Chemel AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:10 CET

1 Under 2006 har Bolaget utvecklat ett analyssystem för två industriapplikationer som kommer att lanseras under 2007 och utvecklingen av ett kliniskt analyssystem för blodglukosmätning har inletts.

2 Rörelseintäkterna för perioden 1 januari - 31 december 2006 uppgick till 634 tkr (339 tkr), varav licensintäkter uppgick till 268 tkr (0 tkr)

3 Resultatet efter finansiellt netto uppgick till -3 139 tkr (-3 062 tkr motsvarande period föregående år).

4 Resultat per aktie blev -0,92 kr (-0,90 kr motsvarande period föregående år).

5 Likvida medel uppgick 2006-12-31 till 12,10 Mkr (15,76 Mkr). Soliditeten uppgick till 98% (97%)


Chemel AB (publ) (org nr 556529-6224) utvecklar, marknadsför och säljer biokemiska analyssystem inkluderande instrument, reagens, service samt mjukvara, vilka baseras på SIRE®-teknologin. Bolaget vänder sig till användare inom bioteknik- och livsmedelsindustrin samt olika kliniska applikationer, främst blodglukosanalys.
Bolaget redovisar för perioden 2006-01-01 till 2006-12-31 rörelseintäkter om 634 tkr (339 tkr), varav licensintäkter från VivoMedical, USA, uppgick till 268 tkr (0 tkr). Under kvartal fyra periodiserades 25% av det bokförda downpaymentbeloppet, totalt 766 tkr. Resterande 75% av downpaymentbeloppet kommer att periodiseras till kvartal fyra 2007, då betalning enligt avtal senast skall ske. Denna omfördelning av det bokförda downpaymentbeloppet har gjorts för att sammanfalla med betalningsflödet. Detta innebär i sig en negativ intäkt i kvartal fyra 2006.

Rörelseresultatet uppgick till -3 139 tkr (-3 069 tkr), motsvarande -0.92 kr (-0,90 kr) per aktie. Likvida medel uppgick 2006-12-31 till 12,10 Mkr (15,76 Mkr) och soliditeten till 98% (97%). Det egna kapitalet uppgick till 12,96 Mkr (16,10 Mkr) motsvarande 3,8 kr (4,7 kr) per aktie. Aktiekursen 2006-12-31 (senaste betalkurs) för Chemel AB var 5,35 kr (8,80) per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Bolaget på 18,3 Mkr (30,1).


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Q1 Under perioden signerades ett licensavtal med det amerikanska Kalifornienbaserade Life Science-bolaget VivoMedical Inc, vars affärsidé är utveckling av produkter för non-invasiv egentestning av glukos. Licensavtalet ger VivoMedical exklusiv, global rätt att exploatera ett nisch-område av Chemels patenterade SIRE Biosensor teknologi för mätning av glukos i svett.

Licensavtalet omfattar en engångssumma på 100 000 USD, varav 25 000 USD har erhållits för 2006 och resterande 75 000 USD skall betalas senast kvartal fyra 2007. Vidare blir Chemel en mindre aktieägare (<3%) i VivoMedical genom erhållande av 300 000 aktier. Utöver detta har Chemel erhållit den avtalade minimumroyaltyn på 10 000 USD (år 2006). Chemel kommer även att erhålla en framtida stegvis upptrappad minimumroyalty och/eller en procentuell produktroyalty.

Chemel AB beviljades ett forskningsanslag på 265 000 kr för en förstudie ur Vinnovas program "Forska och Väx".

Q2 Årsstämma avhölls den 12 maj 2006. Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Dario Kriz, Margareta Krook, Jan-Olof Lundin, Margareta Pené och Sten Thunberg. Årsstämman antog styrelsens förslag till ny bolagsordning anpassad till ny aktiebolagslag (2005:551).

Q3 Försäljningen av labanalysinstrumentet 101e-serien samt reagens uppnådde inte planen pga bristande marknadsacceptans. För att förbättra marknadsacceptansen redesignas analyssystemet till SIRE P200, initialt för två industriapplikationer. Under perioden presenterades en prototypversion av SIRE P200 på mässan Biotech Forum Scanlab 2006 i Köpenhamn.

Bolaget erhöll under perioden kanadensiskt patent på SIRE®-teknologin.

Q4 Bolagets styrelse beslutade att Chemel AB i framtiden kommer att utvidga sin verksamhet till Klinisk Diagnostik. Satsningen kommer att ske inom patientnära tester (Point-Of-Care Tester) med manuella singeltestsystem för professionell blodglukosmätning. Målgrupperna för den här typen av instrument är sjukhus, vårdinrättningar, blodcentraler, neonatalvård och läkarmottagningar.