ACAP Invest AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:55 CET

· Nettoomsättningen 542,9 (432,9) MSEK, +25%
· Rörelseresultatet (EBIT) 63,9 (51,0) MSEK, +25%
· Resultatet efter skatt 42,8 (32,0) MSEK, +34%
· Resultatet per aktie 16,14 (12,08) SEK, +34%
· Eget kapital per aktie 87,99 (99,25) SEK

· Föreslagen utdelning 6,00 (4,00) SEK per aktie, +50%

· Kvartal 4 nettoomsättningen 159,6 (118,2) MSEK, +35%, rörelseresultatet 22,5 (20,1) MSEK, +12%, resultatet efter skatt 17,2 (15,8) MSEK, +9%, och resultatet per aktie 6,48 (5,96) SEK, +9%

· Förvärv av DISAB Vacuum Technology AB i februari 2007

Verksamhetsrapport

Året i korthet
Året 2006 var händelserikt med tre förvärv och utdelning av Active Properties AB med det helägda dotterbolaget Ronnebys Soft Center Fastighets AB. Aktiemarknaden har under året visat sin uppskattning för gjorda strukturförändringar och förbättrad lönsamhet - aktiekursen har stigit från 88,75 SEK till 169,50 SEK vid årets slut.

Utdelningen av Active Properties innebär att koncernen nu är en renodlad industrikoncern och därmed mer överskådlig, samtidigt som den finansiella handlingsfriheten är åtskilligt större. Utan Soft Centers fastighetsbelåning har koncernens nyckeltal förbättrats avsevärt.

Under inledningen av året förvärvades Cetec Electric AB med ett produktutbud som omfattar elfördelnings- och elkapslingsprodukter till bygg- och industrisektorn. Cetec definierades som ett nytt affärsområde inom Active Capital. Senare under året förvärvade Cetec AutomatikHuset i Malmö. Cetec tillförs här värdefull kompetens inom automationsområdet samtidigt som AutomatikHuset kan utnyttja Cetecs stordriftsfördelar för ökad konkurrenskraft.

Under året har SONO-gruppen förvärvat Miljö Expo Scandinavia AB med möbler för offentlig miljö. Samordningsvinster förväntas mellan SONO-gruppen och Miljö Expo.

Det nya året har startat med förvärvet av DISAB Vacuum Technology AB, vilket utgör ett nytt affärsområde inom Active Capital. DISAB är verksamt inom utveckling, tillverkning och försäljning av vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Med en omsättning överstigande 140 MSEK för 2006 innebär förvärvet ett betydande tillskott till koncernen. Målsättningen för Active Capital-koncernen är att uppnå en omsättning om en miljard på årsbasis innan året är slut.

Koncernens nettoomsättning och resultat januari - december 2006
Omsättning och resultat har förbättrats jämfört med samma period föregående år. Både omsättningen och rörelseresultatet steg med 25 procent till 542,9 MSEK respektive 63,9 MSEK. Resultatet per aktie steg med 34 procent till 16,14 SEK.

Koncernen fjärde kvartalet
Jämfört med samma period föregående år har omsättning och resultat förbättrats. Omsättningen steg till 159,6 MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 22,5 MSEK, vilket innebar en ökning med 35 respektive 12 procent. Resultatet per aktie steg med 9 procent till 6,48 SEK.

Sonesson Inredningar, eller SONO-gruppen, visade ett fortsatt gott resultat under fjärde kvartalet. Orderingången från den svenska marknaden är fortsatt stark och pekar på god lönsamhet under 2007. Föregående år påverkades resultatet under fjärde kvartalet positivt av 12,9 MSEK i aktivering av en framtida skattefordran.

MW Security visade en stark uppgång under fjärde kvartalet. I jämförelse med samma period föregående år har omsättningen ökat med 50 procent och rörelseresultatet har ökat med 4,9 MSEK. Orderingången indikerar en fortsatt god utveckling under 2007.

Cetec Electric har haft blandad framgång under perioden. Stark orderingång och goda resultat i nyförvärvade AutomatikHuset kan ställas mot produktionsstörningar som har försämrat marginalerna. Året avslutades med den högsta orderstocken i företagets historia.

Efter den 25 juli 2006 ingår Ronnebys Soft Center Fastighets AB och dess moderbolag Active Properties AB inte i Active Capital-koncernen.

Koncernens finansiella ställning
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 22,0 (11,6) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 53,3 (45,9) MSEK.
Soliditeten uppgick till 51,7 (39,2) procent.
Eget kapital uppgick till 233,1 (263,0) MSEK, motsvarande 87,99 (99,25) SEK per aktie. Utdelningen i juli av Active Properties/Soft Center reducerade eget kapital i Active Capital med 61,8 MSEK motsvarande 23,34 SEK per aktie.
Netto räntebärande avsättningar och skulder, inklusive pensionsförpliktelser, minskade väsentligt till 63,6 (266,8) MSEK.

Investeringar i koncernen
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 35,5 (12,6) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 (0,8) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 15,5 (11,1) MSEK. Inklusive leasingobjekt uppgick bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar till 25,5 (19,5) MSEK. Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 20,2 (1,9) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 379 (274).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 5,4 (5,5) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 104,1 (20,4) MSEK.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 13,3 (0,0) MSEK, varav 13,3 (0,0) MSEK avser förvärv av företag.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 7,7 (-0,2) MSEK. Förändringen i räntebärande skulder och tillgångar under perioden uppgick till -97,5 (38,4) MSEK.
Soliditeten uppgick till 62,4 (73,8) procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Avtal om förvärv av aktierna i DISAB Vacuum Technology AB tecknades den 1 februari 2007. Aktierna tillträds den 15 februari.

Redovisningsprinciper
Active Capital redovisar enligt International Financial Reporting Standards - IFRS. Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår utdelning om 6,00 (4,00) SEK per aktie.

Årsredovisning och årsstämma
Årsredovisningen beräknas bli publicerad under vecka 15 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med ett innehav uppgående till minst 50 aktier. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida www.activecapital.se. Årsstämman äger rum torsdagen den 26 april kl. 17.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö.

Utsikter för 2007
Koncernen står väl rustad inför 2007. Resultatbidraget från Soft Center har upphört, men förväntas kompenseras väl av koncernens befintliga företag. Därtill kommer ett förväntat resultatbidrag från DISAB om 2-3 SEK per aktie. Sammantaget förväntas resultatet för 2007 att stiga med ett inte obetydligt belopp.

Kommande rapporttillfällen
2007-04-26 Årsstämma
2007-04-26 Delårsrapport 3 mån
2007-08-23 Delårsrapport 6 mån
2007-10-26 Delårsrapport 9 mån
2008-02-08 Bokslutskommuniké 2007

Malmö den 8 februari 2006

ACTIVE CAPITAL AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50


I Active Capital ingår affärsområdena Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec Electric och MW Security. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec Electric är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.