Betting Promotion

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:09 CET

Kvartalet Q4
Spelomsättning: 2 582 MSEK (1 970)
Bruttovinst: 17,9 MSEK (7,3)
Bruttomarginal: 0,69% (0,37%)
Rörelseresultat: 13,0 MSEK (4,4)
Rörelsemarginal: 72% (60%)
Resultat efter beräknad skatt: 12,4 MSEK (4,4)
Vinst per aktie: 0,06 SEK

Helåret 2006
Spelomsättning: 8 059 MSEK (5 221)
Bruttovinst: 65,3 MSEK (31,2)
Bruttomarginal: 0,81% (0,60%)
Rörelseresultat: 46,7 MSEK (22,0)
Rörelsemarginal: 70% (71%)
Resultat efter beräknad skatt: 42,5 MSEK (22,1)
Vinst per aktie: 0,21 SEK

Verksamheten under Q4
Under kvartalet anställdes ytterligare personal med placering på Malta som ett led i Betting Promotions utökade satsning på live betting. De tekniska förutsättningarna på Maltakontoret anpassades också för att kunna hantera fler live matcher. Bolaget har idag 16 anställda.

Ytterligare 3,6 MSEK har investerats i GameVillage Ltd. (tidigare Game Storm projektet) un-der det fjärde kvartalet. Den kommersiella debuten för projektet kommer att ske under för-sta halvan av 2007.

Johan Moazed har under kvartalet utsetts till ny verkställande direktör. Han efterträder Gö-ran Nordenhök från och med 1:a januari 2007. Moazed har varit verksam i Betting Promotion sedan september 2003 som marknadschef och ingår i bolagets styrelse.

Proforma
Alla siffror för perioden Q1 2004 till och med Q4 2005 i denna rapport är proforma och avser verksamheten i spelbranschen som då drevs i annan juridisk form.

Helåret 2006
Betting Promotion har under året sett en fortsatt kraftig tillväxt i både omsättning och vinst. Tillväxten beror dels på en allmän tillväxt i branschen och dels på Betting Promotions konti-nuerliga utveckling av den teknologi som ligger bakom tjänsterna till börserna.

Under året har ett system för live betting utvecklats och med framgång satts i produktion. Live betting är en spelform som lämpar sig särskilt väl för spelbörser, då spelarna har större möjlighet att aktivt hantera sina positioner än på motsvarande spel hos en bookmaker.

Betting Promotion har större delen av sina likvida medel innestående hos kunderna. Valutor-na för dessa konton är framför allt euro och us dollar. Förändringar i valutakurserna under året har därför haft en viss negativ effekt på Betting Promotions resultat.

Betting Promotions omsättning under året blev 8 059 MSEK jämfört med prognos om 9 000 MSEK. Detta berodde främst på att omsättningen under VM blev mindre än beräknat.
Bruttomarginalen blev 0,81% jämfört med prognos om 0,70%. Kostnaderna för året blev högre än beräknat, dels i form av engångskostnader men främst beroende på nyrekrytering av personal för att i snabbare takt kunna utveckla företaget. Betting Promotion kostnadsför alla typer av utvecklingkostnader.

I september bemyndigade en extra bolagsstämma bolaget att återköpa upp till 10 % av ute-stående aktier. Denna möjlighet har ännu inte utnyttjats.

Likvida medel har ökat under året från 30,9 MSEK den 1 januari till 60,2 MSEK vid årets slut. Den finansiella ställningen är stark. Bolaget har inga räntebärande skulder.
Prognos för 2007
Betting Promotion ser en fortsatt stabil tillväxt för internetbaserade spelbörser under 2007. Live betting är en spelform med stor potential för tillväxt. Betting Promotion kommer under året att ytterligare fokusera på detta område.

Betting Promotion bedömer att spelomsättning och vinst kommer att öka med c:a 40% un-der året.
Utdelning
Som tidigare aviserat kommer styrelsen föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,10 SEK per aktie.

Ekonomisk information 2007
Årsredovisningen publiceras 5 april och kan beställas från bolaget eller laddas ner från bola-gets hemsida. Bolagsstämma hålls 20 april.

Kvartalsrapport Q1 2007 17 april 2007
Kvartalsrapport Q2 2007 25 juli 2007
Kvartalsrapport Q3 2007 25 oktober 2007

Stockholm 9 februari 2007

Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
För ytterligare information kontakta:
Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94