Securitas AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari-31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:57 CET

2006 ÖVERTRÄFFAR DE TRE OPERATIVA MÅLEN:
Nettotillväxten i kundportföljen var 21,2 procent (26,7)
Kundavgångarna uppgick till 5,9 procent (5,3)
Återbetalningstiden för investering i nya kunder var 3,9 år (3,4)
Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden för delårsperioden.LEGALT UTFALL
Kvartalet oktober-december 2006
Försäljningen uppgick till 865 597 TSEK (725 261)
Försäljningstillväxten justerad för valutapåverkan uppgick till 24 procent (20)
Rörelseresultatet var 59 802 TSEK (60 462)
Rörelsemarginalen var 6,9 procent (8,3)
Resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,11)
PROFORMA
perioden januari-december 2006
Försäljningen uppgick till 3 300 632 TSEK (2 695 513)
Försäljningstillväxten justerad för valutapåverkan uppgick till 23 procent (23)
Rörelseresultatet var 223 187 TSEK (212 613)
Rörelsemarginalen var 6,8 procent (7,9)
Resultatet per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,37)

LEGALT UTFALL
Kvartalet oktober-december 2006
Försäljningen uppgick till 865 597 TSEK (727 870)
Resultatet efter skatt var 35 715 TSEK (29 543)
Resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,08)


LEGALT UTFALL
perioden januari-december 2006
Försäljningen uppgick till 3 305 850 TSEK (2 705 949)
Resultatet efter skatt var 116 741 TSEK (167 263)
Resultatet per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,46)
KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR

Securitas Direct levererar mot de tre operativa målen för helåret 2006 där även rörelseresultatet hamnade i linje med företagsledningens förväntningar.

Kundportföljen ökade med mer än 145 000 nya kunder och uppgick vid årets slut till drygt 830 000 övervakade hem och företagskunder. Nettoökningen i kvartalet översteg 33 000 nya kunder. Takten i nytillkommande kunder är stabil och utmaningen för 2007 är därför att öka takten och utveckla våra försäljningskanaler till marknaden.

Kundavgångarna respektive återbetalningstiden för nya kunder mötte de operativa målen för året. Utmaningen inför 2007 är att hålla kvar kundavgångarna på nuvarande nivå. Detta skall ske genom en mer proaktiv kundtjänst och finslipning av våra koncept till nya marknadssegment.

Vi har under året stärkt våra kunderbjudanden med ännu bättre funktionalitet och tjänsteinnehåll vilket ökat våra investeringar i nya kunder. Försäljningsmixen mellan våra olika kunderbjudanden (med eller utan GSM, fotoverifiering, osv) har ännu inte stabiliserats. Vår bedömning är dock att vi även för helåret 2007 kommer att kunna klara att ligga kvar med återbetalningstid under fyra år för nya kunder.

Rörelsemarginalen har stärks under kvartalet och utvecklas enligt plan. Målet för 2007 är att den skall fortsätta att förbättras. Tillväxttakten och kostnaden för att ta nya kunder påverkar inte bara rörelsemarginalens utveckling utan även det fria kassaflödet som kommer att vara fortsatt negativt för 2007.

Sammantaget står vi fast vid våra operativa mål för helåret 2007 där den stora utmaningen är att öka takten i nytillkommande kunder. Utmaningen för vårt lokala management är affärsutveckling och försäljning.NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

OPERATIVA NYCKELTAL 31 december
2006 31 december
2005
Nettotillväxt i kundportföljen, % 21,2* 26,7
Kundportfölj 830 157 689 245
Kundavgångar, % 5,9 5,3
Återbetalningstid, år 3,9 3,4


*) Justerad för försäljning av 4 174 övervakade larm till Securitas.
Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden för delårsperioden.


FINANSIELLA NYCKELTAL, PROFORMA oktober-december januari-december
TSEK 2006 2005 2006 2005
Försäljning 865 597 725 261 3 300 632 2 695 513
Försäljningstillväxt justerad för valutapåverkan, % 24 20 23 23
Rörelseresultat 59 802 60 462 223 187 212 613
Rörelsemarginal, % 6,9 8,3 6,8 7,9
Resultat före skatt 56 690 58 042 214 225 205 049
Resultat per aktie, SEK 0,10 0,11 0,39 0,37Notera att för fjärde kvartalet 2006 är proforma och legala räkenskaper samma. Proformaredovisningen har upprättats för att illustrera hur koncernens räkenskaper skulle kunna ha sett ut om den varit en börsnoterad koncern under hela 2006 respektive 2005. För en mer fullständig redogörelse av de justeringar som gjorts i Proformaredovisningen hänvisas till Prospektet för utdelning och notering, sidan 36, som offentliggjordes i början av september 2006 och som finns tillgängligt på www.securitas-direct.com . Nyckeltalen avseende balansräkning samt kassaflöde avser legalt utfall.


FINANSIELLA NYCKELTAL UTFALL januari-december
TSEK 2006 2005
Sysselsatt kapital 1 590 620 1 114 191
Nettoskuld 126 112 742 610
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14 19
Fritt kassaflöde -297 656 -119 967
MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER

För att mäta och utvärdera verksamheten har Securitas
Direct tre operativa mål:
Nettotillväxten i kundportföljen ska överstiga 20 procent per år
Kundavgångarna ska vara lägre än 6 procent per år
Återbetalningstiden för investering i nya kunder ska understiga 4 år
Det är företagsledningens bedömning att Securitas Direct kommer att uppnå dessa mål för 2007.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Dick Seger, VD och koncernchef, 0708 21 88 17
Lars Andersson, Ekonomidirektör, 0706 32 75 80
Michael Peterson, Investerar- och mediarelationer, 0733 22 18 14
e-post: ir@securitas-direct.com
www.securitas-direct.com


INFORMATIONSMÖTE OCH TELEKONFERENS

Informationsmöte kommer att hållas den 8 februari 2007 kl. 09.30, på Radisson SAS Strand Hotel,
Nybrokajen 9, Stockholm.

För att följa presskonferensen via Internet, besök www.securitas-direct.com/sv/Investerare-och-media/ .

För att följa presskonferensen via telefon (och ställa frågor), ring +44 (0)20 7162 0125. Ring in 10 minuter innan för registrering.

Telefonkonferens kl 16.00
Securitas Directs ledning ger en kort presentation av bokslutskommunikén samt svarar på frågor. För att deltaga ring +44 (0) 20 71 62 00 25. Ring in 10 minuter innan för registrering.

Fullständig agenda finns i ett pressmeddelande som skickades ut 2007-01-29.

Inspelade versioner
Inspelade versioner av presskonferensen och eftermiddagens telefonkonferens kommer att finnas tillgänglig på Securitas Directs webbplats i en månad.