SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:25 CET

(Aktietorget: SBC)

Koncernen
- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 88,7 (114,4) mkr, för helåret ökade intäkterna till 391,5 (294,5) mkr
- Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 3,5 (32,3) mkr, för helåret ökade detta till 75,6 (51,9) mkr
- Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 3,9 (28,2) %, för helåret till 19,3 (17,6) %
- Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (7,0) mkr
- Soliditeten uppgick till 70,1 (61,0) %
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 (4,47) kr för fjärde kvartalet, för helåret till 13,22 (10,14) kr
- Föreslagen utdelning 4,50 kr per aktie (3,00 kr per aktie)

Affärsidé
SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar och boende samt för bosparare i SBC ek för.

Koncernen 2006-01-01--2006-12-31

Koncernens intäkter uppgick till 391,5 (294,5) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 68,8 (40,0) mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ökade fastighetsförsäljningar jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalets intäkter uppgick till 88,7 (114,4) mkr och resultat efter skatt till 0,7 (23,3) mkr. Resultatförsämringen jämfört med tidigare år förklaras av färre fastighetsförsäljningar samt lägre avkastning på redovisningsmedel. I resultatet ingår reservering för rörliga lönedelar samt kostnader för pensionsåtaganden på totalt 8,1 (5,0) mkr. Kassaflödet har försämrats under kvartalet framförallt beroende på ett försämrat rörelseresultat.

Som ett resultat av att bolaget nu slutligt fastställt effekterna vid övergången till IFRS har vissa justeringar gjorts avseende redovisning av intäkter från finansiella instrument. Avkastningen från finansiella instrument, hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas först då dessa kan fastställas med säkerhet, i takt med intjänandet. Resultateffekten av orealiserade värdeförändringar har därför justerat rörelseresultatet för tidigare perioder med -3,0 mkr per 2005-01-01, -3,0 mkr per 2005-12-31 och 1,6 mkr per 2006-12-31 samt därtill hörande skatteeffekt.

Förändringar i varulager avser köp och försäljning av fastigheter. Under fjärde kvartalet 2006 har två bolag med fastigheter i Göteborg förvärvats för 129,3 mkr respektive 114,9 mkr med tillträde år 2007. SBC projektutvecklar och planerar att bygga cirka 350 bostadsrätter i dessa projekt, med totalinvesteringar som beräknas uppgå till cirka 1 170 mkr.

Under året har ytterligare fastighetsinvesteringar med 4,2 mkr gjorts i Spanien, vilka redovisas som anläggningstillgång. Andra långfristiga värdepappersinnehav avser en obligation med en löptid till år 2012.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets början 158,3 (115,6) mkr och vid årets slut uppgick de till 218,7 (158,3) mkr. Dessutom finns en ej utnyttjad beviljad kredit för finansiering av markförvärv och byggnation på fastigheter på 400 mkr. Koncernens investeringar under året uppgick till 18,3 (2,8) mkr.

Verksamheten
Förvaltning
Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med såväl ekonomisk och teknisk förvaltning som juridisk expertis. SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas. Vi undersöker förutsättningar för förvärv av förvaltningsuppdrag från andra aktörer eller köp av bolag. Diskussioner pågår men det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om utgången av dessa. Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte under året 193,2 (197,7) mkr. Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 57,5 (63,1) mkr.

Personalkostnaderna har ökat något mer än förväntat till följd av en ökad personalrörlighet. Ett testprojekt genomförs med elektronisk fakturahantering. Syftet är att få en smidigare tjänst till våra kunder samt successivt minska personalkostnaderna inom förvaltningsverksamheten.

Det överskott som genereras från redovisningsmedel ingår bland rörelseintäkterna. Avkastning från finansiella instrument som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten redovisas i takt med intjänandet. Resultatet för verksamheten uppgick till 26,5 (40,2) mkr för helår och 10,5 (18,2) mkr för fjärde kvartalet. Skillnaden i resultat beror främst på lägre överskott från redovisningsmedel samt ökade personalkostnader jämfört med tidigare år.

Projektutveckling
Vår strategi att producera ungdomsboende, kvalitetsboende och trygghetsboende i attraktiva lägen har visat sig vara framgångsrik. Pågående bostadsproduktion omfattar 400 lägenheter, varav cirka 100 lägenheter återfinns på Östermalm, Stockholm. Bostadsprojekten, där SBCs bosparare har förtur, löper som planerat och försäljningen går bra. I pågående projekt finns 15 lägenheter kvar till försäljning.

Per årsskiftet fanns en osåld lägenhet i färdigproducerade projekt, vilken har avyttrats under januari 2007.

Intäkterna har utvecklats enligt plan. Dessa uppgår till 195,6 (94,0) mkr för helåret och 30,6 (50,6) mkr avseende fjärde kvartalet. Under sistnämnda kvartal har fastighetsförsäljning gjorts i Härryda med en vinst på 3,3 mkr.

Rörelseresultatet för helår uppgick till 66,0 (23,1) mkr samt för fjärde kvartalet till 2,2 (17,4) mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt mellan kvartalen beroende på när fastighetsförsäljningar görs.

Moderbolaget 2006-01-01 -- 2006-12-31
Intäkterna i moderbolaget uppgick till 197,8 (204,3) mkr för helåret och 56,5 (58,7) mkr för det fjärde kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 14,2 (30,0) mkr för helåret. För fjärde kvartalet uppgick det till 3,2 (9,4) mkr. I resultatet för fjärde kvartalet ingår reservering för rörliga lönedelar och pensionsåtaganden på totalt 6,7 (4,3) mkr. Minskat överskott från redovisningsmedel samt ökade personalkostnader förklarar att resultatet för moderbolaget har försämrats.

Under året har investeringar skett med 3,2 (1,4) mkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2006 till 121,9 mkr, en minskning med 34,0 mkr sedan årsskiftet 2005/2006.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
I januari skedde tillträde till fastighetsbolag i Göteborg (köpeskilling 129,3 mkr). Förvärvet finansierades med egna medel.

Tillträde kommer att ske i februari till ytterligare ett fastighetsbolag i Göteborg (köpeskilling 114,9 mkr). Förvärvet kommer att finansieras dels med extern upplåning på 100 mkr, dels med egna medel. Den externa upplåningen kommer att ske inom ramen för tidigare beviljad kredit.

I februari påbörjades försäljning av 12 lägenheter på Östermalm, Stockholm. Byggstart kommer att ske när 50 procent av lägenheterna har sålts. Intresset för dessa lägenheter är mycket stort. Försäljning av andelarna till en bostadsrättsförening har skett i februari med en vinst av 15 mkr.

Förutsättningar för koncernen för 2007

Vår bedömning är att det finns en fortsatt god efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar samt att ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter kommer att fortsätta. De räntehöjningar som aviserats kommer sannolikt endast marginellt att påverka efterfrågan på bostäder. Den starka prisutvecklingen som varit kan komma att avta. Våra boendekoncept med lägenheter i attraktiva områden bedöms även fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga.

Övrigt
Helena Skåntorp tillträdde som VD den 8 januari 2007. Ulrika Francke avgick som VD den 13 november 2006. Under mellantiden har CFO Hjördis Berg varit tf VD.

Utdelning och årsstämma

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2006 på 4,50 kr per aktie (3,00 kr per aktie).
Årsstämman kommer att hållas måndagen den 23 april 2007 kl 15.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm. Årsredovisningen för 2006 kommer att hållas tillgänglig på vår hemsida fr om den 17 april.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 2007-04-23

Stockholm 2007-02-20

Helena Skåntorp, VD

Denna bokslutskommuniké har granskats av bolagets revisor.
Telefon 08-501 150 00
E-post sbc@sbc.se
www.sbc.se