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till
  -0,19 (-1,25) kronor.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,1 (71,3) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,8 (50,9) procent.

Räkenskapsåret (januari 2010 – december 2010)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 080,8 (1 295,3) Mkr
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var -9 (-15) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -232,7 (-220,8) Mkr. Engångskostnader ingår med 39,2 (109,7) Mkr, varav avvecklingen av verksamheten i Danmark och Norge uppgick till 30,7 Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -255,5 (-187,1) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -6,22 (-5,14) kronor.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -132,4 (-28,8) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,1) procent.

Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Hemtex AB har idag den 15 februari i separat pressmeddelande meddelat beslut att nyemissionen ska uppgå till ca 325 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

VD kommentar
Hemtex avslutar 2010 med att för fjärde kvartalet redovisa en försäljning i jämförbara butiker om -15 procent och ett underliggande rörelseresultat om 3,6 Mkr. Såväl utfall som utveckling av försäljning och lönsamhet är otillfredsställande. Det är därmed tydligt att mycket återstår för att göra Hemtex framgångsrikt.

Vi gick in i 2010 med förhoppning om att skapa bättre förutsättningar för en god finansiell utveckling i Hemtex. Året har varit händelserikt och en rad betydande insatser har gjorts. Det har dock visat sig att insatserna inte varit tillräckliga. Jag vill särskilt lyfta fram att omställningsarbetet och sortimentsförändringen tar längre tid än vi hade räknat med.

För att vända utvecklingen i bolaget och nå en tillfredsställande lönsamhet fortgår det omfattande förändringsarbetet från det gamla Hemtex till det nya Hemtex. Parallellt med omställningsarbetet har ytterligare kostnadsbesparingar initierats. De sedan tidigare kommunicerade resultatförbättrande åtgärderna om ca 90 Mkr för verksamhetsåret 2011 har nu utökats med ytterligare åtgärder som sammantaget ska addera ca 70 Mkr till resultatet 2011. Det innebär att beslut har tagits om resultatförbättrande åtgärder 2011 med ca 160 Mkr jämfört med verksamhetsåret 2010. Under året har strategiska beslut tagits om att avveckla de utländska verksamheterna i Danmark, Norge och Polen. Verksamheten koncentreras därmed till bolagets två huvudmarknader i Sverige och Finland. Avvecklingen av de förlusttyngda utländska marknaderna utgör ca 55 Mkr. Inom ramen för det nya sparbetinget minskas personalkostnaderna med ca 15 Mkr eller motsvarande ett tjugotal tjänster. Resterande besparingseffekter uppnås genom en förändrad marknadsföringsstrategi. De ovan nämnda åtgärderna får till följd att organisationen förändras och förstärks med tydligare inriktning mot butiksdrift och försäljning.

Hemtex kärnaffär är fortsatt densamma: mjuk och attraktiv hemtextil. Den pågående sortimentsförändringen är därför ledstjärnan i förnyelsearbetet i butik. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi uppfyller kundens krav och förväntningar på ett attraktivt erbjudande samt ett föränderligt och inspirerande sortiment. Det arbetet är avgörande för att öka besöken av såväl trogna som nya kunder.

Min bedömning är att den huvudsakliga sortimentsförändringen kommer att vara genomförd för att möta kunden i butik till våren 2011.

Steg för steg förändras och förnyas Hemtex. Arbetet med att förändra bolaget tar dock längre tid än beräknat. Även om bruttomarginalen i det fjärde kvartalet förbättrades är konverteringsgraden i butik fortsatt för låg. Den svaga försäljningsutvecklingen under året har medfört att den finansiella situationen i bolaget är ansträngd.

I samband med delårsrapporten för tredje kvartalet meddelades att Hemtex bryter mot lånevillkoren och behöver genomföra en nyemission. Idag den 15 februari 2011 har genom separat pressmeddelande meddelats att styrelsen i Hemtex beslutat föreslå en extra bolagsstämma att ta beslut om en företrädesemission uppgående till ca 325 Mkr för bolagets nuvarande aktieägare. Detta för att stärka den finansiella stabiliteten i koncernen och säkerställa genomförande av det pågående förnyelsearbetet.

Ett omfattande arbete har genomförts för att identifiera nödvändiga åtgärder för att vända utvecklingen i bolaget. För mig och mina medarbetare i Hemtex kommer det att krävas ett fortsatt hårt arbete för att nå vår målsättning. Min förhoppning är att vi under 2011 kan visa att vi är på rätt väg.

Erik Gumabon, 
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gumabon, VD och koncernchef.

Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef.

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 07.00 den 15 februari 2011.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 176 butiker i februari 2011, varav 140 i Sverige, 33 i Finland, 1 i Danmark och 2 i Estland. Av butikerna är 157 ägda av Hemtexkoncernen och 19 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2010 till totalt 1,08 miljarder kronor.